Nabór na stanowiska urzędnicze

Dyrektorzy Placówek Oświatowych

10-03-2010

Burmistrz Miasta i Gminy Skawina o g ł a s z a konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora: Szkoły Podstawowej Nr 4 w Skawinie, Szkoły Podstawowej w Polance Hallera, Biblioteki Pedagogicznej w Skawinie.


Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek /Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm./.
 

I. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju placówki;
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;
 3. akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty
  potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej
  nauczycielem;
 4. dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego staż pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 5. dyplom ukończenia studiów wyższych lub podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświata;
 6. ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27.10.2009r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;
 7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym (zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzenia badan lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy);
 8. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26.01.1982r. –Karta Nauczyciela /tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm./ oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
 9. oświadczenie, kandydat że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26.XI.1998r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm. /
 11. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153, poz. 1271) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
   

II. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora …/podać nazwę konkretnej placówki /” w terminie do dnia 26 marca 2010r. do godz. 15.00 do Wydziału Edukacji, Zdrowia i Kultury Urzędu Miasta i Gminy Skawina, 32-050 Skawina ul. Rynek 3 pok. 22 / tel. 012-277-01-45 /.

 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina. Jednocześnie przypomina się, że zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów / tekst jedn. Dz. U z 2007r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm. /, osoby kandydujące na stanowisko dyrektora zobowiązane są do złożenia oświadczenia lustracyjnego. Oświadczenie to należy przedłożyć Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty przed przystąpieniem do konkursu. Osoby, które nie przedłożą stosownego oświadczenia nie zostaną dopuszczone do postępowania konkursowego. Dodatkowe informacje można uzyskać w Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Basztowa 22 lub na stronie: www.kuratorium.krakow.pl

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.