Uchwały Rady 2002

Uchwała Nr  IV/25/02Rady Miejskiej w Skawiniez dnia 30 grudnia 2002 r.  w sprawie  zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skawina                              w granicach administracyjnych miasta

30-12-2002

 


  Uchwała

Nr  IV/25/02

Rady Miejskiej w Skawinie

z dnia 30 grudnia 2002 r.

 

 

w sprawie  zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skawina                              w granicach administracyjnych miasta

 

 

           Działając na podstawie art. 18, ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001r  Nr 142 poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr. 113 poz. 984/ i art.4 , ust. 1 art. 7 i art.12 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139, z 1997 roku Nr 141 poz. 943, z 1999 roku Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279, z 2000 roku Nr 12 poz. 136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268, z 2001 roku Nr 5 poz.42, Nr 14 poz.124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz.1229, Nr 154 poz. 1804, z 2002 roku Nr 25 poz.253, Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112) Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Przystąpić do kompleksowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w granicach administracyjnych.

 

 

§ 2

 

Przedmiotem ustaleń będą :

1)            przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,

2)   linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi, a także tereny niezbędne do wytyczenia ścieżek rowerowych,

3)   tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny,

4)            granice i zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie,

5)            zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny tej infrastruktury,

6)            lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów, a także maksymalne lub minimalne wskaźniki intensywności zabudowy,

7)            zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane,

8)            szczegółowe warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego zasobów wodnych i zdrowia ludzi, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych,

9)   tereny, na których przewiduje się stosowanie systemów indywidualnych lub grupowych oczyszczania ścieków bądź zbiorników bezodpływowych,

10)            tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzenia oraz użytkowania terenu,

11)            granice obszarów :

a) zorganizowanej działalności inwestycyjnej,

b) rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej,

c) przekształceń obszarów zdegradowanych.

 

 

§ 3

 

Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik graficzny w skali 1 : 50000 określający teren przeznaczony do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.

                                                    

 

§ 4

 

Środki na wstępne prace przygotowawcze zabezpieczone zostaną w projekcie

budżetu gminy na rok 2003.

 

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina.

 

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.