Uchwały Rady 2004

UCHWAŁA NR  XXIX/193/04RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIEz dnia  22 grudnia  2004 r.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.

22-12-2004

 


UCHWAŁA NR  XXIX/193/04

RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE

z dnia  22 grudnia  2004 r.

 

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.

 

Na podstawie art. 4? ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz.1231 ? z późn. zm.)  Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

   

                                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                                          dr Sławomir Kopeć

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Załącznik do uchwały Nr XXIX/193/04

Rady Miejskiej w Skawinie

   z dnia 22 grudnia 2004 roku

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA ROK 2005

DLA MIASTA I GMINY SKAWINA

 

Podstawa opracowania programu ? ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz.1231 ? z późn. zm.).

 

ROZDZIAŁ I ? Wstęp

1. Szkody związane z piciem alkoholu.

Korzystanie z alkoholu jest związane z ryzykiem. Wiele osób używających alkoholu doznaje z tego tytułu poważnych szkód osobistych. Większość z tych osób ma kłopoty ? gdyż nie potrafi w porę dostrzegać zagrożeń płynących z używania alkoholu i nie wie jak zapobiegać problemom. W sposób niedostrzegalny dla nich, używanie alkoholu zmienia się w nadużywanie powodując szkody zarówno w ich życiu jak i życiu ich otoczenia.

Najważniejsze rodzaje problemów związanych z nadużywaniem alkoholu i zażywaniem narkotyków to:

-          Szkody występujące u osób pijących i zażywających narkotyki - uszkodzenie zdrowia, uszkodzenie rozwoju psychofizycznego, uzależnienie się od alkoholu i narkotyków osób dorosłych i nastolatków.

-          Szkody występujące u członków rodzin osób uzależnionych - schorzenia somatyczne, zaburzenia emocjonalne, obniżenie poziomu ekonomicznego rodzin, dysfunkcja w szerokim tego słowa znaczeniu, demoralizacja, itd.;

-          Dezorganizacja pracy- absencje w pracy i wypadki, obniżenie wydajności pracy, tendencja do utrzymywania się w sytuacji bezrobotnego- związana z degradacją psychospołeczną na skutek nadużywania alkoholu i narkotyków.

-          Naruszenie prawa i porządku przez osoby nietrzeźwe- prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwym. Obniżenie poziomu bezpieczeństwa, kradzieże i akty wandalizmu- spowodowane alkoholowymi zaburzeniami zachowania, używanie przemocy w rodzinie i środowisku społecznym.

-          Przestępstwa i wykroczenia związane obrotem alkoholem, nielegalny import, produkcja i sprzedaż alkoholu, sprzedaż alkoholu nieletnim, reklama alkoholowa i propagowanie napojów alkoholowych (J.Melibruda 1995r.)

 

 

 

2. Diagnoza stanu problemów na terenie Miasta i Gminy Skawina.

 

Opisywane wyżej zjawiska występują w każdej społeczności, występują również na terenie Miasta i Gminy Skawina. Na ogół jednak nie zdajemy sobie sprawy z ich rozmiaru. Miasto i Gmina Skawina liczy 41.415 mieszkańców ( stan na dzień 31.12.2003r.)

 

Mapa punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Skawina, obejmująca okres od 01.01.2004r. do 20 października 2004r. przedstawiała się następująco:

1.      Ilość punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) ? ogółem 114 punktów, w tym punktów ze sprzedażą tylko napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo ? 21.

-                   miasto 53, w tym punkty ze sprzedażą tylko piwa ? 7

-                   gmina 61, w tym punkty ze sprzedażą tylko piwa ? 14

 

2.      Ilość punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) ? ogółem 31, w tym punktów ze sprzedażą tylko napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo ? 16.

-                  miasto 19, w tym punkty ze sprzedażą tylko piwa ? 10

-                  gmina 12, w tym punkty ze sprzedażą tylko piwa ? 6

W 2004r. nie cofnięto zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz nie jest prowadzone postępowanie w tej sprawie.

 

Komisariat Policji w Skawinie, w roku 2004, w okresie od 01.01.2004 do 25.10.2004r. zanotował:

-          Przeprowadzenie 274 interwencji domowych ? awantury wszczynane pod wpływem alkoholu. (tj. o 326 interwencji mniej niż w roku ubiegłym)

-          Stwierdzono 42 przypadki znęcania się nad rodziną pod wpływem alkoholu, liczba ta jest liczbą porównywalną w rokiem poprzednim.

-          Zatrzymano 98 nietrzeźwych kierowców, (o 34 przypadki więcej niż w roku ubiegłym).

-          Ujawniono 4 rozboje pod wpływem alkoholu,

-          Sporządzono 53 wnioski ukaranie do Sądu z art.51§2KW tj. o zakłócenie spokoju i porządku publicznego, przez osoby będące pod wpływem alkoholu ( liczba ta zmalała w stosunku do roku ubiegłego o 58 wniosków).

-          Sporządzono 49 wniosków do sądu o ukaranie za spożywanie napojów alkoholowych wbrew zakazowi, ( o 30 więcej niż w roku ubiegłym).

-          Nałożono 213 mandatów karnych za spożywanie napojów alkoholowych wbrew zakazowi.

 

Dane liczbowe dotyczące naruszenia prawa i porządku publicznego przez mieszkańców Gminy Skawina, będących pod wpływem alkoholu, przedstawione przez Straż Miejską w Skawinie obejmują okres od 01 stycznia do 20 października 2004r. W powyższym okresie, Straż Miejska:

1.      Pouczyła 80 osób w tym:

- z art. 51§2Kw tj. zakłócanie porządku publicznego pod wpływem alkoholu -31 osób

- z art. 43 ust.1 w zw. Z art.14 ust.2a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ? 47 osób.

- z art. 140kw ? tj. dopuszczenie się nieobyczajnego wybryku ? 2 osoby.

 

2.      Ukarano mandatem karnym ? 80 osób, w tym:

- z art. 51§2Kw tj. zakłócanie porządku publicznego pod wpływem alkoholu -36 osób

- z art. 43 ust.1 w zw. z art.14 ust.2a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ? 39 osób.

- z art. 140kw ? tj. dopuszczenie się nieobyczajnego wybryku ? 5 osób.

 

3.      Skierowano wnioski o ukaranie do Sądu Grodzkiego ? 39 wniosków, w tym:

- z art. 51§2Kw tj. zakłócanie porządku publicznego pod wpływem alkoholu -15 wniosków

- z art. 43 ust.1 w zw. z art.14 ust.2a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ? 20 wniosków.

- z art. 140kw ? tj. dopuszczenie się nieobyczajnego wybryku ? 4 wnioski.

 

W/w dane przedstawiają jedynie wąski wycinek problemów alkoholowych widziany z perspektywy Policji i Straży Miejskiej. Opisane wydarzenia i wiele innych znajdują swoje odzwierciedlenie w działaniach innych służb.

Służba Zdrowia udziela pomocy ofiarom wypadków drogowych, ofiarom przemocy w rodzinie, osobom, u których doszło do uszkodzenia ciała na skutek nadużycia alkoholu, osobom, których stan zdrowia wymaga interwencji lekarza na skutek powikłań związanych z uzależnieniem od alkoholu, itd. I tak:

1.      W okresie od 01.01.2004r. do dnia 30.09.2004r. ZLO -Pogotowie Ratunkowe w Skawinie przy ul. Niepodległości 12, udzieliło pomocy 104 osobom, u których stwierdzono efekt toksyczny alkoholu, dla porównania w roku ubiegłym Pogotowie Ratunkowe udzieliło pomocy 194 osobom będącym pod wpływem alkoholu lub skutkiem zachorowania było wcześniejsze spożycie alkoholu.

2.      W okresie od 01.01.2004r. do dnia 21.10.2004r. w NZOZ Przychodni Zdrowia Skawina przy ul. Ks.J. Popiełuszki 2 a, udzielono pomocy medycznej około 60-ciu osobom będącym pod wpływem alkoholu ( o 20 osób mniej niż  w ubiegłym roku).

 

W N.Z.O.Z Zakład Specjalistyczny ?TERAPIA? w roku bieżącym leczy się ogółem 391 osób w tym z terenu Miasta I Gminy Skawina 310. W tej liczbie są osoby uzależnione od alkoholu 235, uzależnieni krzyżowo 32 (alkohol + leki lub narkotyki) oraz współuzależnienia 43.

Część przyjętych pacjentów jest z nakazu sądu lub Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skawinie, z którą to komisją podjęto wspólne działania i czynniki motywujące do leczenia.

Ograniczyło to kierowanie wszystkich wniosków do rozpatrzenia przez sąd a są załatwiane na terenie miasta, monitorowanie przez komisję postępów kierowanych na leczenie pacjentów przynosi oczekiwane skutki wynikające z podjętego leczenia.

Niebagatelny wpływ na zgłaszanie się pacjentów i ich rodzin do placówki ma praca Punktu Konsultacyjnego w Skawinie gdzie trafiają rodziny z problemami wynikającymi z choroby i tam otrzymują informację o możliwości podjęcia leczenia jak również możliwościach prawnych przymusu leczenia.

Dokonując bardziej szczegółowego podziału:

 - uzależnienie 235 ( 171 miasto, 64 gmina),

- uzależnienie krzyżowe 32 (miasto 27, gmina 5),

 - współuzależnienia 43 ( 36 miasto, gmina 7).

Wszystkie te osoby są zdiagnozowane i podjęły leczenie na różnych etapach terapii. Od 2001 roku program leczenia ukończyło 52 osoby, z czego 46 z terenu miasta i gminy 46, - uzależnionych 35, - współuzależnionych 11.

Monitorując proces leczenia na spotkaniach absolwentów wyniki są zadawalające 29 utrzymuje abstynencję powyżej jednego roku, 4 zapicia w pierwszym roku, 2 brak danych o pacjentach, duża grupa absolwentów brała udział w programie zapobiegania nawrotom choroby.

 

Z danych dostarczonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skawinie, wśród 655 rodzin korzystających z pomocy społecznej w I półroczu 2004r. w 73 rodzinach występował problem alkoholowy. Należy zaznaczyć, że w większości przypadków problem alkoholowy był jedną z wielu okoliczności powodujących konieczność udzielenia wsparcia rodzinie.

 

Do Izby Wytrzeźwień w Krakowie przy ul.Rozrywka 1, w okresie od 01.04.2004r. do 30.09.2004r. z terenu Gminy Skawina dowieziono łącznie 76 osób nietrzeźwych (75 mężczyzn i 1 małoletni chłopiec). Ilość osób nietrzeźwych, będących mieszkańcami naszej Gminy dowiezionych do Izby w w/w okresie to 70 osób ( mężczyźni).

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jako jeden z dwóch podmiotów (obok prokuratury) mają ustawowe prawo kierowania wniosku do Sądu o objęcie leczeniem odwykowym. W okresie od 01.01.2004r. do 25.10.2004r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skawinie, prowadziła 46 postępowań wobec osób nadużywających alkoholu. Do Sądu Rejonowego Kraków-Podgórze Wydział III Rodzinny i Nieletnich, skierowano 20 wniosków o zastosowanie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego. W 10 przypadkach sąd orzekł w stosunku do osób nadużywających alkoholu przymusowe leczenie odwykowe, a pozostałe wnioski są w toku rozpatrywania.

 

W roku 2003 w ramach Europejskiego Programu Badań Ankietowych w Szkołach ?ESPAD?, przebadano polskich uczniów trzecich klas gimnazjów, oraz uczniów drugich klas szkół ponadgimnazjalnych. Wyniki są jednoznaczne. 92,5 proc. Młodszych uczniów miało za sobą doświadczenia z alkoholem, a wśród uczniów starszych ten odsetek był wyższy o 4 proc. Wyniki są zbliżone dla chłopców i dziewcząt.

            Najpopularniejszym napojem jest piwo. Prawie 69 proc. 15?latków i 78-proc. 17?latków zadeklarowało, że piło piwo    w okresie 30 dni poprzedzających badanie. W tym czasie 36 proc. Uczniów młodszych piło wódkę, a spośród starszych po wysokoprocentowe napoje sięgała ponad połowa!

            60 proc. 15-latków doświadczyło, że ma za sobą doświadczenia przedawkowania alkoholu. W grupie starszej tego rodzaju doświadczenie miało już na koncie prawie 80 proc.

 

Społeczność Miasta i Gminy Skawina ponosi nie tylko materialne koszty występowania tych zjawisk, ale i te związane rozwojem jej członków ? szczególnie dzieci i młodzieży, które będą stanowić o przyszłości gminy. Troską samorządu jest przyszłość Gminy Skawina.

 

ROZDZIAŁ II - Główne cele programu

W oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz.1231 ? z późn. zm.) zasadniczym celem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest wspieranie działań profilaktycznych i naprawczych związanych z problematyką alkoholową. Samorząd zobowiązany jest do podejmowania działań zmierzających do inicjowania przedsięwzięć prowadzących do zmiany obyczajów, w zakresie sposobów spożywania napojów alkoholowych, tworzenia warunków sprzyjających w prowadzeniu działalności profilaktycznej i terapeutycznej poprzez wspieranie organizacji społecznych propagujących zdrowy styl życia, prowadzących działalność profilaktyczną i terapeutyczną, ograniczenie dostępności alkoholu poprzez kontrolę punktów sprzedaży, ochronę młodych ludzi przed spożywaniem alkoholu, prowadzenia działalności wychowawczej i edukacyjnej w szkołach oraz pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie.

Zgodnie z art. 4? ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwala się corocznie. GPPiRPA na rok 2005, jest kontynuacją zadań realizowanych w latach ubiegłych i wyznacza podstawowe zadania do jego realizacji:

 

ROZDZIAŁ III - Zadania

 

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu

a)     Kontynuowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla Rodzin w Kryzysie w Skawinie przy ul. Żwirki i Wigury 23:

-                  Dyżury psychologa certyfikowanego specjalisty psychoterapii uzależnień - dostarczanie informacji o możliwości podjęcia profesjonalnej terapii, motywowanie i kierowanie do leczenia, udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom uzależnionym i członkom ich rodzin, ofiarom i sprawcom przemocy.

-                  Prowadzenie dyżurów telefonicznych w godzinach otwarcia Punktu Konsultacyjnego,

-                  Dyżur terapeuty Poradni Uzależnień Lekowych w Krakowie ? udzielanie porad z zakresu narkomanii,

-                  Wyposażenie placówki w niezbędne wyposażenie, pomoce, materiały informacyjne, sprzęt niezbędny do pracy.

-                  Wynagrodzenie terapeuty udzielającego porad z zakresu narkomanii.

-                  Wynagrodzenie gospodarza pomieszczeń przy ul. Szkolnej 1, Żwirki i Wigury 23 ( Punkt Konsultacyjny, Klub Młodzieżowy) ? umowa zlecenie. 

b)     Stwarzanie możliwości zwiększania dostępności leczenia odwykowego poprzez finansowanie dodatkowych zajęć terapeutycznych w programach ponadpodstawowych dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin (między innymi trening asertywności, after care-opieka po zakończeniu leczenia stacjonarnego.) Stwarzanie możliwości organizowania i finansowania grup terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych. ? po przedstawieniu oferty programów i pozytywnym zaopiniowaniu przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

c)      Objęcie szkoleniami z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz nt. narkomanii i przemocy domowej, przedstawicieli Policji, pracowników Pomocy Społecznej, członków GKRPA, organizacji pozarządowych i innych osób uczestniczących w realizacji zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

d)     Wspieranie ruchów Samopomocowych ( AA i Al.-Anon), działających w Punkcie Konsultacyjnym dla Rodzin w Kryzysie.

-          Nieodpłatne użyczenie lokalu na spotkania Grup,

-          Pomoc finansowa przy organizacji IX ?Balu Abstynenta? i uroczystości wigilijnej.

-          Dofinansowanie wyjazdu na ?Jasnogórskie spotkania AA w Częstochowie?.

 

e)     Współpraca z Klubem Abstynenta ?ALAM?

-         Program wspiera ze swoich funduszy działalność Stowarzyszenia, poprzez zakup niezbędnych materiałów i finansowanie opłat za użytkowanie lokalu (czynsz, media),

-         Dofinansowanie uroczystości wigilijnej,

-         Dostarczanie czasopism nt. problematyki alkoholowej,

f)        Program wspiera koszty badań biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

 

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

 

a)      Dążenie do zintegrowania działań różnych instytucji zajmujących się pomaganiem dziecku i rodzinie poprzez stworzenie interdyscyplinarnych zespołów. Współpraca w tym zakresie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną w Skawinie, szkołami, Policją, Strażą Miejską, Punktem Konsultacyjnym, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kuratorami społecznymi oraz innymi organizacjami i stowarzyszeniami.

b)     Współpraca z organizacjami, szkołami działającymi na terenie Gminy w celu połączenia działań mających na celu zapobieganie przemocy i agresji wśród dzieci i młodzieży.

c)      Program wspiera działalność świetlic opiekuńczo-wychowawczych w szczególności dla dzieci i młodzież z rodzin dysfunkcyjnych, na terenie Miasta i Gminy Skawina (świetlice przy Szkołach Podstawowych: w Kopance, Rzozowie, Krzęcinie, Pozowicach, Jaśkowicach, Radziszowie, przy SP nr 1 w Skawinie, w Gimnazjum Nr 1, kluby środowiskowe w Grabiu, Gołuchowicach, Jurczycach, Woli Radziszowskiej, w Skawinie przy ul.Szkolnej 1.

-          Wynagrodzenie dla osób prowadzących świetlice i kluby ? umowy zlecenia.

-          Organizowanie w świetlicach i klubach imprez dla dzieci. Zakup paczek z okazji Dnia Dziecka i Św. Mikołaja.

-          Organizowanie wycieczek i różnych ?zdrowych? form spędzania wolnego czasu (basen, kino, itp.).

-          Doposażenie placówek w wyposażenie, materiały i pomoce niezbędne do zajęć.

-          Utrzymanie bieżące klubów środowiskowych ? media, drobne remonty wewnątrz budynku, zagospodarowanie terenu wokół budynków, koszenie trawy, naprawa ogrodzenia i elewacji budynku Klubu Środowiskowego dla dzieci przy ul. Szkolnej 1 w Skawinie.

d)     Działalność Klubu dla Młodzieży przy ul. Żwirki i Wigury 23/1a ? w klubie prowadzone są zajęcia dla młodzieży szkół średnich, mających problemy z radzeniem sobie z samym sobą i innymi problemami. To propozycja kierowana do młodzieży, która nie znajduje oparcia w swojej rodzinie, nie zawsze ze względów patologicznych. Utworzenie grupy socjoterapeutycznej, działającej w trzech obszarach: edukacja, terapia, rozwój, przez cały okres roku kalendarzowego- po przedstawieniu i zaakceptowaniu programu przez Gminą Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.