Ogłoszenia różne 2009

ZARZĄDZENIE Nr 59/2009 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA z dnia 26 marca 2009r.

31-03-2009

ZARZĄDZENIE Nr 59/2009

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA

z dnia 26 marca 2009r.

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie poprzez udzielenie dotacji organizacjom pozarządowym na wykonanie zadania gminy w dziedzinie upowszechniania sportu i kultury fizycznej.

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 – z późn.zm.) – zarządza się, co następuje:

  § 1

 

1. Zatwierdza się ustalenia Komisji konkursowej powołanej Zarządzeniem Nr 21/09 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 29.01.2009r., dotyczące oceny ofert złożonych w otwartym konkursie na zadanie Gminy Skawina w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej .

 

2.Przy rozpatrywaniu ofert oceniono:

a/ możliwość realizacji zadania przez oferentów;

b/ przedstawione w ofertach kalkulacje kosztów;

 

kierując się kryteriami określonymi w Zarządzeniu Nr 21/09 z dnia 29.01.2009r. oraz warunkami konkursu podanymi w ogłoszeniu.

 

3. Przy ocenie ofert o których mowa w ust.2 uwzględniono wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie zadania będącego przedmiotem konkursu w wysokości 400 000zł.

 

4. Dokonany podział środków oraz wynikająca z niego wysokość dotacji stanowi załącznik do

niniejszego zarządzenia.

§ 2

 

Przyjęcie dotacji przez podmioty biorące udział w konkursie wymaga zawarcia umowy

o wsparcie realizowanego zadania.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Skawina oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

 

 

Załącznik

do Zarządzenia Burmistrza

Miasta i Gminy Skawina

Nr 59 /09 z dnia 26.03.2009r.

 

Wysokość dotacji na wspieranie zadania publicznego w zakresie

upowszechniania sportu i kultury fizycznej na rok 2009.

 

Lp.

Nazwa organizacji

Kwota dotacji

1.

LKS POWIŚLE Ochodza

13 000zł

2.

LKS „ZRYW” Facimiech

18 000zł

3.

LKS „RZOZOVIA” Rzozów

18 000zł

4.

LKS „BORKOWIANKA” Borek Szlachecki

18 000zł

5.

LKS „TRZEBOL” Wielkie Drogi

18 000zł

6.

LKS „ISKRA” Krzęcin

22 000zł

7.

LKS „POZOWIANKA” Pozowice

22 000zł

8.

LKS „WIŚLANIE” Jaśkowice

22 000zł

9.

PKS „CEDRONKA” Wola Radziszowska

22 000zł

10.

LKS „RADZISZOWIANKA” Radziszów

30 000zł

11.

TKS „SKAWINKA” Skawina

120 000zł

12.

UKS „JEDYNKA” Skawina

7 000zł

13.

Stowarzyszenie Wspierania Sportu i Rekreacji „SKIMKA” Skawina

6 000zł

14.

PKS „PROMIEŃ” Skawina

6 000zł

15.

PKS „MILENIUM” Skawina

28 000zł

16.

UKS „FENIKS” Krzęcin

7 000zł

17.

UKS „ZELCZYNKA” Zelczyna

7 000zł

18.

Krakowskie Centrum TAEKWON-DO Kraków

3 000zł

19.

Centrum Kultury i Sportu w Skawinie

7 000zł

20.

PTTK Kraków

0zł

21.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „KRUSZYNKI” Skawina

6 000zł

22.

Parafia Św. Wawrzyńca w Radziszowie

0zł

« Powrót

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.