Przetargi pozostałe

Ogłoszenie o I przetargu.

16-02-2021

Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie ogłasza  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, poł. w Skawinie przy ul. Groble, składającej się z działki nr 3397/57 o pow. 0,2041 ha, obj. KW KR3I/00038303/1 wraz z udziałem w działce nr 3397/55 o pow. 0,0176 ha, obj. KW KR3I/00038305/5, wynoszącym ½ część, któremu odpowiada powierzchnia 0,0088 ha.


Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana, położona w południowej części miasta Skawina, w odległości ok. 1,3 km od centrum miasta. W sąsiedztwie znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz lokalnej usługowej, centrum handlowe jak również tereny niezabudowane. Nieruchomość w części porośnięta samosiejkami bez wartości użytkowej. Działka nr 3397/57 charakteryzuje się regularną konfiguracją granic. Działka nr 3397/55 stanowi projektowaną drogę dojazdową do sąsiednich działek. Przy sprzedaży nieruchomości zostanie ustanowiona służebność przejazdu i przechodu pasem szerokości 5,0 m po przedłużeniu działki nr 3397/55 po działce nr 3397/54 o pow. 0,3847 ha, obj. KW KR3I/00038306/2 na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 3397/55. Działka nr 3397/57 w części znajduje się w strefie ochronnej wysokiego napięcia.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego w/w nieruchomość leży w terenie o następującym przeznaczeniu:
Działki nr 3397/57, nr 3397/55:
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług - Symbol Planu:  A1MNU,
Działka nr 3397/54
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - Symbol Planu: A134MN,
- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług - Symbol Planu: A1MNU,
- tereny zabudowy usługowej - Symbol Planu: A29U,
- tereny tras komunikacyjnych – publiczne drogi klasy zbiorczej- Symbol Planu: KDZ,
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 270 000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Przetarg odbędzie się w dniu 30.03.2021 r. o godz. 12 w sali obrad Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 1, pok. nr 11. Wadium wnoszone w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacać w Krakowskim Banku Spółdzielczym – Oddział w Skawinie, ul. Słowackiego 1 na konto nr 36 85910007 0020 0560 0013 0005  do dnia 24.03.2021 r.  Wpłata wadium dokonywana przelewem winna być na koncie UMiG - Skawina w dniu 24.03.2021 r.  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w Kancelarii Notarialnej w celu zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone niezwłocznie. Termin uiszczenia ceny sprzedaży pomniejszonej o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy sprzedaży.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne (wymagany KRS), osobiście lub z notarialnym upoważnieniem osoby, która ubiega się o nabycie nieruchomości, jeżeli wpłacą wadium w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie. W  przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu, oświadczenia woli o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego. Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z wyrysem z mapy ewidencyjnej oraz wypisem z ewidencji gruntów i budynków. Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt kupującego.
Szczegółowych informacji w sprawie sprzedaży udziela Wydział Mienia i Geodezji, Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 3, pok. nr 5  tel.(12) 277-01-55.  
 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.