Uchwały Rady 2006

U C H W A Ł A   NR  III/16/06RADY  MIEJSKIEJ  W  SKAWINIEz dnia  28  grudnia 2006 roku  w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane, planowane kwoty  nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006. 

28-12-2006

 


 

U C H W A Ł A   NR  III/16/06

RADY  MIEJSKIEJ  W  SKAWINIE

z dnia  28  grudnia 2006 roku

 

 

w sprawie wydatków budżetowych, których niezrealizowane, planowane kwoty  nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006.

 

 

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz  art. 191 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./  Rada Miejska w Skawinie    u c h w a l a , co następuje:

 

§ 1.

 

Ustala się wykaz wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie  wygasają z upływem roku budżetowego 2006 oraz określa się ostateczny termin dokonania  wydatków ujętych w wykazie zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

 

§ 2.

 

Ustala się plan finansowy wydatków ujętych w wykazie, o którym mowa w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą  obowiązującą od dnia       1 stycznia 2007 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

 

 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej

 

                    

                                                                                   Marcin  KUFLOWSKI 

 

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr III/16/06

Rady Miejskiej w Skawinie

z dnia 28 grudnia 2006 r.

 

Wykaz wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 oraz ostateczny termin ich dokonania                                                 

 

L.p.

 

Nazwa zadania

Kwota wydatków

 w złotych

Ostateczny termin dokonania wydatku

1.

Budowa chodników w m. Wielkie Drogi i Borek Szlachecki

129.402

31.07.2007 r.

2.

 

Budowa drogi gminnej stanowiącej obwodnicę Skawiny

160.182

30.09.2007 r.

3.

Przebudowa ulicy Torowej (projekt)

59.902

30.09.2007 r.

4.

Modernizacja ul. Wyspiańskiego

33.288

30.11.2007 r.

5.

Budowa ul.Nowoprzemysłowej

47.580

30.09.2007 r.

6.

Budowa zatok autobusowych w m. Grabie i przy ul. Piłsudskiego

63.074

30.09.2007 r.

7.

Koncepcja miejsc parkingowych dla os. Stare Miasto w Skawinie

19.520

30.06.2007 r.

8.

Przebudowa centrum wsi Radziszów (projekt)

28.487

30.06.2007 r.

9.

Oświetlenie uliczne na terenie gminy Skawina (projekty)

42.700

31.03.2007 r.

10.

Kanalizacja sanitarna w Gminie

1.241.256

30.06.2007 r.

11.

Wodociąg i kanalizacja sanitarna dla „Strefy Skawina Północ”

24.278

30.06.2007 r.

12.

Uciepłownienie w Skawinie

66.838

31.03.2007 r.

UZASADNIENIE !

              Niniejszą  uchwałą  ustala się wydatki budżetowe, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006 z uwagi na :

Poz.1.- przesunięcie części robót drogowych na okres wiosenny - konieczność usunięcia usterek odbiorowych przez Wykonawcę,

Poz.12-konieczność wykonania regulacji zaworów  w bież. sezonie grzewczym,

Poz. pozostałe- trudności związane z uzyskaniem przez Projektanta pozwolenia na budowę.

Przewodniczący  Rady  Miejskiej

 

                                                                                  Marcin  KUFLOWSKI

Załącznik Nr 2

do uchwały Nr III/16/06

Rady Miejskiej w Skawinie

z dnia 28 grudnia 2006r.

 

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006

 

 

Dział

 

Rozdział

 

Wyszczególnienie

Kwota wydatków

w złotych

 

 600

 

 

 

 

60004

 

 

 

60011

 

 

 

60016

 

TRANSPORT  I ŁĄCZNOŚĆ

 

Lokalny transport zbiorowy

w tym:

- wydatki majątkowe ( § 6050)

 

Drogi publiczne krajowe

w tym:

- wydatki majątkowe (§ 6050)

 

Drogi publiczne gminne

w tym:

- wydatki bieżące (§ 4270)

- wydatki majątkowe (§ 6050)

 

 

541.435

 

63.074

 

63.074

 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.