Uchwały Rady 2009

UCHWAŁA NR XI N /380/09 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także nagród oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Skawina.

28-12-2009

 

 

UCHWAŁA  NR  XI N /380/09

RADY  MIEJSKIEJ  W  SKAWINIE

z dnia  22 grudnia 2009 r.

w  sprawie   regulaminu   wynagradzania   nauczycieli   określającego   wysokość oraz szczegółowe  warunki przyznawania dodatków:  motywacyjnego, funkcyjnego i   za    warunki     pracy     oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także     nagród oraz     dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Skawina.

 

              Na podstawie  art. 18    ust. 2  pkt  15  ustawy  z  dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie gminnym ( tekst jedn.  Dz. U.  z  2001r.  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ), art.4  ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów  normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U Nr  62 poz.  718 z późn. zm.)  oraz  art. 30  ust. 6,   art. 49 ust.2, art. 54  ust.  3 i 7  ustawy  z  dnia  26 stycznia 1982r.-  Karta  Nauczyciela  (tekst jednolity Dz. U z 2006r. Nr  97 poz. 674. ),  zwanej dalej  Kartą  Nauczyciela,  oraz  Rozporządzenia Ministra  Edukacji Narodowej i Sportu  z  dnia  31 stycznia 2005r. r.  w  sprawie wysokości minimalnych stawek  wynagrodzenia  zasadniczego  nauczycieli,  ogólnych warunków przyznawania  dodatków  do wynagrodzenia  zasadniczego  oraz  wynagradzania za  pracę    w  dniu  wolnym  od    pracy (Dz. U. Nr  22 poz. 181 z późn. zm.),  zwanego  dalej „ rozporządzeniem” Rada  Miejska  w   Skawinie uchwala, co następuje: 

 

§ 1

Uchwala się Regulamin  wynagradzania nauczycieli określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków:  motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także nagród oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i w placówkach oświatowo-wychowawczych, dla których   organem   prowadzącym   jest   Gmina     Skawina, stanowiące     załączniki   Nr 1  do niniejszej uchwały oraz Regulamin przyznawania i wysokość dodatków socjalnych  dla nauczycieli stanowiący załącznik Nr 2  do niniejszej  uchwały.

 

§ 2

Traci   moc     Uchwała   Nr XXXIV/339/09   Rady   Miejskiej w   Skawinie z   dnia  8 lipca 2009 r.  w     sprawie           regulaminu  wynagradzania    nauczycieli      określającego   wysokość       stawek i     szczegółowe       warunki         przyznawania         dodatków:       motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy,   oraz    niektórych    innych  składników      wynagrodzenia,    także   nagród     oraz dodatku    mieszkaniowego    dla      nauczycieli         zatrudnionych       szkołach   i      placówkach   oświatowo-wychowawczych prowadzonych  przez Gminę  Skawina.       

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          § 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie  po upływie  14 dni od dnia ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym Województwa   Małopolskiego i   dotyczy    wynagrodzeń    od dnia 1 stycznia 2010 roku.  

 

                                                                                                                                                                  Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                                                                                                                                                        Marcin  Kuflowski

 

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.