Uchwały Rady 2004

UCHWAŁA Nr XXIX/192/04RADY  MIEJSKIEJ  W  SKAWINIEz dnia 22 grudnia 2004 r.w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Kierunków działań Burmistrza Miasta i Gminy Skawina zmierzających do promocji Gminy Skawina na okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. oraz przyjęcia kierunków działań Burmistrza Miasta i Gminy Skawina zmierzających do promocji Gminy Skawina na rok 2005.

22-12-2004

 


UCHWAŁA Nr XXIX/192/04

RADY  MIEJSKIEJ  W  SKAWINIE

z dnia 22 grudnia 2004 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania Kierunków działań Burmistrza Miasta i Gminy Skawina zmierzających do promocji Gminy Skawina na okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. oraz przyjęcia kierunków działań Burmistrza Miasta i Gminy Skawina zmierzających do promocji Gminy Skawina na rok 2005.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) Rada Miejska w Skawinie uchwala,    co następuje:

§ 1

Rada Miejska w Skawinie przyjmuje sprawozdanie z realizacji zadań związanych z promowaniem Gminy Skawina w zakresie określonym w Kierunkach działań Burmistrza Miasta i Gminy Skawina zmierzających do promocji Gminy Skawina na okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.  

§ 2

Zatwierdza się Kierunki działań Burmistrza Miasta i Gminy Skawina zmierzające do promocji Gminy Skawina na okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r. o treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Zobowiązuje się Burmistrza do składania Radzie sprawozdań z podejmowanych działań związanych z promocją Gminy do 31 grudnia każdego roku i przedkładania projektów  kierunków działań na lata następne.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                                dr Sławomir KOPEĆ

 

 

 

                         

 

 

 

?KIERUNKI DZIAŁAŃ BURMISTRZA

MIASTA I GMINY SKAWINA

ZMIERZAJĄCE DO PROMOCJI GMINY

 W OKRESIE

OD 1 STYCZNIA 2005 R. DO 31 GRUDNIA 2005 R.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUDZIEŃ 2004 R.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CEL 1 :

Propagowanie walorów oraz potencjału rozwojowego Gminy Skawina poprzez kontakty z mediami.

ZADANIA:

Informowanie mediów o ważnych wydarzeniach oraz o codziennym życiu w Gminie.

Informowanie mediów o potencjale rozwojowym Gminy, walorach, mocnych stronach gminy itp.

Informowanie mediów o funkcjonowaniu współpracy pomiędzy  Miastami Partnerskimi.

Informowanie mediów o przebiegu gminnych inwestycji.

Zamieszczanie w mediach materiałów sponsorowanych promujących Gminę.

Informowanie mediów o współpracy z lokalnym środowiskiem gospodarczym.

 

CEL: 2

Promocja Skawiny poprzez Internet  www.um.skawina.net

 

CEL 3:

Propagowanie walorów oraz potencjału rozwojowego Gminy Skawina  poprzez  działalność wydawniczą:

ZADANIA:

Publikowanie informacji promocyjnych o Gminie Skawina w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich wydawnictwach

Publikowanie wydawnictw własnych Urzędu Miasta i Gminy,

Wydawanie materiałów reklamowych Urzędu Miasta i Gminy,

 

 

CEL 4:

Promocja i współpraca w regionie oraz wspólna promocja regionu.

 

ZADANIA:

Kontakty z urzędami, instytucjami i organizacjami:

Prowadzenie szerokiej współpracy z szeregiem urzędów, instytucji i organizacji i charakterze lokalnym i ponadlokalnym.

Utrzymywane kontaktów ze środowiskami opiniotwórczymi oraz liderami opinii publicznej.

Wspólne publikowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych o regionie.

Współpraca ze szkołami, klubami sportowymi, zespołami muzycznymi itp.

Współpraca ze środowiskiem akademickim w Krakowie.

CEL 5:

Współpraca z Miastami Partnerskimi

ZADANIA:

Wzajemne informowanie się o historii, wydarzeniach społecznych i politycznych  w obu miastach,

Wymiana informacji o życiu mieszkańców, jak również o funkcjonowaniu miejscowych instytucji i organizacji,

Wspieranie wzajemnych odwiedzin mieszkańców miast, jak również wizyt grup młodzieży i seniorów, drużyn sportowych i grup turystów,

Pielęgnowanie wymiany kulturalnej.

Współpraca w ramach wymiany młodzieżowej:

Współpraca w ramach wymiany ze Skawińskim Stowarzyszeniem  Partnerstwa Miast.

Współpraca pomiędzy  samorządami lokalnymi Miast  Partnerskich.

 

CEL 6:

 

  Współpraca Gminy z podmiotami gospodarczymi.

 

ZADANIA:

Współpraca ze skawińskimi podmiotami gospodarczymi zmierzająca do wspólnej promocji:

a)      promowanie w ramach gminnych wydawnictw informacyjnych i reklamowych potencjału gospodarczego lokalnej społeczności,

b)      publikowanie informacji o współpracy z lokalnymi podmiotami gospodarczymi,

c) współpraca z lokalnymi instytucjami i organizacjami zrzeszającymi lokalnych przedsiębiorców,

d) współpraca z lokalnym środowiskiem gospodarczym w ramach pozyskiwania sponsorów dla wydawnictw i publikacji promocyjnych,

 

 

CEL 7:

 

Działalność związana z promocją Gminy poprzez nagłaśnianie wydarzeń szczególnie istotnych

 

CEL 8:

 

Bieżąca działalność Pełnomocnika typu Public Relations

 

 

 

 

 

 

                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                           dr Sławomir KOPEĆ

 

 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.