Uchwały Rady 2008

  UCHWAŁA  BUDŻETOWA MIASTA  I  GMINY  SKAWINA  na rok 2009 Nr XXVII/256/08 RADY  MIEJSKIEJ  W  SKAWINIE z dnia 30 grudnia 2008 r.

30-12-2008

 


 

UCHWAŁA  BUDŻETOWA

MIASTA  I  GMINY  SKAWINA  na rok 2009

Nr XXVII/256/08

RADY  MIEJSKIEJ  W  SKAWINIE

z dnia 30 grudnia 2008 r.

 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d), i)  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 24 ust. 11, art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ) oraz art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) i art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo  ochrony środowiska ( tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z późn. zm.)   Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:

 

 

Część I.

Ustalenia dotyczące budżetu Miasta i Gminy Skawina

 

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości  101 699 122 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 

2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości  110 721 929 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 9 022 807 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a)  zaciąganych kredytów w kwocie 7 022 807 zł,

b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 000 000 zł.

 

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 16 000 000 zł i rozchody budżetu w kwocie 6 977 193 zł ? zgodnie z załącznikiem Nr 3.

 

 

 

 

§ 2

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:

 

1.)    zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, jak załącznik Nr 4.

2.)    zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, jak załącznik Nr 5.

 

§ 3

Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

 

§ 4

Ustala się:

 

1)      wydatki majątkowe budżetu w wysokości 20 391 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7

2)      limity dla wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

 

§ 5

1. Udziela się z budżetu:

 

1)     dotacje podmiotowe na łączną kwotę 3 610 000 zł, dla gminnych instytucji kultury ? określonych podmiotowo i kwotowo w załączniku Nr 9,

 

2. Wydatki budżetu obejmują środki na dotacje:

 

1)     dla działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych ? na łączną kwotę 1 543 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10,

2)     na sfinansowanie zadań zlecanych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku ? prowadzącym działalność pożytku publicznego na łączną kwotę            544 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

 

 

 

§ 6

Tworzy się:

  

1)     rezerwę ogólną budżetu na wydatki nieprzewidziane w kwocie            800 000 zł,

2)     rezerwę celową budżetu na środki do dyspozycji jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Skawina w kwocie  1 420 000 zł,

3)     rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie  80 000  zł,

4)     rezerwę celową na realizację zadań w zakresie remontów w placówkach oświatowych w kwocie   2 000 000 zł.

 

 

Część II.

 

Ustalenia dotyczące  funduszu celowego.

 

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków dla Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ? zgodnie z załącznikiem Nr 12.

 

 

Część III.

 

Upoważnienia i inne treści okołobudżetowe

 

§ 8

Ustala się roczne limity dla:

 

1)        zobowiązań z tytułu nowych kredytów  zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu ? do kwoty  2 000 000 zł,

2)        zobowiązań z tytułu nowych kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty  7 022 807 zł

3)        zobowiązań z tytułu nowych kredytów  zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów ? do kwoty 6 977 193 zł,

 

§ 9

1.  Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Skawina do:

 

1)      zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków z tytułu limitów na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i kwotach ? jak załącznik   

      nr 8,

2)      zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2010 roku ? na łączną kwotę                 5 500 000 zł,

3)      udzielania upoważnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów określonych w pkt. 2, z których łączna wartość wraz z zobowiązaniami zaciągniętymi przez Burmistrza nie przekroczy sumy z pkt. 2.

 

2.  Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Skawina do:

 

1)     zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości  2 000 000 zł,

2)     dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej,

3)     lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

 

 

Część IV.

 

Ustalenia dodatkowe i końcowe

 

§ 10

Na potrzeby zarządzania długiem publicznym w roku budżetowym 2009, przyjmuje się Prognozę Kwoty Długu Publicznego Miasta i Gminy Skawina, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

 

§ 11

1.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina.

 

2. Ustala się szczegółowość:

1) informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2009 r. ? jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale,

2) informacji o wykonaniu w I-półroczu 2009 r. planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Centrum Kultury

i Sportu oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej ? w szczegółowości odpowiadającej planom przyjętym przez Kierowników,  z wyodrębnieniem stanu należności, stanu i rodzaju zobowiązań ( w tym zobowiązań wymagalnych)

 

 

 

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia       01 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

 

 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej

                                                                                               Marcin  KUFLOWSKI 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.