Uchwały Rady 2003

Uchwała Nr XV/86/03Rady Miejskiej w Skawiniez dnia 26 listopada 2003 r.w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Skawinie

26-11-2003

 


Uchwała Nr XV/86/03

Rady Miejskiej w Skawinie

z dnia 26 listopada 2003 r.

 

w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Skawinie

 

 

 

Rada Miejska w Skawinie, pragnąc stworzyć młodemu pokoleniu odpowiednie warunki czynnego udziału w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz samorządności lokalnej, działając na podstawie art. 5b ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwala, co następuje:

 

§ 1

1.      Powołuje się Młodzieżową Radę Miejską w Skawinie, zwaną dalej Radą Młodzieżową.

 

§ 2

1.      Rada Młodzieżowa, składająca się z przedstawicieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, mających swą siedzibę na terenie gminy Skawina, ma charakter konsultacyjny, wnioskodawczy i doradczy wobec działań organów samorządowych gminy Skawina w sprawach dotyczących młodzieży i mogących mieć dla niej istotne znaczenie.

2.      Rada Młodzieżowa składa się z wybranych w demokratycznych wyborach przedstawicieli młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zainteresowanej pracami samorządu lokalnego i działalnością publiczną w gminie.

3.      Siedzibą Rady Młodzieżowej jest Skawina.

 

§ 3

Nadaje się Radzie Młodzieżowej Statut w brzmieniu będącym załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 4

Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy Skawina do zapewnienia warunków administracyjnych niezbędnych do działania Rady Młodzieżowej.

 

§ 5

Wybory do Rady Młodzieżowej I kadencji odbędą się najpóźniej w 3 miesiące od daty podjęcia niniejszej uchwały.

 

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina.

 

§ 7

Uchwała wchodzi w życie w 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

 

      

                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej

                                    dr Sławomir KOPEĆ

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.