Uchwały Rady 2002

                  UCHWAŁA NR IV/23 /02RADY  MIEJSKIEJ  W  SKAWINIEz dnia 30 grudnia  2002 r. w sprawie zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Skawina.  

30-12-2002

 


UCHWAŁA NR IV/23 /02

RADY  MIEJSKIEJ  W  SKAWINIE

z dnia 30 grudnia  2002 r.

 

 

w sprawie zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Skawina.

 

 

          Na podstawie art. 37a i 37b  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62poz.558, Nr 113, poz. 984) Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:

                                                                      § 1

 

Przewodniczącym organów wykonawczych  jednostek pomocniczych tj. Przewodniczącym Zarządów Osiedli i Sołtysom przyznaje się diety w wysokości 150 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt) miesięcznie.

 

                                                                        § 2

 

Na pokrycie kosztów dojazdu do siedziby Rady Miejskiej sołtysom przysługuje ryczałt miesięczny w wysokości 100 zł (słownie złotych sto) .

 

 

                                                                         § 3

 

Z dniem wejścia wżycie niniejszej uchwały tracą moc: uchwała Rady Miejskiej w Skawinie Nr XLV/336/98 z dnia 18 marca 1998 r. oraz uchwały zmieniające tę uchwałę tj. Nr VII/38/99 z dnia 24 lutego 1999 r. i Nr X/66/99 z dnia 28 kwietnia 1999 r.

 

                                                                           § 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

 

                     Przewodniczący Rady Miejskiej

                                           dr Sławomir KOPEĆ

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.