Uchwały Rady 2007

UCHWAŁA  Nr XV/129/07RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIEz dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu 

27-12-2007

 


UCHWAŁA  Nr XV/129/07

RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE

z dnia 27 grudnia 2007 r.

 w sprawie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu

 

              Na  podstawie  art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

( tekst jedn. Dz. U. z 2004r.  Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska w Skawinie  uchwala, co następuje:                           

                                                 § 1

 

1.Ustanawia się opłatę za świadczenia przedszkoli  prowadzonych przez Gminę Skawina wykraczające poza zakres programowy wychowania przedszkolnego.

2.Wpływy z opłat wnoszone przez rodziców ( prawnych opiekunów) dziecka za świadczenia przedszkoli stanowią dochód Gminy.

3.Zapisy dzieci do przedszkola przeprowadza dyrektor placówki. Tryb i zasady rekrutacji określa Statut przedszkola.

 

 

                                                                          § 2

1.Wysokość opłaty za świadczenia przedszkoli wykraczające poza zakres podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala się w wysokości 10% aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z ustawą z dnia  10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę / Dz. U. Nr 20 poz. 1679/.

2.Wysokość opłaty aktualizowana jest dwukrotnie w ciągu roku z dniem 1 lutego i 1 września.

3. Opłaty za świadczenia przedszkoli płatne są z góry do dnia 15 każdego miesiąca.

4. Opłaty za pobyt dziecka w dyżurującym podczas wakacji  oraz w soboty  przedszkolu ustalane będą proporcjonalnie do zadeklarowanej ilości dni pobytu dziecka w przedszkolu.

 

 

                                                                       § 3

1.Dyrektor przedszkola na wniosek rodzica ( prawnego opiekuna) obniża wysokość opłaty , o której mowa w § 2 ustęp 1 o :

a)      50 % w przypadku, gdy z usług przedszkola korzysta dziecko z rodziny, w której dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza dochodu obowiązującego przy ustalaniu prawa do zasiłku rodzinnego. Podstawą obniżenia opłat jest przedłożenie dyrektorowi przedszkola decyzji potwierdzającej prawo do zasiłku rodzinnego lub  zaświadczenia o otrzymywanym zasiłku rodzinnym,

b)      75 %  dla drugiego dziecka, w przypadku, gdy z usług przedszkola korzysta drugie dziecko z rodziny wymienionej w punkcie a,

c)      50%, gdy z usług przedszkola korzysta dwoje dzieci z tej samej rodziny, to obniżenie opłaty przysługuje drugiemu dziecku bez względu na wysokość dochodów w rodzinie,

d)      pełne zwolnienie z opłaty przysługuje trzeciemu i każdemu następnemu dziecku z tej samej rodziny, uczęszczającemu do przedszkola,

 

                                                                 § 4

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz może, na wniosek dyrektora przedszkola, ustalić ulgi w odpłatnościach dla rodzin nie spełniających warunków zawartych w paragrafie 3.

                                                                      § 5                                                                     

 

1.Oprócz opłaty za świadczenia przedszkola rodzice ( prawni opiekunowie) zobowiązani są do pokrywania kosztów żywienia dziecka. Dochody z tytułu opłat za żywienie  stanowią dochody Gminy.

2.Ustala się opłatę żywieniową w wysokości iloczynu  ilości dni roboczych w miesiącu oraz dziennej stawki żywieniowej.

3.Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą Rodziców, nie może być ona jednak wyższa niż 0,8% minimalnego wynagrodzenia w kraju będącego podstawą obliczenia opłaty za świadczenia przedszkoli..

4.Za każdy dzień  nieobecności dziecka w przedszkolu rodzicom( prawnym opiekunom) przysługuje zwrot części opłaty żywieniowej.

5.Dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą Rodziców może ustalić proporcjonalny udział poszczególnych posiłków w stawce żywieniowej i zwalniać z odpowiedniej części opłaty żywieniowej dzieci regularnie nie korzystające ze wszystkich posiłków.

 

 

                                                                § 6

 

1.Zakres świadczeń udzielanych przez  przedszkole  oraz  wysokość wnoszonych opłat i koszty ich uiszczania  określa umowa cywilnoprawna  zawarta przez dyrektora przedszkola z rodzicem ( prawnym opiekunem ) dziecka.

     2. Rodzic ( prawny opiekun) jest zobowiązany do podpisania umowy najpóźniej w                                 

pierwszym dniu korzystania przez dziecko z przedszkola.

     3. Umowa może być rozwiązana w formie pisemnej z zachowaniem miesięcznego okresu    

wypowiedzenia.

 

 

 

                                                                   § 7

 

Traci moc uchwała Nr VII/40/90 z dnia 24 lutego 1999roku w sprawie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu,  uchwała Nr XXI/125/2000 z dnia 26 stycznia 2000 roku.

 

 

                                                                   

 

§ 8

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina.

 

 

 

                                                                    

 

§ 9

 

Uchwała wchodzi w życie  14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

 

 

 

 

 

                                                                                        Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                                                  dr inż. Witold MAZGAJ

 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.