Budżet

Objaśnienia do Budżetu Gminy Skawina 2010

20-01-2010

Przy opracowywaniu budżetu Miasta i Gminy Skawina na rok 2010, wzięto pod uwagę prognozę warunków, w jakich wykonywany będzie budżet, zadania, których wykonanie powinny być sfinansowane środkami ujmowanymi w budżecie, politykę dochodową i wydatkową Miasta i Gminy Skawina oraz przewidywane wykonanie budżetu w roku bieżącym.

Przyjęto założenia i wskaźniki służące opracowaniu projektu budżetu państwa na 2010 rok takie, jak:

 • prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101 %

 • średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 101 %

 • wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy w wysokości 2,45 % podstawy ich wymiaru

Limit wydatków został wyznaczony sumą prognozowanych dochodów oraz kwotą dopuszczalnego deficytu budżetowego, czyli taki, który w dłuższym okresie nie zagraża bezpieczeństwu finansowemu Miasta i Gminy Skawina. W projekcie budżetu ujęto informacje przekazane dla Naszej Gminy przez:

 1. Ministra Finansów o projektowanej subwencji ogólnej oraz o planowanych udziałach Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

 2. Wojewodę Małopolskiego o kwotach planowanych dochodów związanych z realizacją zadań zleconych oraz dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji celowych na realizację własnych zadań,

 3. Starostwo Powiatowe w Krakowie o wielkościach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

 4. Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie o dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w Gminie.

 

Wszystkie przekazane informacje nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie mają charakter informacyjno-szacunkowy. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych jak również wysokość subwencji ogólnej i wysokość dotacji celowych wynika z projektu ustawy budżetowej na 2010 rok przedłożonej Sejmowi przez Radę Ministrów, w związku z tym, mogą ulec zmianie w toku dalszych prac nad tym projektem.

Budżet Miasta i Gminy Skawina zakłada, że dochody w roku 2010 wyniosą 116  013 613 złotych, wydatki sięgną kwoty 122  286 420 złote, a deficyt zamknie się kwotą 6  272 807 złotych, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu. Zaplanowano przychody budżetu w kwocie 15  000 000 złotych.

Źródłem przychodów jest kredyt długoterminowy w kwocie 15  000 000 złotych na realizację zaplanowanych inwestycji oraz częściową spłatę rat kredytów. Zaplanowane rozchody w kwocie 8  727 193 zł przeznacza się na:

 • spłatę 4 rat kredytu długoterminowego po 312 500 zł. zaciągniętego w PKO BP S.A. Oddział Korporacyjny w Krakowie na realizację zadań inwestycyjnych w 2004 r. – kwota 1  250 000 zł

 • spłatę 4 rat kredytu długoterminowego po 387 156,25 zł zaciągniętego w BGK O/w Krakowie na realizację zadań inwestycyjnych w 2005 roku – kwota 1  548 625 zł

 • spłatę 4 rat kredytu długoterminowego po 375 000 zł zaciągniętego w PKO BP S.A. Oddział Korporacyjny w Krakowie na realizację zadań inwestycyjnych w 2006 roku – łączna kwota 1  500 000 złotych,

 • spłatę 4 rat kredytu długoterminowego po 312 500 zł, zaciągniętego w PKO BP S.A. Oddział Korporacyjny w Krakowie na realizację zadań inwestycyjnych w 2007 r. – kwota 1  250 000 zł

 • spłatę 4 rat kredytu długoterminowego po 357  142 zł, zaciągniętego w ING Bank Śląski S.A. oddział w Krakowie na realizację zadań inwestycyjnych w 2008 r. – łączna kwota 1  428  568 zł

 • spłatę 4 rat kredytu długoterminowego po 437 500 zł zaciągniętego w BGK O/w Krakowie na realizację zadań inwestycyjnych w 2009 r. – kwota 1  750 000 zł.

Planowana na 2010 rok subwencja ogólna, jak również planowana kwota dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały ustalone dla jednostek samorządu terytorialnego przez Ministerstwo Finansów według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz.U. Nr 203 , poz.1966 z późn. zm.)

Część oświatowa subwencji ogólnej jest wyższa o kwotę 930 296 zł w stosunku do 2009 r. i wynosi 22  998 228 zł, a część równoważąca subwencji ogólnej przyznana została Gminie w wysokości 173 505 zł i jest niższa o 45 541 złotych w stosunku do 2009 roku.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych Gminie oraz na realizację własnych zadań Gminy to kwota 9  920 970 złotych i w stosunku do 2009 r. jest wyższa o kwotę 525 435 złotych, co stanowi 5,59 %

W budżecie na 2010 rok prognozowane dochody są o 0,54 % niższe od przewidywanego wykonania dochodów w 2009 roku, a w stosunku do dochodów ustalonych Uchwałą budżetową Rady Miejskiej w Skawinie na rok 2009 są wyższe o 14,08 %, nominalnie o 14  314 491 złotych.

Główne źródło wzrostu dochodów, to środki na dofinansowanie ze środków funduszy europejskich zadań inwestycyjnych Gminy. Mimo wyższego udziału procentowego gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 0,22 %, prognozowane wpływy z tego podatku są niższe o 2  869  666 zł

Zakładane wpływy z podatku od nieruchomości są wyższe o 10,16 % w związku ze zmianą liczby podmiotów, obiektów podlegających podatkowi oraz zmianą stawek podatkowych. Pozostałe dochody zaplanowane są na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2009.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w całości przeznaczone są na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii. Planuje się, że dochody z mienia komunalnego wyniosą 15  135 000 zł. Planowana sprzedaż majątku w 2010 r. obejmuje między innymi:

 • sprzedaż lokali mieszkalnych – 800 000 zł

 • sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym i bezprzetargowym (działki, lokale użytkowe) – 8  700 000 zł

Planuje się dochody w kwocie 5  175 000 złotych z tytułu wpłaty z zysku jednoosobowej Spółki „Strefa Skawina” ze 100. procentowym udziałem Gminy ( ze sprzedaży gruntów położonych w strefie inwestycyjnej).Źródła dochodów obejmują wszystkie pozycje występujące na etapie opracowywania budżetu na 2010 rok.

 

Poniższa tabela obrazuje strukturę planowanych dochodów.

N a z w a

Kwota

Struktura

 

Dochody – ogółem

w tym:

Dochody własne

 

Subwencje

Dotacje

 

116  013 613

 

80  741 890

 

23  171 733

12  099 990

 

100,00

 

69,60

 

19,97

10,43

 

W Y D A T K I
 

W budżecie Miasta i Gminy Skawina na rok 2010 limit wydatków zaplanowano do kwoty 122  286 420 zł, co stanowi 110,44 % limitu wydatków ustalonego Uchwałą Budżetową Rady Miejskiej na rok 2009, natomiast jest o 4,45 % niższy od przewidywanego wykonania za 2009 rok. Główną przyczyną niższego od przewidywanego wykonania wydatków za 2009 rok jest to, iż w 2009 roku Gmina Skawina realizuje zadanie inwestycyjne pn. „Budowa Obwodnicy Skawiny” ze środków dotacji celowej Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad przewidywanej w wysokości 5  800 000 złotych. Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej przedstawia wydatki wg działów, rozdziałów oraz rodzajów wydatków.Poniżej przedstawia się objaśnienia do działów.

 

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” plan: 715 000 zł
Plan ten obejmuje wydatki na:

 • konserwację i bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych 300 000 zł (Ochodza, Skawina, Wola Radziszowska, Krzęcin, Kopanka, Facimiech, Borek Szlachecki)
 • składka w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Małopolskiej Izby Rolniczej w Krakowie 15 000 zł
 • wydatki majątkowe na infrastrukturę wodociągową wsi (jak zał. Nr 7) 400 000 zł

 

Dział 020 – „Leśnictwo” plan: 10 000 zł
W ramach tej kwoty planuje się zakup materiału sadzeniowego, uzupełnienie nasadzeń, nowe nasadzenia, pielęgnacja upraw leśnych, sadzenie, koszenie traw i zabezpieczenie sadzonek

 

Dział 400 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” plan: 2  800 000 zł

 • wydatki na zakup i objęcie akcji wniesienie wkładów do Spółki ze 100-% udziałem Gminy - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skawinie 2 000  000 zł
 • dopłata do wody dla gospodarstw domowych zgodnie z taryfą 800  000 zł

 

Dział 600 – „Transport i łączność” plan: 14 324 487 zł
Kwota ta obejmuje:

 1. Lokalny transport zbiorowy 2  580 000 zł
  - dopłata do usług komunikacji miejskiej (MPK linia „201”, „203”, „213”, „223”, „233” „235”, „253”, „263” 2  500  000 zł)
  - remonty wiat przystankowych 30 000 zł
  - budowa zatoki autobusowej w Woli Radziszowskiej 50  000 zł (jak w zał. Nr 7) 
 2. Drogi publiczne krajowe 800  000 zł
  - przebudowa chodników – ul. Mickiewicza w Skawinie (jak w zał. Nr 7)
 3. Drogi publiczne wojewódzkie 1  694 020 zł
  - budowa zatok autobusowych i chodników w m. Grabie (jak w zał. Nr 7)
 4. Drogi publiczne powiatowe 4  222 625 zł
  - zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych 330 000 zł
  - pomoc finansowa w ramach porozumień ze Starostwem Powiatowymna dofinansowanie remontów dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Skawina (jak w zał. Nr 7) 3  892 625 zł.
 5. Wydatki na modernizację, budowę, remonty i bieżące naprawy dróg gminnych bieżące remonty chodników, oznakowanie, zimowe utrzymanie dróg i ulic:
  - wydatki bieżące 3  081 842 zł
  - wydatki majątkowe (jak w zał. Nr 7) 1  906 000 zł
 6. Wydatki bieżące na drogi dojazdowe do gruntów rolnych-drogi wewnętrzne 10 000 zł
 7. Wydatki na usuwanie skutków powodzi 30 000 zł

Realizacja zadań ujętych we wnioskach o dotację z rezerwy celowej budżetu państwa

 

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” plan: 1 900 000 zł
W ramach tej kwoty będą realizowane:

 1. Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy 1 000 000 zł
  - wyceny nieruchomości
  - sporządzenie inwentaryzacji budynków mieszkalnych i użytkowych
  - opłaty notarialne, skarbowe, sądowe z tyt. zakładania ksiąg wieczystych
  - opłata za użytkowanie wieczyste gruntu, jako należność dla Starostwa Powiatowego w Krakowie, opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
  - numeracja porządkowa nieruchomości, aktualizacja operatów
 2. Wydatki majątkowe - wykup gruntów na cele publiczne 900 000 zł

   

Dział 710 – „Działalność usługowa” plan: 603 000 zł
Wydatki obejmują:

 1. Kontynuacja wykonania studium uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Skawina 200 000 zł
 2. Prace geodezyjne i kartograficzne- opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla celów komunalizacji, podziały fizyczne budynków, działek 200 000 zł
 3. Cmentarze: 203 000 zł
 • bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych 53  000 zł
 • budowa alejek, miejsc parkingowych 150  000 zł (jak w zał. Nr 7)

 

Dział 750 – „Administracja publiczna” plan: 9 757 192 zł
Kwota ta przeznaczona jest na wydatki bieżące:

 1. Urzędy wojewódzkie – wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej 665 000 zł
 2. Starostwa powiatowe 41  796 zł
  - dofinansowanie Podkrakowskiego Systemu Teleinformatycznego
 3. Rady Miejskiej 375 000 zł
  - bieżąca działalność
 4. Urzędu Miasta i Gminy – bieżąca działalność 7  855 396 zł Wydatki na wynagrodzenia i pochodne obejmują:
  - wynagrodzenia osobowe,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne,
  - nagrody jubileuszowe,
  - odprawy emerytalne,
  - składki na ubezpieczenia społeczne,
  - składki na fundusz pracy,
  - wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)
  Zaplanowano tylko niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu i utrzymaniem budynków.
 5. Wydatki na promocję Gminy 300 000 zł
  - wydanie 4 numerów Biuletynu Informacyjnego
  - wydanie folderów reklamowych Skawiny, sołectw i miast partnerskich
  - materiały promocyjne, reklamowe, tłumaczenia, obsługa fotograficzna imprez, inne wydawnictwa promocyjne
 6. Wydatki pozostałej działalności: 370 000 zł diety, ryczałty sołtysów, składki członkowskie Gminy do wszystkich Stowarzyszeń w których Gmina jest członkiem wspierającym, częściowe wydatki dot. utrzymania lokali gminnych dla celów administracyjnych.
 7. Wydatki majątkowe 150 000 zł
  - zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania,

Wydatki na „Administrację publiczną” stanowią 7,95% limitu wydatków ogółem (w uchwale budżetowej roku 2009 – 8,89 %).

 

Dział 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli  i ochrony prawa oraz sądownictwa plan: 6 100 zł
Kwota ta obejmuje wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w Gminie. Wydatki te realizowane są w ramach dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej.

 

Dział 752 – „Obrona narodowa” plan: 300 zł
Kwota ta obejmuje wydatki związane z obronnością i realizowane są w ramach dotacji celowej.

 

Dział 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” plan: 2  150 250 zł
Wydatki obejmują:

 1. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
  – zakupy inwestycyjne Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Skawinie 50 000 zł (jak w zał. Nr 7)
 2. Ochotnicze straże pożarne – zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy 365 000 zł oraz
  - wydatki majątkowe ( jak zał. Nr 7) 185 000 zł
 3. Obrona cywilna – wydatki związane z obroną cywilną w ramach przyznanej dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 250 zł
 4. Straż Miejska – wydatki bieżące na utrzymanie 16 etatów funkcjonariuszy SM, sekcja pomocnicza do obsługi monitoringu (5 osób), usługi serwisowe monitoringu wizyjnego, inne związane z bieżącym funkcjonowaniem 1  550 000 zł

 

Dział 756 – „ Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” plan: 185 000 zł
Wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (wynagrodzenia za inkaso podatków, koszty upomnień, koszty egzekucyjne, doręczenia decyzji podatkowych, zakup materiałów kancelaryjnych i druków)

 

Dział 757 – „ Obsługa długu publicznego” plan: 2  700 000 zł
Wydatki obejmują:

 1. Spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów 2  700 000 zł
 • odsetki od kredytu zaciągniętego w PKO BP S.A. w Krakowie na inwestycje 2004 - 230 000 zł

 • odsetki od kredytu zaciągniętego w BGK O/w Krakowie na inwestycje 2005 – 320 000 zł

 • odsetki od kredytu zaciągniętego w PKO BP S.A. na inwestycje 2006 – 350 000 zł

 • odsetki od kredytu zaciągniętego w PKO BP SA na inwestycje 2007 - 310  000 zł

 • odsetki od kredytu zaciągniętego w ING BŚ S.A. na inwestycje 2008 – 420  000 zł

 • odsetki od kredytu zaciągniętego w BGK O/w Krakowie na inwestycje 2009 – 690  000 zł

 • koszty zaciąganego kredytu w 2010 r. – 380  000 zł

   

Dział 758 – „Różne rozliczenia” plan: 2  670 000 zł
w tym:

 • rezerwa ogólna 700 000 zł

 • rezerwa celowa na wydatki dla jednostek pomocniczych Gminy 1  420 000 zł

 • rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 50 000 zł

 • rezerwa celowa na realizację zadań w zakresie remontów w placówkach oświatowych 500  000 zł

Dział 801 – „Oświata i wychowanie” plan: 43  028 330 zł
oraz
Dział 854 –„Edukacyjna opieka wychowawcza” plan: 1  980 000 zł
z tego:

 • wydatki bieżące 40  742 000

Zaplanowane kwoty obejmują finansowanie działalności 14 szkół podstawowych, 3 gimnazja, 9 świetlic szkolnych, Bibliotekę Pedagogiczną, Specjalistyczną Poradnię Psychologiczo-Pedagogiczną, 10 przedszkoli ( w tym 3 w ramach zespołów), oraz dotacje dla placówek prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych. Zaplanowane kwoty skierowane zostały przede wszystkim na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W kalkulacji środków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przyjęto aktualnie obowiązujące stawki, zakładając równocześnie wzrost wynagrodzeń nauczycieli i pracowników obsługi z uwzględnieniem skutków awansu zawodowego nauczycieli. Przy planowaniu wydatków wzięto pod uwagę wysokość subwencji ogólnej w części oświatowej, która wg informacji Ministra Finansów wynosi 22  998 228 zł, natomiast łączne wydatki bieżące na działalność placówek oświatowo-wychowawczych w niniejszym budżecie wynoszą 40  742 000 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 29  874 600 zł, co stanowi 73,32 % wydatków bieżących na oświatę gminną.

 • wydatki majątkowe (jak załącznik Nr 7) 4  266 330 zł
  Wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią 37,10 % wydatków budżetu ogółem (łącznie z rezerwą na remonty).
   

Dział 851 – „Ochrona zdrowia” plan: 618 889 zł
Dział ten obejmuje:

 • zwalczanie narkomanii 25 320 zł
 • przeciwdziałanie alkoholizmowi 489 680 zł

Kwota powyższa przeznaczona jest w całości na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na rok 2010. Program ten finansowany jest z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan po stronie dochodów wynosi 515 000 złotych . ( w zał. Nr 6 do niniejszej uchwały są wykazane zadania jakie będą realizowane)

 • dotacja dla Szpitala im. Babińskiego (jak w zał. Nr 7) 10 000 zł
 • wydatki ponoszone na dofinansowanie Izby Wytrzeźwień 52  500 zł
 • wydatki na zakup systemu łączności dla pogotowia 41  389 zł

 

Dział 852 – „Pomoc społeczna” plan: 13  213 225 zł
Wydatki w zakresie opieki społecznej realizowane są jako zadania zlecone Gminie ustawami oraz zadania własne Gminy. Na zadania zlecone Gminie Wojewoda Małopolski przyznał kwotę 8  832 725 zł, oraz dotację na zadania własne gminy w kwocie 899 080 złotych. Na wypłaty zasiłków dla rodzin zastępczych Starostwo Powiatowe w Krakowie przyznało 320 000 zł w ramach zadań realizowanych na podstawie porozumienia. Wydatki na wypłaty dodatków mieszkaniowych zaplanowano w kwocie 500 000 złotych, jest to zadanie własne gminy od 2004 roku. W ramach pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Krakowie, zaplanowano kwotę 10 000 zł dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Skawinie (jak w zał. Nr 7).

 

Dział 853 – „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” plan: 660
Plan ten obejmuje wydatki na utrzymanie oddziału żłobkowego w wysokości 660 000 zł, przy czym dochody z odpłatności (czesne) rodziców zaplanowano w wysokości 95 000 zł.

 

Dział 900 – „ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” plan: 19 999 647 zł
w tym:

 1. wydatki majątkowe 16  202  314 zł
  w tym:
  - wydatki na zakup i objęcie akcji wniesienie wkładów do Spółki 2  176  539 zł ze 100-% udziałem Gminy - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skawinie
  - wydatki inwestycyjne jak w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej 14  025  775 zł
 2. dopłaty do kanalizacji – zgodnie z taryfą 1  200  000 zł
 3. gospodarka odpadami 65 000 zł wydatki przeznacza się na odbiór, transport i składowanie odpadów komunalnych z terenu miasta
 4. oczyszczanie miast i wsi 400 000 zł wydatki obejmują:
  - mechaniczne polewanie i zamiatanie ulic lokalnych na terenie miasta Skawina w okresie od kwietnia do listopada
  - całoroczne utrzymanie czystości i porządku na terenach miasta ( chodniki, ciągi pieszeparkingi, zieleńce, przystanki autobusowe)
  - inne, nieprzewidziane prace porządkowe na terenie miasta i gminy
 5. utrzymanie zieleni w mieście i gminie 100 000 zł
 6. oświetlenie ulic, placów i dróg 1  000 000 zł w tym:
  bieżące: 900  000 zł
  - opłaty za oświetlenie uliczne i dzierżawę słupów od Zakładu Energetycznego na terenie całej gminy
  - konserwacja, modernizacja i bieżące naprawy oświetlenia ulicznego
  majątkowe: 100  000 zł
  - budowa nowych punktów (jak w zał. Nr 7)
 7. pozostała działalność – wydatki bieżące 480 000 zł które przeznacza się na:
  • utrzymanie placu targowego

  • utrzymanie szaletu miejskiego w Rynku

  • usługi weterynaryjne oraz różne wydatki gospodarki komunalnejwydatki majątkowe – instalacja systemów energii odnawialnej 552 333 zł (jak w zał. Nr 7)

 

Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” plan: 4 175 000 zł
z tego:

 1. pozostałe zadania w zakresie kultury 30 000 zł
  - dotacja na zadania zlecane organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu 30 000 zł
 2. dotacja na działalność Centrum Kultury i Sportu 3 350 000 zł
 3. wydatki bieżące związane z działalnością świetlic 30  000 zł
 4. dotacja na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie 550 000 zł
 5. dotacja na działalność Muzeum 100  000 zł
 6. ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 90 000 zł W ramach tej kwoty zaplanowano:
  - renowację kapliczek i krzyży przydrożnych
  - dotację na renowację Kościoła w Radziszowie (obiekt zabytkowywpisany na listę zabytków)
 7. pozostała działalność 25 000 zł w ramach działalności kultury na terenie gminy:
  - bieżące utrzymanie i remonty obiektów gminnych 25  000 zł

 

Dział 926 – „Kultura fizyczna i sport” plan: 790 000 zł
z tego:

 1. obiekty sportowe
  - bieżące utrzymanie 40  000 zł remont gminnych obiektów oraz zakup urzadzeń
  - wydatki majątkowe 200 000 zł
  - remont i modernizacja obiektu przy ul. Mickiewicza – stadion (jak w zał. Nr 7)
 2. zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu 450 000 zł bieżące wydatki, w tym:
  - dotacja na zadania zlecane organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu 400  000 zł
 3. pozostała działalność 100  000 zł
  - bieżące wydatki związane z upowszechnianiem kultury fizycznej 50  000 zł
  - wydatki majątkowe 50  000 zł
  budowa ścieżek rowerowych (jak w zał. Nr 7).

 

Strukturę wydatków budżetowych przedstawia poniższa tabela:

Nazwa działu

Nr działu

Kwota

%

WYDATKI OGÓŁEM

 

  122  286 420

  100,00

Rolnictwo i łowiectwo

010

715 000

0,58

Leśnictwo

020

10 000

0,01

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

400

2  800 000

2,29

Transport i łączność

600

14  324 487

11,71

Gospodarka mieszkaniowa

700

1 900 000

1,55

Działalność usługowa

710

603 000

0,49

Administracja publiczna

750

9  757 192

7,98

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

751

6 100

0,01

Obrona narodowa

752

300

0,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

754

2  150 250

1,76

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

756

185 000

0,15

Obsługa długu publicznego

757

2  700 000

2,21

Różne rozliczenia

758

2 670 000

2,18

Oświata i wychowanie

801

43  028 330

35,19

Ochrona zdrowia

851

618 889

0,51

Pomoc społeczna

852

13  213 225

10,81

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

853

660 000

0,54

Edukacyjna opieka wychowawcza

854

1  980 000

1,62

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

900

19  999 647

16,35

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

921

4  175 000

3,41

Kultura fizyczna i sport

926

790 000

0,65

 

Poniżej przedstawia się strukturę wydatków budżetu gminy:

Wyszczególnienie

Kwota

 

WYDATKI OGÓŁEM

122  286 420

100,00

Wydatki bieżące

z tego:

-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

-dotacje

-obsługa długu publicznego

-pozostałe

88  562 798

 

41  220 417

8  973 296

2  700 000

35  669 085

72,42

 

46,54

10,13

3,05

40,28

Wydatki majątkowe

33  723 622

  27,58

 

Udział wydatków majątkowych w wydatkach budżetu gminy wynosi 27,58 %.

Ponadto z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczono kwotę 220 000 złotych na wydatki majątkowe. Łączne wydatki majątkowe Gminy zaplanowano w kwocie 33  943 622 złotych.

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.