Uchwały Rady 2003

UCHWAŁA NR XVII/99/03RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIEz dnia 29 grudnia  2003 r.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.

29-12-2003

 


UCHWAŁA NR XVII/99/03

RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE

z dnia 29 grudnia  2003 r.

 

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.

 

Na podstawie art. 4? ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz.1231 - zm. Dz.U. z 2002r., Nr 167, poz.1372, Dz. U. Nr 122 z 2003r. poz. 1143 ) Rada Miejska w Skawinie, u c h w a l a,  co następuje:

 

§ 1

 

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

   

                                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                                          dr  Sławomir Kopeć

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Załącznik do uchwały Nr XVII/99/03

                                                                                         Rady Miejskiej w Skawinie

                                                                                         z dnia 29 grudnia 2003 r.

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2004

DLA MIASTA I GMINY SKAWINA

 

Podstawa opracowania programu ? ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz.230 z późniejszymi zmianami).

 

ROZDZIAŁ I ? Wstęp

1. Szkody związane z piciem alkoholu.

Korzystanie z alkoholu jako środka wspierającego nas w różnych sytuacjach życiowych jest związane z ryzykiem. Wiele osób używających alkoholu doznaje z tego tytułu poważnych szkód osobistych. Większość z tych osób ma kłopoty ? gdyż nie potrafi w porę dostrzegać zagrożeń płynących z używania alkoholu i nie wie jak zapobiegać problemom. W sposób niedostrzegalny dla nich, używanie alkoholu zmienia się w nadużywanie powodując szkody zarówno w ich życiu jak i życiu ich otoczenia.

Najważniejsze rodzaje problemów związanych z nadużywaniem alkoholu i zażywaniem narkotyków to:

-          Szkody występujące u osób pijących i zażywających narkotyki - uszkodzenie zdrowia, uszkodzenie rozwoju psychofizycznego, uzależnienie się od alkoholu i narkotyków osób dorosłych i nastolatków.

-          Szkody występujące u członków rodzin osób uzależnionych- schorzenia somatyczne, zaburzenia emocjonalne, obniżenie poziomu ekonomicznego rodzin, dysfunkcja w szerokim tego słowa znaczeniu, demoralizacja, itd.;

-          Dezorganizacja pracy- absencje w pracy i wypadki, obniżenie wydajności pracy, tendencja do utrzymywania się w sytuacji bezrobotnego- związana z degradacją psychospołeczną na skutek nadużywania alkoholu i narkotyków.

-          Naruszenie prawa i porządku przez osoby nietrzeźwe- prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwym. Obniżenie poziomu bezpieczeństwa, kradzieże i akty wandalizmu- spowodowane alkoholowymi zaburzeniami zachowania, używanie przemocy w rodzinie i środowisku społecznym.

-          Przestępstwa i wykroczenia związane obrotem alkoholem, nielegalny import, produkcja i sprzedaż alkoholu, sprzedaż alkoholu nieletnim, reklama alkoholowa i propagowanie napojów alkoholowych (J.Melibruda 1995r.)

 

2. Diagnoza stanu problemów i zasobów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Skawina.

Opisywane wyżej zjawiska występują w każdej społeczności, występują również na terenie Miasta i Gminy Skawina. Na ogół jednak nie zdajemy sobie sprawy z ich rozmiaru.

Miasto i Gmina Skawina liczy 41.387 mieszkańców ( stan na dzień 31.12.2002r.)

 

Na terenie Miasta i Gminy Skawina do dnia 20 października 2003r. sprzedaż napojów alkoholowych prowadziło 143 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, z czego 112 to punkty sprzedaży detalicznej i 31 to punkty gastronomiczne.

 

Komisariat Policji w Skawinie, w roku 2003, zanotował:

-          Przeprowadzenie 600 interwencji domowych ? awantury wszczynane pod wpływem alkoholu.

-          Stwierdzono 40 przypadków znęcania się nad rodziną pod wpływem alkoholu,

-          Zatrzymano 64 nietrzeźwych kierowców,

-          Ujawniono 4 rozboje pod wpływem alkoholu,

-          Sporządzono 111 wniosków o ukaranie do Sądu z art.51§2KW tj. o zakłócenie spokoju i porządku publicznego,

-          Sporządzono 19 wniosków do sądu o ukaranie za spożywanie napojów alkoholowych wbrew zakazowi,

-          Nałożono 10 mandatów karnych za spożywanie napojów alkoholowych wbrew zakazowi.

 

Dane liczbowe dotyczące naruszenia prawa i porządku publicznego przez mieszkańców Gminy Skawina, będących pod wpływem alkoholu, przedstawione przez Straż Miejską w Skawinie obejmują okres od 01 stycznia do 21 października 2003r. W powyższym okresie, Straż Miejska:

-          Skierowała 44 wnioski o ukaranie do Sądu Grodzkiego,

-          Pouczyła 97 osób w tym: 76 za spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych, 20 za używanie słów nieprzyzwoitych, 1 za nieobyczajny wybryk

-          Dowieziono do miejsca zamieszkania 3 osoby,

-          Przekazano Policji nietrzeźwego kierowcę.

 

W/w dane przedstawiają jedynie wąski wycinek problemów alkoholowych widziany z perspektywy Policji i Straży Miejskiej. Opisane wydarzenia i wiele innych znajdują swoje odzwierciedlenie w działaniach innych służb.

Służba Zdrowia udziela pomocy ofiarom wypadków drogowych, ofiarom przemocy w rodzinie, osobom, u których doszło do uszkodzenia ciała na skutek nadużycia alkoholu, osobom, których stan zdrowia wymaga interwencji lekarza na skutek powikłań związanych z uzależnieniem od alkoholu, itd. I tak:

-          W okresie od 01.01.2003r. do dnia 25.10.2003r. ZLO -Pogotowie Ratunkowe w Skawinie przy ul. Niepodległości 12, udzieliło pomocy 194 osobom będącym pod wpływem alkoholu lub sutkiem zachorowania było wcześniejsze spożycie alkoholu.

-          W okresie od 01.01.2003r. do dnia 23.10.2003r. w NZOZ Przychodni Zdrowia Skawina przy ul. Ks.J. Popiełuszki 2 a, udzielono pomocy medycznej około 80-ciu osobom będącym pod wpływem alkoholu.

 

W N.Z.O.Z. Zakład Specjalistyczny ?TERAPIA? Skawina, ul. Ks.J.Popiełuszki 17 w okresie od 01.01.2003r. do 24 października 2003r. przyjętych zostało 213 osób z czego 186 z terenu Miasta i Gminy Skawina. W tej liczbie są:

-          134 osoby uzależnione od alkoholu,

-          9 osób uzależnionych krzyżowo (tj. alkohol +leki lub narkotyki),

-          43 osoby współuzależnione.

Dzieląc na środowisko pacjentów to z terenu miasta przyjęto 102 osoby, a z okolicznych wiosek należących do Gminy Skawina 84 osoby.

Część przyjętych pacjentów jest z nakazu sądu lub Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Skawinie. Wszystkie te osoby są zdiagnozowane i podjęły leczenie na różnych etapach terapii.

 

Z danych dostarczonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie, wśród 872 rodzin korzystających z pomocy społecznej w I półroczu 2003r. w 83 rodzinach występował problem alkoholowy. Należy zaznaczyć, że w większości przypadków problem alkoholowy był jednym z wielu powodów powodujących konieczność ubiegania się o wsparcie.

 

W Izbie Wytrzeźwień w Krakowie przy ul.Rozrywka 1, w okresie od 01.01.2003r. do 30.09.2003r. łączna liczba osób zatrzymanych to 131 osób (mieszkańców Gminy Skawina), w tym 4 kobiety, 127 mężczyzn, 10 małoletnich.

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jako jeden z dwóch podmiotów (obok prokuratury) mają ustawowe prawo kierowania wniosku do Sądu o objęcie leczeniem odwykowym.

W okresie od 01.01.2003r. do 07.10.2003r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skawinie zarejestrowała 28 spraw, natomiast do Sądu rejonowego Kraków Podgórze Wydział III Rodzinny i Nieletnich skierowała 39 wniosków o zastosowanie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego. Ogółem od roku 2001 do dnia 07.10.2003r. zarejestrowano łącznie 107 spraw gdzie: do leczenia zmotywowano 12 osób, zakończono 7 spraw z różnych przyczyn, w toku postępowania jest obecnie 8 spraw.

 

Społeczność Miasta i Gminy Skawina ponosi nie tylko materialne koszty występowania tych zjawisk, ale i te związane rozwojem jej członków ? szczególnie dzieci i młodzieży, które będą stanowić o przyszłości gminy.

Troską samorządu jest przyszłość Gminy Skawina.

 

ROZDZIAŁ II - Główne cele programu

W oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35 poz. 230 z poźn. zm.) zasadniczym celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest wspieranie działań profilaktycznych i naprawczych związanych z problematyką alkoholową. Samorząd zobowiązany jest do podejmowania działań zmierzających do inicjowania przedsięwzięć prowadzących do zmiany obyczajów, w zakresie sposobów spożywania napojów alkoholowych, tworzenia warunków sprzyjających w prowadzeniu działalności profilaktycznej i terapeutycznej poprzez wspieranie organizacji społecznych propagujących zdrowy styl życia, prowadzących działalność profilaktyczną i terapeutyczną, ograniczenie dostępności alkoholu poprzez kontrolę punktów sprzedaży, ochronę młodych ludzi przed spożywaniem alkoholu, prowadzenia działalności wychowawczej i edukacyjnej w szkołach oraz pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie.

Zgodnie z art. 4? ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwala się corocznie. GPPiRPA na rok 2003, jest kontynuacją zadań realizowanych w latach ubiegłych i wyznacza podstawowe zadania do jego realizacji:

 

ROZDZIAŁ III - Zadania

 

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu

a)     Kontynuowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla Rodzin w Kryzysie w Skawinie przy ul. Żwirki i Wigury 23:

-          Dyżury psychologa specjalisty terapii uzależnień - dostarczanie informacji o możliwości podjęcia profesjonalnej terapii, motywowanie i kierowanie do leczenia, udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom uzależnionym i członkom ich rodzin, ofiarom i sprawcom przemocy,

-          Prowadzenie dyżurów telefonicznych w godzinach otwarcia Punktu Konsultacyjnego,

-          Zgłoszenie Punktu Konsultacyjnego do Ogólnopolskiego Porozumienia - Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ?NIEBIESKA LINIA?.

-          Dyżur terapeuty Poradni Uzależnień Lekowych w Krakowie ? udzielanie porad z zakresu narkomanii,

-          Wyposażenie placówki w niezbędne wyposażenie, pomoce, materiały informacyjne, sprzęt niezbędny do pracy.

b)     Stwarzanie możliwości zwiększania dostępności leczenia odwykowego poprzez finansowanie dodatkowych zajęć terapeutycznych w programach ponadpodstawowych dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin (między innymi trening asertywności, after care-opieka po zakończeniu leczenia stacjonarnego.)

c)      Stwarzanie możliwości organizowania i finansowania grup terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych.

d)     Współpraca z Placówką Odwykową wspieranie działalności bieżącej placówki poprzez zakup materiałów papierniczych, książek, czasopism z zakresu tematyki lecznictwa odwykowego.

e)     Objęcie szkoleniami z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz nt. narkomanii i przemocy domowej, przedstawicieli Policji, pracowników Pomocy Społecznej, członków GKRPA, personelu podstawowej opieki zdrowotnej, organizacji pozarządowych i innych osób uczestniczących w realizacji zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

f)        Wspieranie ruchów Samopomocowych ( AA i Al.-Anon)

-          Nieodpłatne użyczenie lokalu na spotkania Grup,

-          Pomoc finansowa przy organizacji corocznego ?Balu Abstynenta? i uroczystości wigilijnej.

-          Dofinansowanie wyjazdu na ?Jasnogórskie spotkania AA w Częstochowie? i inne zloty trzeźwościowe oraz warsztaty terapeutyczne,

g)     Współpraca z Klubem Abstynenta ?ALAM?

-         Program wspiera ze swoich funduszy działalność Stowarzyszenia, poprzez zakup niezbędnych materiałów i finansowanie opłat za użytkowanie lokalu (czynsz, media),

-         Dofinansowanie uroczystości wigilijnej,

-         Dostarczanie czasopism nt. problematyki alkoholowej.

h)      Współpraca z organizacjami działającymi na terenie Gminy w celu połączenia działań mających na celu pomoc rodzinom w kryzysie-współpraca z MGOPS, Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w Skawinie, szkołami, Policją, Strażą Miejską, Kościołami, stowarzyszeniami itp.

i)        Program wspiera koszty badań biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

 

2. Udzielanie pomocy psychospołecznej i prawnej rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

a)     Koordynowanie działań dotyczących pomocy ofiarom przemocy przez współpracę między innymi z Policją, MGOPS w Skawinie, szkołami.

b)     Współpraca z organizacjami, szkołami działającymi na terenie Gminy w celu połączenia działań mających na celu zapobieganie przemocy i agresji wśród dzieci i młodzieży.

c)      Działalność grup wsparcia AA, Al- Anon.

d)     Program wspiera działalność świetlic opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta i Gminy Skawina (świetlice przy Szkołach Podstawowych: w Kopance, Rzozowie, Krzęcinie, Pozowicach , Jaśkowicach , Radziszowie , przy SP nr 4 w Skawinie, przy SP nr 1 w Skawinie, w Gimnazjum Nr 1, kluby środowiskowe w Grabiu, Gołuchowicach, Woli Radziszowskiej, w Skawinie przy ul.Szkolnej 1.

-          Zatrudnienie osób prowadzących zajęcia profilaktyczne i opiekuńczo ?wychowawcze dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych,

-          Organizowanie w świetlicach i klubach imprez dla dzieci (np. Andrzejki, Mikołajki, Bal Karnawałowy itp.), zakup żywności do świetlic i klubów,

-          Organizowanie wycieczek i różnych ?zdrowych? form spędzania wolnego czasu (basen, kino, itp.),

-          Doposażenie placówek w wyposażenie, materiały i pomoce niezbędne do pracy,

-          Utrzymanie bieżące klubów środowiskowych? drobne remonty wewnątrz budynku, zagospodarowanie terenu wokół budynków.

e)     Działalność Klubu dla Młodzieży przy ul. Żwirki i Wigury 23/1a ? w klubie prowadzone są zajęcia dla młodzieży szkół średnich, mających problemy z radzeniem sobie z samym sobą i innymi problemami. To propozycja kierowana do młodzieży, która nie znajduje oparcia w swojej rodzinie, nie zawsze ze względów patologicznych. Prowadzone będą zajęcia terapeutyczne, a przede wszystkim jak radzić sobie ze stresem bez używania środków uzależniających, sposoby relaksacji, trening asertywny, a także w razie potrzeby metody przyswajania materiału oraz pomoc w nauce.

-          Zatrudnienie psychologów,

-          Organizowanie wycieczek, imprez integracyjnych i różnych ?zdrowych? form spędzania wolnego czasu,

-          Doposażenie placówki w wyposażenie, materiały i pomoce niezbędne do pracy,

-          Utrzymanie bieżące lokalu ? opłata mediów, drobne remonty,

j)        Działalność Punktu Konsultacyjnego dla Rodzin w Kryzysie.

k)      Szkolenia pedagogów szkół, pracowników socjalnych oraz przedstawicieli innych zawodów, jako osób tzw. pierwszego kontaktu z ofiarami przemocy.

l)        Organizowanie obozu terapeutycznego dla grupy rodzin objętej pomocą psychologiczno-terapeutyczną w Punkcie Konsultacyjnym dla Rodzin w Kryzysie przy ul. Żwirki i Wigury 23 w Skawinie.

m)   Organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych:

-          Półkolonie dla dzieci uczęszczających do świetlic opiekuńczo-wychowawczych.

-          Dofinansowanie udziału dzieci w koloniach, obozach profilaktyczno-terapeutycznych - prowadzonych przez kadrę legitymującą się zaświadczeniami o kompetencjach zawodowych w zakresie profilaktyki.

-          Organizowanie wycieczek.

-          Organizacja obozu przetrwania dla grupy uczniów Gimnazjum nr 1 w Skawinie przejawiającej zachowania agresywne (o podłożu futbolowym).

 

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, a w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.

 

a)     Wdrażanie programów profilaktycznych i wychowawczych typu NOE, DEBATA, prezentacje spektakli teatralnych, łączących w swej treści zapobieganie uzależnieniom oraz dot. problemu przemocy i agresji wśród dzieci i młodzieży ? wg potrzeb szkół.

b)     Przeprowadzanie warsztatów, treningów mających na celu uczenie umiejętności służących zdrowemu i trzeźwemu życiu, oraz treningów niwelowania zachowań antyspołecznych dla dzieci i młodzieży.

c)      Objęcie szkoleniami, pedagogów, nauczycieli szkół i przedszkoli, psychologów, którzy deklarują gotowość podjęcia pracy profilaktycznej z dziećmi lub młodzieżą. (np. Program profilaktyczny: ?Spójrz inaczej? jako wstęp do długofalowej i nowoczesnej pracy profilaktycznej, warsztaty ?Spójrz inaczej na Agresję?)

d)     Organizowanie spotkań w szkołach dla rad pedagogicznych i rodziców dot. problematyki uzależnień oraz przemocy i agresji.

e)     Zakup materiałów do prowadzenia zajęć profilaktycznych z dziećmi a także do celów szkoleniowych.

f)        Tworzenie warunków do powstawania miejsc i alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży ? organizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci, imprez sportowych. Doposażenie świetlic wiejskich w sprzęt sportowy.

g)     Promocja ?zdrowego? i bezalkoholowego stylu życia oraz kulturalnego spędzania wolnego czasu, zwłaszcza w odniesieniu do młodzieży poprzez organizację imprez, zawodów sportowych, plenerowych spotkań i koncertów. Współpraca w tym zakresie ze szkołami, parafiami, Radami Sołeckimi oraz innymi osobami cieszącymi się wysokim autorytetem wśród dzieci i młodzieży, mających na celu podkreślenie ważności postaw: życie bez alkoholu, jego szkodliwości dla zdrowia rodzinnego i zawodowego ? organizacja między innymi: II Biegu Skawińskiego ?Zachowaj Trzeźwy Umysł?, ?Balu Abstynenckiego?, ?Festynu Rodzinnego?.

h)      Edukacja publiczna poprzez szeroką dostępność literatury, informacji, broszur, na temat uzależnień, współuzależnienia, przemocy i agresji oraz form pomocy w sytuacjach kryzysowych:

- Prenumerata czasopism nt. profilaktyki uzależnień, przemocy i agresji, takich jak ?REMEDIUM?, ?ŚWIAT PROBLEMÓW?, ?NIEBIESKA LINIA? i innej fachowej literatury dla realizatorów gminnego programu,

- druk i zakup broszur, biuletynów, ulotek i innych form służących oddziaływaniu informacyjnemu i profilaktycznemu.

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.