Uchwały Rady 2009

UCHWAŁA NR X N/ 378 /09 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia przedłożonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. taryf za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za odprowadzanie ścieków do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych Gminy Skawina

04-12-2009

 

 

UCHWAŁA  NR   X N/ 378 /09

RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE

z dnia 3 grudnia 2009 r.

 

w sprawie zatwierdzenia przedłożonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji   Spółka z o. o. taryf  za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za odprowadzanie ścieków do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych Gminy Skawina.

 

                      Na podstawie art. 24 ust.1, 3 i 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr  123, poz.858 z późn.zm.), biorąc za podstawę przedstawione przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji  Spółka z o.o. planowane i uzasadnione roczne koszty utrzymania i eksploatacji urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych – Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje:

§ 1.

1.          Zatwierdza się przedłożone przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. taryfy określające ceny za wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gminy Skawina i za odprowadzanie ścieków do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych oraz stawki opłat abonamentowych na odbiorcę na 2010 r. wraz z wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i kanalizacyjnych na lata 2010 i 2011, będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa.

2.          Wysokość taryf określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Taryfy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

§ 3.

Ustala się dopłaty do m3 wody i ścieków dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, realizowanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. zatwierdzonych   niniejszą uchwałą  Rady Miejskiej w Skawinie w wysokości określonej w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w terminie 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały ogłosi w prasie lokalnej jak również na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy, Zakładu oraz zawiadomi Sołectwa Gminy Skawina o obowiązujących  taryfach za wodę pobraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gminy Skawina i za odprowadzanie ścieków do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych Gminy  Skawina

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                   

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                    MARCIN KUFLOWSKI

 

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.