Uchwały Rady 2009

U C H W A Ł A Nr XI N/381/09 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały własnej XI/93/07 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia

28-12-2009

 

 

                                                                                                  U C H W A Ł A      Nr XI N/381/09

RADY  MIEJSKIEJ W  SKAWINIE

z dnia 22 grudnia 2009 r.

 

w   sprawie   zmiany  uchwały własnej  XI/93/07 Rady  Miejskiej w Skawinie z dnia

29   sierpnia   2007 roku.

 

 

                Na   podstawie   art. 80 ust. 4 i   art. 90   ust. 4   ustawy z   dnia 7 września 1991r.  o systemie oświaty ( tekst jedn.  Dz. U z  2004r., Nr 256, poz. 2572 z  późn. zm. )     oraz     art. 18  ust. 2 pkt. 15 i  art. 40 ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn.    Dz. U.   z   2001r.,     Nr   142,     poz.   1591,   z   późn.   zm. )     Rada  Miejska  w  Skawinie uchwala,  co następuje:

 

 

§ 1

 

 

W   uchwale   Nr   XI/93/07  Rady   Miejskiej   w   Skawinie   z dnia 29   sierpnia 2007r. w sprawie

trybu  udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia   stawek dotacji dla  przedszkoli i szkół  zakładanych i prowadzonych  na terenie Miasta i Gminy Skawina przez inne  podmioty  niż jednostki  samorządu  terytorialnego i ministrowie,   wprowadza się następujące zmiany:

 

1)            w  §   1   pkt . 1   lit. „c”     po   słowach   „ z   oddziałami   integracyjnym”  skreśla   się     „oraz”

a   po   słowach    przedszkoli specjalnych” dodaje się:    oraz innych form wychowania przedszkolnego,   o których    mowa   w    przepisach  wydanych   na   podstawie       art.   14 a

ust.  7 ustawy”;  

 

2)    w § 2   pkt. 3    po lit. „e „  dodaje się  „ lit. f  „ o brzmieniu:

            w   przypadku   dotacji  dla      innych   form wychowania   przedszkolnego  (  zespoły   lub

          punkty przedszkolne) – zgodnie z art.90 ust. 2 d   ustawy –   wydatki   bieżące   na   jednego   

          ucznia  ustalone   w   budżecie     Miasta   i   Gminy     Skawina   ponoszone   na    działające  na  

          obszarze   Miasta   i   Gminy   Skawina    przedszkola    publiczne,     z       tym,     że     dla    ucznia  

          niepełnosprawnego     podstawą      obliczenia dotacji  jest     kwota   przewidziana  na   ucznia  

          niepełnosprawnego    przedszkola i     oddziału       przedszkolnego    w   części    oświatowej            

        subwencji  ogólnej   otrzymanej    przez     Miasto    i   Gminę         Skawina.        W      przypadku  

        niefunkcjonowania  na     terenie    Miasta i   Gminy       Skawina       przedszkola     publicznego,    

        zgodnie  z   art.   90  ust. 2 d ustawy,     podstawą  obliczania   dotacji    wydatki     bieżące     

        ponoszone  w przeliczeniu na  jednego     ucznia  przez najbliższą  gminę    na prowadzenie    

        przedszkola  publicznego” ;       

 

3)    w §  3  w      pkt. 4   otrzymuje brzmienie:    na   ucznia   uczęszczającego do   innych   form 

          wychowania   przedszkolnego  (  zespołu   lub   punktu   przedszkolnego )   stawka   dotacji  

          wynosi 50  procent, który to ułamek w celu  ustalenia dotacji  należnej na jednego ucznia

          przemnaża się  przez właściwą  podstawę obliczania dotacji określoną w  art. 90 ust. 2 d       

          ustawy     i §    2     pkt     3     lit. f        uchwały;   

 

4)  w §  3  ust. 1    dotychczasowy  pkt    4  i  5    otrzymuje  kolejną numerację większą o  1. .

           

5)    w § 7  ust. 1  po  słowach      niepublicznego przedszkola”  dodaje się :  „ zespołu lub 

          punktu przedszkolnego”

           

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Małopolskiego z mocą od  1 stycznia 2010 roku.

 

 

 

 

                                                                                                                                      Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                                                                                              Marcin KUFLOWSKI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.