Uchwały Rady 2005

UCHWAŁA  BUDŻETOWA MIASTA  I  GMINY  SKAWINA  na rok 2006  Nr XLIII/269/05 RADY  MIEJSKIEJ  W  SKAWINIE z dnia 28 grudnia 2005 r.

28-12-2005

 


UCHWAŁA  BUDŻETOWA

MIASTA  I  GMINY  SKAWINA  na rok 2006

Nr XLIII/269/05

RADY  MIEJSKIEJ  W  SKAWINIE

z dnia 28 grudnia 2005 r.

 

 

 

 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c/, d/, i/  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz art.109, art. 116, art. 124 ust. 1, 2 i 3, art.128 ust 2, art.134 ust. 3 i 4, art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.148; z późn. zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo o ochronie środowiska ( Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627; z późn. zm.)   Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:

 

 

Część I.

Ustalenia dotyczące budżetu Miasta i Gminy Skawina

 

§ 1. 1.Ustala się dochody budżetu w wysokości  77.681.432 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 84.656.030 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6.974.598 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

 

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 13.200.000 zł i rozchody budżetu w kwocie 6.225.402 zł ? zgodnie z załącznikiem Nr 3.

 

 

§ 2. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:

 

1.)    zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, jak załącznik Nr 4.

2.)    zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, jak załącznik Nr 5.

§ 3. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

 

§ 4. Ustala się

 

1)      wydatki majątkowe budżetu w wysokości 19.120.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7

2)      limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

 

§ 5. Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji udzielanych:

 

1)     dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 2.350.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9

2)     dla działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych ? na łączną kwotę 600.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

3)     na sfinansowanie zadań zlecanych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku ? prowadzącym działalność pożytku publicznego na łączną kwotę 444.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

 

     § 6. Tworzy się:

  

1)     rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie 650.000 zł,

2)     rezerwę celową budżetu na środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Skawina w kwocie 830.000 zł.

 

 

Część II.

Ustalenia dotyczące gospodarki pozabudżetowej, funduszu celowego.

 

 

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego ? zgodnie z załącznikiem Nr 12.

 

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków dla Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ? zgodnie z załącznikiem Nr 13.

Część III.

Upoważnienia i inne treści okołobudżetowe

 

 

§ 9. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Skawina do zaciągnięcia długu z tytułu zaplanowanego w przychodach budżetu kredytu w kwocie z załącznika Nr 3, z której obciążenia w poszczególnych latach nie będą przekraczać prognozowanych wielkości zadłużenia z załącznika Nr 14.

 

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Skawina do spłaty długu z tytułu zaplanowanych w rozchodach rat pożyczek i kredytów ? zgodnie z załącznikiem Nr 3.

 

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta i gminy Skawina do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu wieloletnich programów inwestycyjnych w kwotach nie wyższych niż limity z załącznika Nr 8.

 

4. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

 

a)     zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku niedoboru budżetowego do maksymalnej wysokości 2.000.000 zł,

b)    lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,

c)     dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej,

d)    udzielania pożyczek w roku budżetowym do kwoty 50.000 zł.

 

 

Część IV.

Ustalenia dodatkowe i końcowe

 

§ 10. Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2006, przyjmuje się Prognozę Kwoty Długu Publicznego Miasta i Gminy Skawina, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina i zobowiązuje się Burmistrza do przedłożenia Radzie Miejskiej:

 

a)     informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2006 r. ? w terminie do dnia 31 sierpnia 2006 r., w szczegółowości niniejszej uchwały budżetowej,

b)    sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok ? w terminie do dnia 31 marca 2007 r. ? w szczegółowości niniejszej uchwały budżetowej.

 

 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

 

 

 

 Przewodniczący  Rady  Miejskiej

                                                                                dr  Sławomir  KOPEĆ

 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

Załącznik Nr 10

Załącznik Nr 11

Załącznik Nr 12

Załącznik Nr 13

Załącznik Nr 14

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.