Zarządzenia Burmistrza 2010

Zarządzenie Nr 128/2010 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego w formie obozu rekreacyjno-sportowego poza miejscem zamieszkania dla dzieci i młodzieży szkolonej oraz niepełnosprawnych z terenu Gminy Skawina w 2010 r.

30-06-2010

 

ZARZĄDZENIE Nr 128/2010

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA

z dnia 15 czerwca 2010 r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego w formie obozu rekreacyjno-sportowego poza miejscem zamieszkania dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz niepełnosprawnych z terenu Gminy Skawina w 2010 r.

 

Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 - z późn.zm.), Uchwały Nr XXI/123/04 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie współpracy organów Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi w zakresie działalności pożytku publicznego oraz zasad udzielania dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy oraz Uchwały Nr XXXIX/388/09 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010 - zarządza się, co następuje:


§ 1

1. Zatwierdza się ustalenia Komisji Konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 81/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 20 kwietnia 2010 r., dotyczące oceny ofert złożonych w otwartym konkursie w zakresie organizacji wypoczynku letniego w formie obozu rekreacyjno-sportowego poza miejscem zamieszkania dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz niepełnosprawnych z terenu Gminy Skawina w 2010 r.


2. Przy rozpatrywaniu ofert oceniono:

a/ zgodność tematyki i zakresu oferty z celami priorytetowymi Konkursu oraz z celami

statutowymi oferenta

b/ dotychczasową współpracę oferenta z samorządem

c/ adresatów i liczbę osób objętych ofertą

d/ merytoryczną wartość oferty, jej atrakcyjność, innowacyjność i różnorodność

e/ strukturę wydatków

f/ wysokość wkładu własnego oferenta

g/ udział innych źródeł finansowania

h/ stosunek ponoszonych nakładów do efektów oferty

i/ zapewnienie kadry pedagogicznej

j/ zapewnienie kadry trenerskiej


kierując się kryteriami określonymi w Zarządzeniu Nr 81/2010 z dnia 20 kwietnia 2010 r. oraz warunkami konkursu podanymi w ogłoszeniu.


3. Przy ocenie ofert uwzględniono wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadania będącego przedmiotem konkursu w wysokości 70 000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).


4. Dokonany podział środków oraz wynikająca z niego wysokość dotacji stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2


Przyjęcie dotacji przez podmioty biorące udział w konkursie wymaga zawarcia umowy o wsparcie realizowanego zadania.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Skawina oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Załączniki:

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.