Budżet

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Skawinaza

28-07-2006

 

Fn.302/3/06  Skawina, dnia 28.07.2006 r.

 

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Skawina za II kwartał 2006 r. 

 

1)            zaplanowane dochody w kwocie 78.247.641 zł zostały zrealizowane w wysokości 38.441.104 zł, tj. 49,12 %,

2)            zaplanowane przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 12.000.000 zł nie zostały zrealizowane w II kwartale. Zaciągnięcie pożyczki, kredytu    planuje się w drugim półroczu    br.

3)            zaplanowane wydatki w kwocie 87.526.249 zł zostały zrealizowane w kwocie    37.205.187 zł, tj. 42,50 %,

4)            zaplanowane rozchody z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów w kwocie 6.175.402 zł zostały zrealizowane w wysokości 3.191.866 zł tj. 51,68 %. Nie udzielono z budżetu pożyczek ( zaplanowana kwota 50.000 zł),

5)            w II kwartale 2006 r. odnotowano nadwyżkę w kwocie 1.235.917 zł wobec planowanego deficytu budżetowego w kwocie 9.278.608 zł.       

 

DOCHODY    BUDŻETU    GMINY

Dochody gminy – według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższe zestawienie:

 

 

Wyszczególnienie

 

 

Plan

 

Wykonanie

      3:2

%

1

2

3

4

DOCHODY    OGÓŁEM

78.247.641

38.441.104

49,12

 

1.Dochody własne

 

2.Dotacje celowe

w tym na zadania:

-z zakresu administracji rządowej

- na zadania własne

-realizowane na podstawie porozumień  między jednostkami samorządu terytorialnego

 

3.Subwencje ogólne

-subwencja oświatowa

-subwencja równoważąca

 

 

48.283.607

 

11.716.433

 

9.444.110

1.474.107

798.216

 

 

 

18.247.601

17.999.490

248.111

 

21.666.154

 

5.574.286

 

4.431.854

917.692

224.740

 

 

 

11.200.664

11.076.608

124.056

 

44,87

 

47,57

 

 

 

 

 

 

 

61,38

 

WYDATKI    BUDŻETU    GMINY

 

Dane o zrealizowanych w II kwartale 2006 r. wydatkach budżetu Gminy Skawina przedstawia zestawienie jak niżej:

 

 

Wyszczególnienie

 

Plan

Po zmianach

 

 

Wykonanie

Wskaźnik

          3 : 2

%

1

2

3

4

 

Wydatki    ogółem

z tego:

Wydatki majątkowe

w tym:

-                  wydatki na inwestycje

 

Wydatki bieżące

z tego:

-                  Wydatki na wynagrodzenia

            i pochodne od wynagrodzeń

-                  Dotacje

-                  Wydatki na obsługę długu

oraz z tytułu udzielania poręczeń i gwarancji

-                  Pozostałe wydatki

 

 

87.526.249

 

20.811.163

 

20.811.163

 

66.715.086

 

31.954.606

 

3.840.433

1.420.000

 

 

29.500.047

 

 

37.205.187

 

4.375.953

 

4.375.953

 

32.829.234

 

17.132.418

 

2.184.650

595.390

 

 

12.916.776

 

42,50

 

21,02

 

 

 

49,20

 


 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.