Nabór na stanowiska urzędnicze

Audytor wewnętrzny

14-10-2009

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKAWINA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Audytora wewnętrznego

 

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie  lub obywatelstwo, o którym mowa w art.58 ust.1 ustawy o finansach publicznych ( Dz. U.  Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami ),
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. wyższe wykształcenie,
 5. złożony z pozytywnym wynikiem egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów przed dniem 8 grudnia 2006 roku lub posiadanie innych następujących kwalifikacji i uprawnień:

- certyfikaty: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control SelfAssessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA), lub

- ukończona aplikacja kontrolerska i złożony egzamin kontrolerski z wynikiem pozytywnym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, lub

- złożony z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny na stanowisko inspektora kontroli         skarbowej, lub

-   uprawnienia biegłego rewidenta

          6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.

 

 

 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Wykonywanie czynności audytowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnętrznego /Dz. U. Nr 112, poz. 765/.

 

III . Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV)
 2. list motywacyjny
 3. kserokopie świadectw pracy
 4. kserokopie dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie
 5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
 6. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji i uprawnień wymienionych w pkt 5 wymagań niezbędnych na w/w stanowisko
 7. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu
  z pełni praw publicznych
 8. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 9. oświadczenie o niekaralności karą, zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych /Dz. U. z 2005r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm./
 10. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 11. oryginał kwestionariusza osobowego
 12. oświadczenie o stanie zdrowia.

      Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zaklejonych kopertach w siedzibie             Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 1, pokój Nr 10 lub pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, 32-050   Skawina, Rynek 1 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Audytora Wewnętrznego w terminie do dnia 16 listopada 2009r do godz.17-tej. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miasta i Gminy   w Skawinie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ).

 

IV. Informacja o wyniku naboru

          Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie podmiotowej Biuletynu   

          Informacji Publicznej (www.malopolska.pl/bip/skawina) .

 

V.  Informacja o istotnych warunkach umowy o pracę

                        Zastrzega się wolę zatrudnienia wybranego kandydata na czas określony nie   

                        przekraczający 12 miesięcy w  celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i 

                        doświadczenia zawodowego    pracownika.

                                                                                                                                               


 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.