Uchwały Rady 2004

UCHWAŁA Nr XXIX/188/04RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIEz dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/175/04 z dnia 30 listopada 2004r. określającej wysokości stawek podatku od środków transportowych.

22-12-2004

 


UCHWAŁA Nr XXIX/188/04

RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE

z dnia 22 grudnia 2004r.

 

w sprawie zmiany Uchwały nr XXVIII/175/04 z dnia 30 listopada 2004r. określającej wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) art. 4 ust 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych Dz. U. Nr 62, poz. 718 z późn. zm.   Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

W Uchwale Nr XXVIII/175/04 z dnia 30 listopada 2004r. wprowadza się następujące zmiany:

1.     W załączniku nr 1 do Uchwały w pkt II w tabeli, w wierszu nr ? 3.4? i ?3.5? w rubryce 9 kwotę 2.266,00 i 2.300,00 zastępuje się kwotą 2.452,60.

2.     W załączniku nr 1 do Uchwały w pkt III w tabeli, w wierszu nr ?1.4? w rubryce 4 kwotę 2.060,00 zastępuje się kwotą 1.937,76 w wierszu nr ?2.1? w rubryce 4 kwotę 2.060,00 zastępuje  się kwotą 1.889,06 oraz w wierszu nr ?2.3? w rubryce 4 kwotę 2.300,00 zastępuje się kwotą 2.548,65

3.     W załączniku nr 1 do Uchwały w pkt IV w tabeli w wierszu ?2.3? w rubryce 4 kwotę 1.500,00 zastępuje się kwotą 1.494,18 oraz w wierszu ?2.5? w rubryce 4 kwotę 1.600,00   zastępuje się kwotą  1.699,87

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina.

 

    § 3

 

Uchwała wchodzi w życie  z dniem ogłoszenia .

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                              dr  Sławomir  KOPEĆ

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.