Ogłoszenia różne 2009

Wyniki otwartego konkursu ofert

27-03-2009

w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym – działalność świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży, realizujących programy profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnień.

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 61 /2009

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA

z dnia 26 marca 2009r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji na wykonywanie zadania Gminy Skawina z zakresu „ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym”, obejmującego:„Działalność świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży, realizujących programy profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnień”.

 

 

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 - z późn.zm.) - zarządza się, co następuje:

 

§ 1

 

1. Zatwierdza się ustalenia Komisji konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 23/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 29 stycznia 2009r. dotyczące oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji na wykonywanie zadania Gminy Skawina z zakresu „ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym”, obejmującego:„Działalność świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży, realizujących programy profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnień”.

 

2. Przy rozpatrywaniu ofert oceniono:

a) możliwość realizacji zadania przez oferentów

b) przedstawione w ofertach kalkulacje kosztów

 

kierując się kryteriami określonymi w Zarządzeniu Nr 23/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 29 stycznia 2009 r.oraz warunkami konkursu podanymi w ogłoszeniu.

 

3. Przy ocenie ofert, o których mowa w ust.2 uwzględniono wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadania będącego przedmiotem konkursu w wysokości 30 000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 22.000,00 zł .

 

4. Dokonany podział środków oraz wynikająca z niego wysokość dotacji stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Przyjęcie dotacji przez podmioty biorące udział w konkursie wymaga zawarcia umowy o wsparcie realizowanego zadania.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Skawina oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Załącznik

do Zarządzenia Nr 61/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina

z dnia 26 marca 2009r.

 

wyniki otwartego konkursu ofert

w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym – działalność świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży, realizujących programy profilaktyczne z zakresu profilaktyki uzależnień.

 

 

L.p.

NAZWA ORGANIZACJI

NAZWA ZADANIA

PRZYZNANA DOTACJA

1.

 

Stowarzyszenie Altruistów z Pozowic,

Pozowice 170, 32-051 Wielkie Drogi

 

„Koło dzieci i młodzieży POZOWIANKA”

 

 

4.500,00 zł

2.

 

Uczniowski Klub Sportowy „JEDYNKA”

ul. Witosa 4, 32-050 Skawina

 

„Świat bez nałogów” –„Alternatywne formy spędzania wolnego czasu jako pomoc dzieciom i młodzieży zagrożonej patologią”

5.000,00 zł

3.

 

Centrum Kultury i Sportu

32-050 Skawina, ul. Mickiewicza 26

 

„Wakacyjna świetlica w Sokole-2009 rok.”

12.500,00 zł

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina

 

 

inż. Adam Najder

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.