Uchwały Rady 2007

UCHWAŁA NR XV/133/07RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIEz dnia  27 grudnia 2007 r.  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008.   

27-12-2007

 


UCHWAŁA NR XV/133/07

RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE

z dnia  27 grudnia 2007 r.

 

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008.

 

 

 

 

Na podstawie art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu                      w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 70, poz.473 – z późn. zm.) Rada Miejska w Skawinie,  u c h w a l a, co następuje:

 

 

 

 

§ 1

 

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                             Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

 

 

dr inż. Witold MAZGAJ

 

 

 

 

Załącznik do uchwały Nr XV/133/07

Rady Miejskiej w Skawinie

z dnia 27 grudnia 2007 r.

 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych

dla Miasta i Gminy Skawina ma rok 2008

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

Wprowadzenie

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zwany dalej „GPPiRPA”) dla Miasta i Gminy Skawina na rok 2008 rok określa kierunki prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w oparciu o zadania własne gminy wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości                      i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku (tekst jednolity Dz.U.                z 2007r. Nr 70, poz.473 – z późn. zm.).

GPPiRPA na 2008 rok jest kontynuacją zadań realizowanych już w latach wcześniejszych. Stanowi spis działań będących jednocześnie zadaniami własnymi Gminy              w obszarze tych zagadnień społecznych, które były realizowane w 2007 r.

Zadania te m.in. obejmują:

1.     Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;

2.      Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;

3.      Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;

4.      Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Realizacja wymienionych zadań jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalanego corocznie przez Radę Gminy a realizatorem jest Urząd Miasta i Gminy w Skawinie.

ROZDZIAŁ II

Szkody związane z piciem alkoholu

 

Korzystanie z alkoholu jest związane z ryzykiem. Wiele osób używających alkoholu doznaje z tego tytułu poważnych szkód osobistych. Większość z tych osób ma kłopoty – gdyż nie potrafi w porę dostrzegać zagrożeń płynących z używania alkoholu i nie wie jak zapobiegać problemom. W sposób niedostrzegalny dla nich, używanie alkoholu zmienia się    w nadużywanie, co w efekcie może doprowadzić do uzależnienia się od alkoholu, powodując szkody zarówno w ich życiu jak i życiu ich otoczenia.

 

Najważniejsze rodzaje problemów związanych z nadużywaniem alkoholu to:

-         Szkody występujące u osób pijących - uszkodzenie zdrowia, uszkodzenie rozwoju psychofizycznego, uzależnienie się od alkoholu osób dorosłych i nastolatków;

-         Szkody występujące u członków rodzin osób uzależnionych - schorzenia somatyczne, zaburzenia emocjonalne, obniżenie poziomu ekonomicznego rodzin, dysfunkcja                        w szerokim tego słowa znaczeniu, demoralizacja, itd.;

-         Dezorganizacja pracy - absencje w pracy i wypadki, obniżenie wydajności pracy, tendencja do utrzymywania się w sytuacji bezrobotnego – związana z degradacją psychospołeczną na skutek nadużywania alkoholu;

-         Naruszenie prawa i porządku przez osoby nietrzeźwe - prowadzenie pojazdów                    w stanie nietrzeźwym. Obniżenie poziomu bezpieczeństwa, kradzieże i akty wandalizmu - spowodowane alkoholowymi zaburzeniami zachowania, używanie przemocy w rodzinie                       i środowisku społecznym;

-         Przestępstwa i wykroczenia związane obrotem alkoholem, nielegalny import, produkcja i sprzedaż alkoholu, sprzedaż alkoholu nieletnim, reklama alkoholowa i propagowanie napojów alkoholowych (J.Melibruda 1995r.).

Opisywane wyżej zjawiska występują w każdej społeczności, występują również na terenie Miasta i Gminy Skawina. Na ogół jednak nie zdajemy sobie sprawy z ich rozmiaru.

 

ROZDZIAŁ III

Diagnoza problemów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Skawina

1.      Dane demograficzne

Miasto i Gmina Skawina liczy 41.286 mieszkańców, z czego gmina liczy 17.532 osób, miasto 23.754 osoby (stan na dzień 31 grudnia 2006r.- dane z Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie).

2.      Dostępność napojów alkoholowych

Uchwalony przez Radę Miejską w Skawinie, limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia:

- poza miejscem sprzedaży, wynosi 150.

- w miejscu sprzedaży, wynosi 50.

Na podstawie danych Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta i Gminy                         w Skawinie, mapa punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Skawina, obejmująca okres od 1 stycznia do 5 listopada 2007r. przedstawiała się następująco:

a)      Na terenie Miasta i Gminy jest 141 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w tym tylko ze sprzedażą piwa – 29, z czego na:

-         miasto przypada – 66 (tj. ok.360 osób na 1 punkt sprzedaży);

-         gminę (wieś) przypada – 75 ( tj. ok. 233 osób na 1 punkt sprzedaży).

Ogółem na jeden punkt sprzedaży napojów alkoholowych przypada ok.293 mieszkańców Gminy.

b)      Ilość punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy) – ogółem 110 punktów, w tym 15 punktów ze sprzedażą tylko napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu oraz na piwo.

-          miasto 48, w tym punkty ze sprzedażą tylko piwa – 2 (na jeden punkt sprzedaży przypada  ok. 495 osób);

-          gmina (wieś) 62, w tym punkty ze sprzedażą tylko piwa – 13 (na jeden punkt sprzedaży przypada ok. 283 osób).

c)      Ilość punktów ze sprzedażą napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia                    w miejscu sprzedaży (gastronomia) – ogółem 31 punktów (w roku poprzednim było 27), w tym punktów ze sprzedażą tylko napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – 14.

-         miasto 18, w tym punkty ze sprzedażą tylko piwa – 8 (na jeden punkt sprzedaży przypada ok. 1319 osób);

-         gmina (wieś) 13, w tym punkty ze sprzedażą tylko piwa – 6 (na jeden punkt sprzedaży przypada ok. 1348 osób).

 

Komisariat Policji w Skawinie, Straż Miejska w Skawinie oraz przedstawiciele UMiG                 w omawianym okresie przeprowadzali kontrole placówek handlowych w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Policja dokonała 125 kontroli, Straż Miejska 56. Przedstawiciele UMiG przeprowadzili 17 kontroli wspólnie z przedstawicielami Policji i Straży Miejskiej.

W okresie od 1 stycznia do 5 listopada 2007r nie cofnięto zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, jednakże jest prowadzonych 5 postępowań w sprawie o cofnięcie zezwoleń z powodu sprzedaży napojów alkoholowych nieletnim i nietrzeźwym.

3.      Dane liczbowe dotyczące naruszenia prawa i porządku publicznego

Komisariat Policji w Skawinie w okresie od 1 stycznia do 5 listopada 2007r. zanotował:

Przemoc domowa:

-          Ilość interwencji domowych związanych z przemocą w rodzinie – 104 (w tym 87 interwencji, w których sprawcami były osoby pod wpływem alkoholu) – w roku 2006 było 341 takich interwencji;

-          Ilość postępowań wszczętych z powodu znęcania się fizycznego lub psychicznego nad rodziną) – 29;

-          Ilość założonych niebieskich kart –104;

 

Nietrzeźwość w miejscach publicznych a przestępstwa i wykroczenia

-         Ilość zatrzymanych nietrzeźwych kierowców – 74 tj. o 81 przypadków mniej niż w roku ubiegłym;

-         Ilość sporządzonych wniosków o ukaranie do Sądu Grodzkiego w Skawinie, w związku              z zakłóceniem spokoju i porządku publicznego, przez osoby będące pod wpływem alkoholu – 64, w 2006r. liczba ta wynosiła 52;

-         Ilość sporządzonych wniosków do Sądu Grodzkiego o ukaranie za spożywanie napojów alkoholowych wbrew zakazowi – 75 (wzrost o 33 wnioski w stosunku do roku poprzedniego);

-         Ilość przypadków sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim – 3;

-         Nałożono 717 mandatów karnych za spożywanie napojów alkoholowych wbrew zakazowi (o dwa mandaty więcej niż w ubiegłym roku).

Ponadto:

-         Ilość przestępstw popełnionych z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii: 28 – w tym udział 2 nieletnich;

-         Liczba czynów naruszających przepisy o przeciwdziałaniu narkomanii – 28 – w tym udział 2 nieletnich.

 

Dane liczbowe dotyczące naruszeń przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości             i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przedstawione przez Straż Miejską w Skawinie obejmują okres od 1 stycznia do 5 listopada  2007r. W powyższym okresie, Straż Miejska:

-         Pouczyła 79 osób (za spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych i nieobyczajne wybryki pod wpływem alkoholu);

-         Ukarała mandatem karnym 170 osób (za spożywanie alkoholu w miejscu niedozwolonym, za nieobyczajne wybryki pod wpływem alkoholu, za zakłócenie porządku publicznego);

-         Skierowała 23 wnioski o ukaranie do Sądu Grodzkiego, w zakresie omawianym powyżej;

-         Zatrzymała 3 pijanych kierowców;

-         Przeprowadziła 56 kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Do Izby Wytrzeźwień w Krakowie przy ul. Rozrywka 1, w okresie od 1 stycznia do 28 października 2007r. dowieziono łącznie 264 osoby nietrzeźwe (240 mężczyzn, 21 kobiet- w tym 1 osoba 7 razy, 3 małoletnich) - w 2006 roku 182 osoby (172 mężczyzn, 7 kobiet,                    3 małoletnich). Z łącznej liczby dowiezionych do Izby 233 osoby to mieszkańcy naszej Gminy (209 mężczyzn, 21 kobiet -w tym 1 osoba 7 razy, 3 małoletnich). W roku ubiegłym 161 osób (152 mężczyzn, 6 kobiet, 3 nieletnich).

W/w dane przedstawiają jedynie wąski wycinek problemów alkoholowych widziany             z perspektywy Policji czy Straży Miejskiej. Opisane wydarzenia i wiele innych znajdują swoje odzwierciedlenie w działaniach innych służb.

4.      Dane liczbowe dotyczące problemów zdrowotnych – leczenie osób uzależnionych od alkoholu

Służba Zdrowia udziela pomocy ofiarom wypadków drogowych, ofiarom przemocy     w rodzinie, osobom, u których doszło do uszkodzenia ciała na skutek nadużycia alkoholu, osobom, których stan zdrowia wymaga interwencji lekarza na skutek powikłań związanych            z uzależnieniem od alkoholu, itd. I tak:

a)      w okresie od 1 stycznia do 20 października 2007 ZLO-Pogotowie Ratunkowe w Skawinie przy ul. Niepodległości 12, udzieliło pomocy 121 osobom, u których stwierdzono objawy działania alkoholu w zależności od stężenia, efekt toksyczny lub zaburzenia psychiczne              i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu. W ubiegłym roku w okresie            1 stycznia do 5 listopada 2007r. udzielono pomocy 188 osobom w w/w zakresie.

Ponadto udzielono pomocy 2 osobom, u których wystąpiło podejrzenie zatrucia środkami narkotycznymi.

b)      w okresie od 1 stycznia do 2 listopada 2007r. w NZOZ Przychodni Zdrowia Skawina przy ul. Ks.J. Popiełuszki 2 a, udzielono pomocy medycznej 53 osobom będącym pod wpływem alkoholu (na tym samym poziomie co w roku ubiegłym) oraz 12 osobom będącym pod wpływem narkotyków i innych środków psychoaktywnych.

c)      w N.Z.O.Z „SKAW-MED” Sp. z o.o w Skawinie podobnie jak w ubiegłym roku nie było przypadków udzielania pomocy medycznej osobom będącym pod wpływem alkoholu.

d)      Do N.Z.O.Z s.c Radziszów s.c. zgłosiły się 4 osoby będące pod wpływem alkoholu oraz jedna osoba z podejrzeniem użycia substancji psychotropowych.

e)      W N.Z.O.Z Zakład Specjalistyczny „TERAPIA” w roku 2006 leczyło się ogółem 494 osoby, w tym z terenu Miasta i Gminy Skawina 386 (stan na dzień 10 listopada 2006r.). W tej liczbie są osoby uzależnione od alkoholu 316, uzależnieni krzyżowo 33 (alkohol            + leki lub narkotyki) oraz współuzależnienia 37. Część przyjętych pacjentów była                       z nakazu sądu lub skierowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skawinie. Komisja kierowała do tej placówki osoby uzależnione, wyrażające wolę dobrowolnego leczenia w zakresie podstawowego leczenia odwykowego. Ograniczyło to kierowanie wszystkich wniosków do rozpatrzenia przez sąd a były załatwiane na terenie miasta. Udział tych osób w leczeniu odwykowym był monitorowany przez komisję, aby w razie przerwania bądź zaniechania leczenia skierować sprawę na drogę postępowania sądowego. Za rok 2007 nie podano danych.

f)       Ilość pacjentów uzależnionych i współuzależnionych z terenu Miasta i Gminy Skawina wyniosła leczących się w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień                                           i Współuzależnienia, Szpital Specjalistyczny im. Józefa Babińskiego w Krakowie, wyniosła 180 osób – dane obejmują okres od 1 stycznia do 30 października 2007r.                (w ubiegłym roku 15 pacjentów).

g)      Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jako jeden z dwóch podmiotów (obok prokuratury) ma ustawowe prawo kierowania wniosku do Sądu o objęcie leczeniem odwykowym. Jednakże, dość często się zdarza, że prokuratura kieruje do GKRPA wniosek o przeprowadzenie postępowania w tej sprawie przez komisję, podając tylko niepełne dane dotyczące samego zainteresowanego, bez podania ewentualnych osób mogących potwierdzić bądź zaprzeczyć nadużywanie alkoholu przez osobę, której dotyczy wniosek. W okresie od 1 stycznia do 27 listopada br. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skawinie, prowadziła 54 postępowania wobec osób nadużywających alkoholu. Do Sądu rejonowego Kraków-Podgórze Wydział III Rodzinny i Nieletnich skierowała 24 wnioski o zastosowanie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego.

h)      Do Sądu Rejonowego w Krakowie w okresie od 1 stycznia do 23 października 2007r. wpłynęło 16 wniosków o zastosowanie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego osób będących mieszkańcami Miasta i Gminy Skawina. Sąd w 11 sprawach orzekł leczenie odwykowe. W ubiegłym roku, dane te przedstawiały się odpowiednio: 12 i 3.

 

5. Dane liczbowe uzyskane z Punktu Konsultacyjnego dla Rodzin w Kryzysie

a)      Z pomocy psychologów, w okresie od stycznia do listopada 2007r. korzystały 42 osoby,                w tym 31 kobiet, 11 mężczyzn.

-         Osoby uzależnione lub zagrożone uzależnieniem: 8

-         Osoby współuzależnione: 28

-         Ofiary przemocy: 9

-         Osoby zgłaszające inne problemy (choroba psychiczna, trudności wychowawcze, zaburzenia depresyjne, problemy w relacjach z partnerem, separacja, rozwód itd.): 15.

 

b)      Podczas dyżurów prawnika udzielono ok. 65 porad prawnych, z zakresu: prawa cywilnego, prawa rodzinnego, pomocy społecznej, prawa karnego, prawa ubezpieczeń społecznych oraz innych dziedzin prawa, włączając w to również pomoc przy pisaniu pism procesowych.

 

c)      Dyżur certyfikowanego terapeuty uzależnień – w zakresie poradnictwa i terapii osób uzależnionych, bądź zagrożonych uzależnieniem od narkotyków:

-        Terapia indywidualna – uzależnienia: Pacjenci stanowili grupę osób uzależnionych głównie od marihuany oraz krzyżowo z amfetaminą i alkoholem. Spośród pacjentów troje pozostaje w stałym kontakcie indywidualnym, dwie osoby objęto pomocą postrehabilitacyjną, z czego jedna z wieloletnim okresem abstynencji, druga natomiast             z krótkim okresem abstynencji po ukończonym leczeniu w Ośrodku Terapii w Toruniu powróciła do kontaktu, troje ukończyło terapię, dwoje pozostaje w poradnictwie;

-        W ramach pracy z rodzinami (współuzależnienia) pomocą objęto trzy rodziny; w ostatnim czasie dwie rodziny nawiązały kontakt telefoniczny, rozważając udział w spotkaniach;

-        Podczas dyżurów prowadzone było poradnictwo z zakresu zaburzeń w zachowaniu spowodowanym używaniem środków psychoaktywnych. Dotyczyło najczęściej pedagogów, kuratorów oraz rodziców, którzy zaniepokojeni obserwowanymi zmianami              w zachowaniu małoletnich dzieci dopytywali o informacje związane z rozpoznaniem najczęściej pojawiających się objawów wywołanych działaniem środków odurzających, charakterystyka poszczególnych narkotyków, sposobami postępowania z dzieckiem, które używa lub podejmuje próby używania środków odurzających, budowaniem kontaktu                – motywowanie dziecka do zmiany zachowania. Przeprowadzono jedną interwencję                z udziałem całej rodziny, wraz z osobami towarzyszącymi oraz przy współudziale kuratora.

6. Pomoc Społeczna

Z danych dostarczonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                   w Skawinie, wynika, że w I półroczu 2007r. 630 rodzin korzystało z pomocy społecznej.

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.