Ogłoszenia różne 2009

ZARZĄDZENIE Nr 60/2009 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA z dnia 26 marca 2009r.

31-03-2009

ZARZĄDZENIE Nr 60/2009

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA

z dnia 26 marca 2009r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym na wykonanie zadania gminy w zakresie upowszechniania kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji oraz zachowania dziedzictwa narodowego.

 

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 – z późn.zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

1. Zatwierdza się ustalenia Komisji konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 22/09 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 29.01.2009r., dotyczące oceny ofert złożonych w otwartym konkursie na zadanie Gminy Skawina w zakresie upowszechniania kultury

i sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji oraz zachowania dziedzictwa narodowego.

 

2.Przy rozpatrywaniu ofert oceniono:

a/ możliwość realizacji zadania przez oferentów;

b/ przedstawione w ofertach kalkulacje kosztów;

 

kierując się kryteriami określonymi w Zarządzeniu Nr 22 /09 z dnia 29.01.2009r. oraz warunkami konkursu podanymi w ogłoszeniu.

 

3. Przy ocenie ofert o których mowa w ust.2 uwzględniono wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadania będącego przedmiotem konkursu w wysokości 30 000zł.

 

4. Dokonany podział środków oraz wynikająca z niego wysokość dotacji stanowi załącznik do

niniejszego zarządzenia.

§ 2

 

Przyjęcie dotacji przez podmioty biorące udział w konkursie wymaga zawarcia umowy o wsparcie realizowanego zadania.

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Skawina oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do Zarządzenia Burmistrza

Miasta i Gminy Skawina

Nr 60/09 z dnia 26.03.2009r.

 

 

 

Wysokość dotacji na wsparcie zadania publicznego w zakresie

upowszechniania kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji oraz zachowania dziedzictwa narodowego na rok 2009r.

 

Lp.

Nazwa organizacji

Kwota dotacji

1.

Stowarzyszenie „NASZ RADZISZÓW” w Radziszowie

3 000zł

2.

Chrześcijański Ośrodek Kultury im. św. Faustyny w Skawinie

5 000zł

3.

Centrum Kultury i Sportu w Skawinie

7 000zł

4.

Towarzystwo Pamięci Generała Józefa Hallera i Hallerczyków w Jurczycach

5 000zł

5.

Towarzystwo Przyjaciół Skawiny

w Skawinie

5 000zł

6.

Stowarzyszenie Miłośników Doliny Cedronu w Woli Radziszowskiej

2 000zł

7.

LKS RADZISZOWIANKA w Radziszowie

2 000zł

8.

Zarząd OSP Krzęcin

1 000zł

9.

ZHP „CZERWONY MAK” w Skawinie

0zł

10.

PTTK Kraków

0zł

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.