Nabór na stanowiska urzędnicze

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SKAWINA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

24-03-2010

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                              BURMISTRZ  MIASTA  I GMINY SKAWINA
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE
 
                          Inspektora w pełnym wymiarze czasu pracy w  Wydziale
                          Inwestycji i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta i 
                          Gminy w Skawinie.
                       
 
 
  1. Wymagania niezbędne, które kandydat na stanowisko będące przedmiotem naboru winien spełniać:
a)      obywatelstwo polskie
b)      ukończone 18 lat ,pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c)      niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
d)      nieposzlakowana opinia
e)      wykształcenie wyższe  w zakresie budowy dróg (specjalność: inżynieria lądowa ),
f)        uprawnienia budowlane do nadzorowania bez ograniczeń w specjalności: roboty drogowe.
 
  1. Wymagania dodatkowe:
dysponowanie samochodem osobowym, posiadanie prawa jazdy kat .B
         
              3.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
          a) nadzorowanie robót drogowych wykonywanych na zlecenia Urzędu Miasta i Gminy w
                  Skawinie w tym:
                  -  bieżących napraw jezdni, chodników, przepustów drogowych itp.;
                  -  inwestycje w zakresie budowy i remontów dróg;
          b) uzgadnianie dokumentacji technicznych;
          c) wydawanie opinii w sprawie wniosków wpływających do urzędu w sprawach dotyczących
                  lokalizacji ogrodzeń od strony dróg, lokalizacji zjazdów, umieszczania urządzeń obcych w     
                    pasach drogowych;
          d)  przygotowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz innych materiałów do   
                    przetargów;
          e)  nadzorowanie i rozliczanie inwestycji i remontów drogowych.
 
              4.  Wymagane dokumenty:
a)            życiorys zawodowy zawierający wykaz wszystkich dotychczasowych miejsc pracy kandydata oraz przebieg nauki z wyszczególnieniem wszystkich  ukończonych szkół i uczelni
b)            list motywacyjny
c)            kopia lub odpis dokumentów  potwierdzających  wykształcenie wyższe
d)            dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.( dyplomy, zaświadczenia itp.)
e)            oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie/ wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności wydanego przez Krajowy Rejestr Karny,
f)              oświadczenie o posiadaniu przez kandydata pełni praw publicznych,
g)            oświadczenie o posiadaniu przez kandydata stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie czynności objętych zakresem zadań Inspektora ds. drogowych
          ( wybrany kandydat  zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia   
          wystawionego  przez lekarza medycyny pracy).
 
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys zawodowy  powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dn. 22.03.1990
  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami)”.
 
            Aplikacje należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Zespół   
            Kadrowo-Płacowy, Rynek 1, pokój Nr 10 lub pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie:
32-050 Skawina, Rynek 1 z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora
ds. drogowych w terminie do dnia  30 kwietnia 2010r. do  godz.     1500
 
                    5. Informacji o przebiegu postępowania udziela Kierownik Wydziału Inwestycji i Gospodarki   
                            Komunalnej – Pani mgr inż. Dorota KSIĄŻEK – pokój Nr  9, Rynek 14 , tel.012 277-01-73.
                    6. Informacja o wyniku naboru
              Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie podmiotowej Biuletynu   
              Informacji Publicznej (www.malopolska.pl/bip/skawina) .
 
                    7.  Informacja o istotnych warunkach umowy o pracę
                            Zastrzega się wolę zatrudnienia wybranego kandydata na czas określony nie   
                            przekraczający 12 miesięcy w  celu praktycznego sprawdzenia umiejętności i 
                            doświadczenia zawodowego    pracownika.
                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                         
 
 

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.