Uchwały Rady 2005

UCHWAŁA  NR  XLIII/271/05RADY  MIEJSKIEJ  W  SKAWINIEz dnia 28 grudnia  2005 r. w sprawie postępowania o zamówienie publiczne na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Skawina.

28-12-2005

 


UCHWAŁA  NR  XLIII/271/05

RADY  MIEJSKIEJ  W  SKAWINIE

z dnia 28 grudnia  2005 r.

 

w sprawie postępowania o zamówienie publiczne na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Skawina.

 

                              Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art.134 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r.        Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:

§ 1

 

Zamówienie publiczne na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Skawina, na okres pięciu lat, będzie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego.

§ 2

 

1.     Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy Skawina do przygotowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2.     Specyfikację istotnych warunków zamówienia zatwierdzi Burmistrz Miasta i Gminy.

§ 3

 

1.          Przeprowadzenie przetargu, obejmującego w szczególności wybór najkorzystniejszej oferty albo wskazanie przesłanek unieważnienia przetargu, powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina.

2.          Burmistrz Miasta i Gminy przedstawi Radzie Miejskiej wyniki przeprowadzonego przetargu.

§ 4

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina.

§ 5

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej 

 

                                                                dr  Sławomir  KOPEĆ

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.