Ogłoszenia różne 2008

Informacja

03-04-2008

o rozstrzygniciu konkursu ofert na udzielenie dotacji na realicji zadania Gminy w zakresie kultury i sztuki

ZARZĄDZENIE Nr 54/2008

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA

z dnia 31 marca 2008r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym na wykonanie zadania gminy w zakresie upowszechniania kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji oraz zachowania dziedzictwa narodowego.

 

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 – z późn.zm.) – zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1. Zatwierdza się ustalenia Komisji konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 41/08 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 14.03.2008r., dotyczące oceny ofert złożonych w otwartym konkursie na zadanie publiczne Miasta i Gminy Skawina w zakresie upowsze

chniania kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji oraz zachowania dziedzictwa narodowego .

2.Przy rozpatrywaniu ofert oceniono:

a/ możliwość realizacji zadania przez oferentów

b/ przedstawione w ofertach kalkulacje kosztów kierując się kryteriami określonymi w

Zarządzeniu Nr 17 /08 z dnia 30.01.2008r.r. oraz warunkami konkursu podanymi w

ogłoszeniu.

 

3. Przy ocenie ofert o których mowa w ust.2 uwzględniono wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadania będącego przedmiotem konkursu w wysokości 30 000zł.

4. Dokonany podział środków oraz wynikająca z niego wysokość dotacji stanowi załącznik do

niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjęcie dotacji przez podmioty biorące udział w konkursie wymaga zawarcia umowy o wsparcie realizowanego zadania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Skawina oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

 

 

 

 

Załącznik

do Zarządzenia Burmistrza

Miasta i Gminy Skawina

Nr 54/08 z dnia 31.03.2008r.

 

 

 

Wysokość dotacji na wsparcie zadania publicznego w zakresie

upowszechniania kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji oraz zachowania dziedzictwa narodowego na rok 2008r.

 

 

 

1. Stowarzyszenie „ NASZ RADZISZÓW ” - 6 000,00zł.

2. Chrześcijański Ośrodek Kultury „ FAUSTYNA” - 5 000,00zł

3. Centrum Kultury i Sportu w Skawinie

- konkurs fotograficzny - 2 500,00zł

- turniej sołectw - 10 000,00zł

 

4. Towarzystwo Pamięci Generała Józefa Hallera - 2 500,00zł

5. Towarzystwo Przyjaciół SKAWINY - 4 000,00zł

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.