Nabór na stanowiska urzędnicze

Inspektor w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

01-07-2009

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKAWINA  OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE

Inspektora w Wydziale Inwestycji i Gospodarki Komunalnej  ( wymiar czasu do uzgodnienia - pełny etat lub część etatu)

 

1. Wymagania niezbędne, które kandydat na stanowisko będące przedmiotem naboru winien spełniać:

a) obywatelstwo polskie

b) ukończone 18 lat ,pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

d) nieposzlakowana opinia

e) wykształcenie wyższe w zakresie budowy dróg (specjalność: inżynieria lądowa ),

f) uprawnienia budowlane do nadzorowania bez ograniczeń w specjalności: roboty drogowe.

2. Wymagania dodatkowe:

dysponowanie samochodem osobowym, posiadanie prawa jazdy kat .B

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) nadzorowanie robót drogowych wykonywanych na zlecenia Urzędu Miasta i Gminy w

Skawinie w tym:

- bieżących napraw jezdni, chodników, przepustów drogowych itp.;

- inwestycje w zakresie budowy i remontów dróg;

b) uzgadnianie dokumentacji technicznych;

c) wydawanie opinii w sprawie wniosków wpływających do urzędu w sprawach dotyczących

lokalizacji ogrodzeń od strony dróg, lokalizacji zjazdów, umieszczania urządzeń obcych w

pasach drogowych;

d) przygotowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz innych materiałów do

przetargów;

e) nadzorowanie i rozliczanie inwestycji i remontów drogowych.

4. Wymagane dokumenty:

a) życiorys zawodowy zawierający wykaz wszystkich dotychczasowych miejsc pracy kandydata oraz przebieg nauki z wyszczególnieniem wszystkich ukończonych szkół i uczelni

b) list motywacyjny

c) kopia lub odpis dokumentów potwierdzających wykształcenie wyższe

d) dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.( dyplomy, zaświadczenia itp.)

e) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie, oraz skarbowe

/ wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny;

f) oświadczenie o posiadaniu przez kandydata pełni praw publicznych,

g) oświadczenie o posiadaniu przez kandydata stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie czynności objętych zakresem zadań Inspektora ds. drogowych

( wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia

wystawionego przez lekarza medycyny pracy).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys zawodowy powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r.

o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ).

Aplikacje należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Zespół

Kadrowo-Płacowy, Rynek 1, pokój Nr 10 lub pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie:

32-050 Skawina, Rynek 1 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora

ds. drogowych w terminie do dnia 31 lipca 2009 r. do godz. 1500.

5. Informacji o przebiegu postępowania udziela Kierownik Wydziału Inwestycji i Gospodarki

Komunalnej – Pani mgr inż. Dorota KSIĄŻEK – pokój Nr 9, Rynek 14 , tel.012 277-01-73.

6. Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie podmiotowej Biuletynu

Informacji Publicznej (http://www.malopolska.pl//bip/skawina) .

7. Informacja o istotnych warunkach umowy o pracę

Zastrzega się wolę zatrudnienia wybranego kandydata na czas określony nie

przekraczający 12 miesięcy w celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i

doświadczenia zawodowego pracownika.

 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.