Uchwały Rady 2005

UCHWAŁA NR XLIII/ 274 /05RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIEz dnia 28 grudnia 2005 r.  w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Skawinie na  rok 2006

28-12-2005

 


UCHWAŁA NR XLIII/ 274 /05

RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE

z dnia 28 grudnia 2005 r.

 

 

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Skawinie na  rok 2006

 

 

     Na podstawie art.21 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póź.zm.) oraz  § 7 Regulaminu Rady Miejskiej ? Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Przyjmuje się plan pracy Rady Miejskiej w Skawinie na rok  2006  stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                         Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                dr Sławomir KOPEĆ

 

 

 

Załącznik do uchwały Nr XLIII/ 274/05

Rady Miejskiej w Skawinie

z dnia 28 grudnia 2005 r.

 

 

Plan pracy Rady Miejskiej w Skawinie na rok 2006

 

 

 

Tematyka

Termin

Podział zadań

Bezpieczeństwo publiczne w Gminie

I kwartał

Burmistrz - informacja, komisje - ocena, Rada - dyskusja + ew. podjęcie uchwały/rezolucji

Ocena systemu oświaty

I kwartał

Komisja Edukacji, Burmistrz - informacja, Rada - dyskusja + ew. podjęcie uchwały

Wykonanie budżetu

marzec, kwiecień

Burmistrz - sprawozdanie, komisje - opinie, Rada - dyskusja

Absolutorium dla Burmistrza

kwiecień

Komisja Rewizyjna - opinia i wniosek, Rada - dyskusja, podjęcie uchwały

Analiza realizacji priorytetowych zadań rozwoju Gminy Skawina na lata 2004-2006

II kwartał

Burmistrz - informacja, komisje - ocena, Rada - dyskusja + ew. podjęcie uchwały

Analiza polityki finansowej gminy (w szczególności podatkowej)

III kwartał

Burmistrz - informacja, komisje - ocena, Rada - dyskusja + ew. podjęcie uchwały

Analiza pozyskiwania dodatkowych środków finansowych spoza budżetu Gminy

III kwartał

Burmistrz - informacja, komisje - ocena, Rada - dyskusja + ew. podjęcie uchwały

Przyjęcie propozycji  priorytetowych zadań rozwoju Gminy Skawina na lata 2007-2013

III kwartał

Komisje Rady, Burmistrz - propozycje, Rada - dyskusja + ew. podjęcie uchwały/rezolucji

Opiniowanie projektu budżetu Gminy na rok 2007

listopad, grudzień

Burmistrz - projekt, komisje - opinie

Ustalenie stawek podatków i opłat na rok 2007

listopad, grudzień

Burmistrz - projekt, komisje - opinie, Rada - dyskusja, podjęcie uchwały

Przyjęcie planów pracy Rady i komisji na rok 2007

grudzień

Rada - dyskusja, podjęcie uchwały

Uchwalenie budżetu Gminy na rok 2007

grudzień

Burmistrz - autopoprawki, Rada - dyskusja, podjęcie uchwały

Współpraca z innymi gminami w kraju i za granicą

cały rok

Burmistrz, Rada

 

 

Przewidywana liczba sesji - 12.

Terminy: z reguły ostatnia środa miesiąca.

W uzasadnionych przypadkach możliwe będą inne terminy.

 

 

            Przewodniczący Rady Miejskiej

 

 

                           dr Sławomir Kopeć

 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.