Ogłoszenia różne 2008

Informacja

03-04-2008

o rozstrzygniciu otwartego konkursu ofert na udzielenie dotacji organizacjom pozarzdowym na upowszechnianie sportu i kultury fizycznej

ZARZĄDZENIE Nr 53 /2008

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA

z dnia 31 marca 2008r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym na wykonanie zadania gminy w dziedzinie upowszechniania sportu i kultury fizycznej.

 

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 – z późn.zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1. Zatwierdza się ustalenia Komisji konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 42/08 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 14.03.2007r., dotyczące oceny ofert złożonych w otwartym konkursie na zadanie publiczne Miasta i Gminy Skawina w zakresie upowsze -

chniania sportu i kultury fizycznej .

 

2.Przy rozpatrywaniu ofert oceniono:

a/ możliwość realizacji zadania przez oferentów

b/ przedstawione w ofertach kalkulacje kosztów kierując się kryteriami określonymi w Zarządzeniu Nr 18/08 z dnia 30.01.2008r. oraz warunkami konkursu podanymi w ogłoszeniu.

 

3. Przy ocenie ofert o których mowa w ust.2 uwzględniono wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadania będącego przedmiotem konkursu w wysokości 320 000zł.

 

4. Dokonany podział środków oraz wynikająca z niego wysokość dotacji stanowi załącznik do

niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjęcie dotacji przez podmioty biorące udział w konkursie wymaga zawarcia umowy

o wsparcie realizowanego zadania.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Skawina oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do Zarządzenia Burmistrza

Miasta i Gminy Skawina

Nr 53/07 z dnia 31.03.2008.r.

 

Wysokość dotacji na wspieranie zadania publicznego w zakresie

upowszechniania sportu i kultury fizycznej na rok 2008.

 

1. Stowarzyszenie Pomocy Osobom

Niepełnosprawnym „KRUSZYNKI” 6 000,00zł

 

2. LKS „POWIŚLE” Ochodza 14 000,00zł

 

3. LKS „TRZEBOL WIELKIE DROGI” 16 000,00zł

 

4. Krakowskie Centrum Taekwon-Do 3 000,00zł

 

5. PKS „CEDRONKA” Wola Radziszowska 19 000,00zł

 

6. UKS „FENIKS” Krzęcin 7 000,00zł

 

7. Stowarzyszenie Wspierania Sportu 6 000,00zł

I Rekreacji „SKIMKA” Skawina

 

8. PKS „PROMIEŃ” Skawina 7 000,00zł

 

9. LKS „POZOWIANKA” Pozowice 18 000,00zł

 

10. PKS „MILENIUM” Skawina 12 000,00zł

 

11. UKS „JEDYNKA” Skawina 7 000,00zł

 

12. LKS „RZOZOVIA” Rzozów 16 000,00zł

 

13. LKS „ISKRA” Krzęcin 17 000,00zł

 

14. LKS „RADZISZOWIANKA” Radziszów 27 000,00zł

 

15. LKS „WIŚLANIE” Jaśkowice 18 000,00zł

 

16. UKS „ZELCZYNKA” Zelczyna 6 000,00zł

 

17. TKS „SKAWINKA” Skawina 90 000,00zł

 

18. KLS „BORKOWIANKA” Borek Szlachecki 15 000,00zł

 

19. LKS „ZRYW FACIMIECH” Facimiech 16 000,00zł

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.