Ogłoszenia różne 2009

GMINA SKAWINA

23-11-2009

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

Przedmiot konkursu: DOFINANSOWANIE W FORMIE DOTACJI REALIZACJI ZADANIA GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ – ZAPEWNIENIE JEDNEGO GORĄCEGO POSIŁKU DZIENNIE OSOBOM TEGO POZBAWIONYM

 

Termin realizacji zadania: 02 stycznia 2010r. – 31 grudnia 2010r.
Miejsce realizacji zadania: miasto Skawina
Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie: 84 000 zł.


Podstawa prawna: art. 25-35 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005r w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz.U. z 2005r. Nr 44 poz.427), oraz art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.).

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 grudnia 2009r. do godz. 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy 32-050 Skawina, Rynek 14 p.1 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „OTWARTY KONKURS OFERT – POMOC SPOŁECZNA”.

W konkursie uczestniczyć mogą podmioty wymienione w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy wymienionej w podstawie prawnej, tj. niedziałające w celu osiągnięcia zysku:
1/ organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej
2/ osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia i wyznania.

Oferenci winni złożyć następujące dokumenty:
1/ ofertę na druku wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia wymienionego w podstawie prawnej,
2/ oświadczenie o nie prowadzeniu działalności w celu osiągnięcia zysku,
3/ aktualny (z ostatnich 3 miesięcy) odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru – dot. statusu prawnego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności (w przypadku organizacji kościelnych, kościelnych związków wyznaniowych – wyciągi z dokumentów poświadczających osobowość prawną),
4/ sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności podmiotu za ubiegły rok, w razie krótszej działalności, za ten okres (w przypadku ustawowego obowiązku sporządzania takich sprawozdań, a także w przypadku prowadzenia działalności będącej przedmiotem niniejszego konkursu)
Oferta uprawnionego podmiotu winna zawierać informacje, o których mowa w art. 29 ust. 1 ustawy wymienionej w podstawie prawnej.

 


Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 grudnia 2009r.

Kryteria wyboru ofert:
1. ocena kalkulacji przewidywanych kosztów oraz udział w kosztach rzeczowych i finansowych środków własnych oraz środków uzyskanych od innych podmiotów.
2. ocena zakresu rzeczowego proponowanego w ofercie zadania, w szczególności rodzaj posiłków, skład posiłków, ilość posiłków wydanych dziennie, możliwość wydawania posiłków także „na wynos” oraz możliwość ich dostarczania także do miejsc zamieszkania niektórych podopiecznych MOPS w Skawinie.
3. baza materialna w szczególności pod kątem braku barier architektonicznych (dostosowanie lokalu do osób niepełnosprawnych), ilości miejsc siedzących w pomieszczeniu jadłodajni, dostępność i lokalizacja dogodna dla mieszkańców Miasta i Gminy Skawina.

Dodatkowych informacji nt. konkursu udziela: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 32-050 Skawina, ul. Żwirki i Wigury 13 tel. 12 276-21-37 Maria Alechnowicz, Małgorzata Spyrka

Informuję, że koszt realizacji zadania tego samego rodzaju wyniósł w bieżącym roku – 84 000 zł, a w 2008r. – 78 000 zł.


Skawina, dnia 23 listopada 2009r.
 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.