Uchwały Rady 2006

UCHWAŁA NR III/25 /06RADY  MIEJSKIEJ  W  SKAWINIEz dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zasad  przysługiwania radnym Rady Miejskiej w Skawinie diet za udział w pracach Rady i jej stałych komisji oraz za wykonywanie innych czynności związanych ze sprawowaniem mandatu radnego. 

28-12-2006

 


UCHWAŁA NR III/25 /06

RADY  MIEJSKIEJ  W  SKAWINIE

z dnia 28 grudnia 2006 r.

 

w sprawie zasad  przysługiwania radnym Rady Miejskiej w Skawinie diet za udział w pracach Rady i jej stałych komisji oraz za wykonywanie innych czynności związanych ze sprawowaniem mandatu radnego.

 

          Na podstawie art. 25 ust.4  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.) Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

1. Za udział w pracach Rady i jej stałych komisji oraz za wykonywanie innych czynności związanych ze sprawowaniem mandatu radnego radny otrzymuje zryczałtowaną miesięczną dietę ustaloną proporcjonalnie do kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

 

2. Przyznaje się następujące współczynniki:

 

a. za udział w sesjach Rady Miejskiej : S = 0,5

b. za udział w pracach jednej stałej komisji:  K = 0,6

c. za udział w pracach dwóch stałych komisji  komisji:   K = 1,0

d. za udział w pracach trzech stałych komisji : K=1,2

e. za wykonywanie innych czynności związanych ze sprawowaniem mandatu radnego : W=0,5

 

3/ Radny pełniący funkcję otrzymuje stały dodatek funkcyjny:

    a/ Przewodniczący Rady :  F = 3

    b/  Wiceprzewodniczący Rady :  F = 1

    c/  Przewodniczący stałej komisji : F = 0,75

    d/  Wiceprzewodniczący stałej  komisji :  F = 0,25

W przypadku pełnienia 2 funkcji w Radzie, radnemu przysługuje wyższy dodatek funkcyjny.

§ 2

Miesięczną dietę wylicza się ze wzoru:

 

D = { S x ( OS/NS ) + K x ( OK/NK ) + F } x  R

gdzie:

D  -  kwota diety do wypłaty,

OS  - liczba obecności radnego na sesjach w danym miesiącu, w przypadku odnotowanej w protokole nieobecności radnego na części sesji obecność przyjmuje się w wysokości 0,75,

NS  - liczba wszystkich sesji w danym miesiącu,

 

OK.- liczba  obecności radnego na posiedzeniach stałych  komisji, których jest członkiem,

 

NK – liczba wszystkich posiedzeń stałych komisji, których radny jest członkiem,

 

R - ułamek KB tj. kwoty bazowej, o której mowa w § 1 ust.1

 

Ustala się R = 0,25 KB

 

KB – kwota bazowa określona w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów  ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. W przypadku ustawowej zmiany kwoty bazowej, nowa jej wysokość służy do obliczania wysokości diet  od 1 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym ukazał się Dziennik Ustaw publikujący powyższą zmianę.

§ 3

Członkowie zespołów kontrolnych Komisji Rewizyjnej otrzymują w danym miesiącu, za każde od pierwszego do szóstego włącznie, prawidłowo odbyte posiedzenie, dietę w wysokości1,0 współczynnika KR, za siódme i każde następne – dietę w wysokości 0,5 współczynnika KR.

Ustala się wartość współczynnika KR na 0,04 KB.

 

§ 4

Za każdy dzień oddelegowania radnego w sprawach innych niż sesja lub posiedzenie stałej komisji przysługuje dieta w wysokości 0,04 KB.

 

§ 5

1. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr III/16/02 z  dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie zasad przysługiwania radnym Rady Miejskiej w Skawinie diet za  udział w pracach Rady Miejskiej i jej komisji, oraz uchwały ja zmieniające –  Nr XXXI/209/05 z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie zmiany uchwały własnej w sprawie zasad przysługiwanie radnym Rady Miejskiej w Skawinie diet za udział w pracach rady i jej Komisji.

2.  Do obliczenia wysokości diet za grudzień 2006 r. zastosowanie mają przepisy dotychczasowe.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.

 

 

                      Przewodniczący Rady Miejskiej

                        Marcin Kuflowski

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.