Uchwały Rady 2009

U C H W A Ł A NR X N/377/ 09 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciąganie zobowiązań w zakresie wydatków bieżących przekraczających rok budżetowy.

04-12-2009

 

 

U C H W A Ł A  NR X N/377/ 09

RADY MIEJSKIEJ  W  SKAWINIE

z dnia 3 grudnia 2009 r.

 

 

w sprawie wyrażenia zgody na zaciąganie zobowiązań w zakresie wydatków bieżących przekraczających rok budżetowy.

 

 

                        Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z późniejszymi zmianami)     Rada Miejska w Skawinie  u c h w a l a, co następuje:

 

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na zaciąganie przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina zobowiązania w zakresie wydatków bieżących tytułem czynszu dzierżawnego za działkę nr 2164/7 położoną w Skawinie, ul. Piłsudskiego 22, wraz z budynkiem, przeznaczoną na siedzibę Ośrodka Migracyjnego Ksiąg Wieczystych w Skawinie.

 

 

§ 2

 

          1.                      Finansowanie powyższego zadania nastąpi ze środków budżetu Gminy Skawina.

          2.                      Przewidywana wartość zadania wyniesie:

1/ w roku 2009                              -    14 932,80 zł

                      2/ w latach następnych      - 179  194,00 zł   rocznie zwaloryzowana o roczny wskaźnik inflacji ogłoszony w roku poprzednim.

 

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina.

 

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Przewodniczący  Rady  Miejskiej

 

                                                                                                                                                                                      Marcin KUFLOWSKI         

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.