Uchwały Rady 2008

   UCHWAŁA NR XXVII/257/08RADY MIEJSKIEJ w SKAWINIEz dnia 30 grudnia 2008 r.  w sprawie: wydatków budżetowych, których niezrealizowane, planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.  

30-12-2008

 


 

 

UCHWAŁA NR XXVII/257/08

RADY MIEJSKIEJ w SKAWINIE

z dnia 30 grudnia 2008 r.

 

 

w sprawie: wydatków budżetowych, których niezrealizowane, planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.

 

 

                    Na podstawie art.18 ust.2, pkt.4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 184, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Ustala się wykaz wydatków, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 oraz określa się ostateczny termin dokonania wydatków ujętych w wykazie zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

§ 2

 

Ustala się plan finansowy wydatków ujętych w wykazie, wymienionym w § 1, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

 

 

                                                                                                Marcin KUFLOWSKI


            Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXVII/257/08

Rady Miejskiej w Skawinie

z dnia 30 grudnia 2008 r.

 

Wykaz wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008 oraz ostateczny termin ich dokonania

 

l.p.

 

Nazwa zadania

Kwota wydatków

Ostateczny termin dokonania wydatków

1.

Budowa wodociągu ?Radziszów IIId i IIIe?

26 494

30.11.2009 r.

2.

Budowa wodociągu na terenie Gminy Skawina

7 320

30.11.2009 r.

3.

Budowa zbiornika wody wyrównawczego wody pitnej w Korabnikach Górnych

371 452

30.11.2009 r.

4.

Przebudowa ulicy dojazdowej do boiska sportowego w rejonie ul. Mickiewicza

i mostu kolejowego na rzece Skawinka (projekt)

60 024

30.11.2009 r.

5.

Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej ? ul. Łanowa w Skawinie (projekt)

19 988

30.11.2009 r.

6.

Przebudowa ul. Za górą w Skawinie (projekt)

65 880

30.11.2009 r.

7.

Przebudowa ul. Batalionów Chłopskich (projekt)

73 200

30.11.2009 r.

8.

Wznowienie granic drogi w Woli Radziszowskiej

4 880

31.03.2009 r.

9.

Przebudowa ul. Zadworze w Radziszowie (projekt)

9 736

30.11.2009 r.

10.

Przebudowa ul. M. C. Skłodowskiej

i Monte Cassino (projekt)

28 670

30.09.2009 r.

11.

Budowa ul. Nowoprzemysłowej

23 790

30.11.2009 r.

12.

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

w granicach administracyjnych Gminy Skawina

79 849

31.10.2009 r.

13.

Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Jaśkowicach (projekt)

46 360

31.10.2009 r.

14.

Budowa dwóch sal lekcyjnych z węzłami sanitarnymi dla dzieci 6-letnich i oddziału przedszkolnego w budynku Szkoły Podstawowej w Krzęcinie (projekt)

10 004

30.09.2009 r.

15.

Budowa węzła szatniowego w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Skawinie (projekt)

11 590

30.09.2009 r.

16.

Dobudowa szkolnej sali gimnastycznej

z zapleczem do budynku Szkoły Podstawowej w Krzęcinie (projekt)

73 200

 

 

30.09.2009 r.

17.

Dobudowa szkolnej sali gimnastycznej

z zapleczem do budynku Szkoły  Podstawowej Nr 1 w Skawinie

73 200

30.09.2009 r.

18.

Przebudowa budynku  Szkoły Podstawowej w Zelczynie ? oddział w Facimiechu (projekt)

17 080

31.08.2009 r.

19.

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Skawinie

441 282

31.05.2009 r.

20.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

i opadowej w rejonie ul. Tynieckiej

w Skawinie (projekt)

54 595

30.11.2009 r.

21.

Budowa wodociągu w rejonie ul. Podgórki w Skawinie

299 422

31.05.2009 r.

22.

Kanalizacja sanitarna w Gminie

1 199 113

30.11.2009 r.

23.

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Podlesie w Radziszowie

2 330

30.06.2009 r.

24.

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Skawina (projekt)

35 746

30.09.2009 r.

25..

Rewitalizacja Rynku w Skawinie

3 050

31.03.2009 r.

26.

Modernizacja Placu Targowego

w Skawinie

405 928

31.05.2009 r.

27.

Remont Pałacyku ?Sokół? w Skawinie

162 313

30.04.2009 r.

28.

Przebudowa budynku Biblioteki Miejskiej przy ul. Mickiewicza 26 (projekt)

6 222

31.05.2009 r.

29.

Budowa kompleksu sportowego

w Skawinie w ramach programu ?Moje boisko Orlik 2012?

32 940

31.03.2009 r.

 

Uzasadnienie:

Wydatki budżetowe, które nie wygasają z upływem roku budżetowego z uwagi na:

- przedłużające się procedury administracyjne związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę, pozwolenia wodnoprawnego,

- określony w umowie termin realizacji w 2009 r.

 

 

                                                                                                              

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 

 

 

                                                                                                   Marcin KUFLOWSKI


Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XXVII/257/08

Rady Miejskiej w Skawinie

z dnia 30 grudnia 2008 r.

 

Plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008

 

w złotych

l.p.

Dział

Rozdział

Nazwa ? Treść

 

 

Kwota wydatków

 

1.

010

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

405 266

 

 

 

 

 

 

 

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

405 266

 

 

 

w tym:

 

 

 

 

b) wydatki majątkowe

405 266

 

 

 

     w tym:

 

 

 

 

     - wydatki inwestycyjne

405 266

 

 

 

 

 

2.

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

286 168

 

 

 

 

 

 

 

60014

Drogi publiczne powiatowe

9 736

 

 

 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.