Nabór na stanowiska urzędnicze

Dyrektor Muzeum Regionalnego

12-01-2010

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKAWINA
OGŁASZA  KONKURS NA STANOWISKO
DYREKTORA  MUZEUM REGIONALNEGO W SKAWINIE
(na czas  nieokreślony) 

I. Wymagania niezbędne, które winien spełniać kandydat na stanowisko będące przedmiotem konkursu.

 1. wykształcenie wyższe
 2. co najmniej 3 - letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych
 3. znajomość problematyki mającej być przedmiotem działalności Muzeum
 4. znajomość zagadnień dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, w szczególności muzeów
 5. znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków finansowych ze źródeł pozabudżetowych, w tym funduszy Unii Europejskiej
 6. niekaralność
 7. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, dodatkowym atutem kandydata będą:
  - znajomość języków obcych
  - ukończone studia lub studia podyplomowe w jednej z dziedzin związanych z działalnością muzeum w szczególności historii, historii sztuki, archeologii, etnografii, kulturoznawstwa, sztuki, lub organizacji i zarządzania
  - doświadczenie w kierowaniu zespołem
  - dorobek naukowy z dziedzin związanych z działalnością muzeów
  - doświadczenie w pracy w jednostkach finansów publicznych
  - znajomość specyfiki regionu
   

II. Oferty składane przez kandydatów muszą zawierać:

 1. list motywacyjny
 2. kwestionariusz osobowy
 3. kopie lub odpisy dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje (potwierdzone za zgodność z oryginałem)
 4. udokumentowanie wymaganego stażu pracy (kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem)
 5. pisemną koncepcję organizacji i zarządzania oraz działalności Muzeum Regionalnego w Skawinie
 6. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym podjecie pracy na określonym stanowisku wystawione przez lekarza medycyny pracy
 7. oświadczenie o niekaralności oraz oświadczenie, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności)
 8. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach przeprowadzenia niniejszego konkursu

Oferty mogą zawierać dodatkowe informacje, które kandydat uważa za ważne dla oceny jego kandydatury, a także kontakt telefoniczny lub za pomocą poczty elektronicznej.

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, zaopatrzone dopiskiem ; „MUZEUM REGIONALNE W SKAWINIE – KONKURS” w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta i Gminy Skawina, 32-050 Skawina, Rynek 14, pok. 1 (parter) w terminie do dnia 15 lutego 2010  do godz. 17.00.

 

Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane. Z kandydatami zakwalifikowanymi do konkursu, będą przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. O terminie tych rozmów kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Informacje o warunkach organizacyjno – finansowych  działalności  Muzeum Regionalnego w Skawinie udzielane będą w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie,  32-050 Skawina, ul. Żwirki i Wigury 11, tel. 012  276 24 12, e-mail: centrum@ckis.pl

                                                                                                                                                                                                                                        Burmistrz

                                                                                                                                                                                                                                Adam Najder

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.