Uchwały Rady 2008

  UCHWAŁA Nr  XXVII/258/08 RADY MIEJSKIEJ w SKAWINIE z dnia 30 grudnia 2008 r.w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.

30-12-2008

 


 

UCHWAŁA Nr  XXVII/258/08
RADY MIEJSKIEJ w SKAWINIE

z dnia 30 grudnia 2008 r.


w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.
    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm. ) oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.1229, z późn. zm. ) Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się ekwiwalent za każdą godzinę udziału członków ochotniczych straży pożarnych:

1)  w działaniach ratowniczych w wysokości  10,00  zł/godz ;

2) w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę w wysokości  6,00  zł/godz.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązywania od dnia 25 września 2008 r.                                         
Przewodniczący Rady Miejskiej

                                         Marcin Kuflowski

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.