Zarządzenia Burmistrza 2010

30-06-2010

Zarządzenie Nr 123/2010 w sprawie udzielenia bonifikaty Pani Genowefy Ignacyk zam. Skawina, ul. Szkolna 2/5 w opłacie rocznej za użytkowanie wieczyste za rok 2010

Zarządzenie Nr 123/2010
Burmistrza Miasta i Gminy Skawinie
z dnia 09.06.2010 r.

w sprawie udzielenia bonifikaty Pani Genowefie Ignacyk zam. Skawina ul. Szkolna 2/5 w opłacie rocznej za użytkowanie wieczyste za rok 2010.

 

Na podstawie art.74 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z 2004 r. Dz.U.261, poz.2603 z późn. zm. / Burmistrz Miasta i Gminy w Skawinie postanawia:

§ 1

udzielić 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego udziału w p.gr.l.kat nr 3416/75, położonej w Skawinie przy ul. Szkolnej w wysokości 25,30 zł /słownie: dwadzieścia pięć złotych 30/100/ za rok 2010.

§ 2


Opłata roczna za użytkowanie wieczyste za rok 2010 po odliczeniu bonifikaty wynosi 25,30 zł /słownie: dwadzieścia pięć złotych 30/100/.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

więcej »

30-06-2010

Zarządzenie Nr 120/2010 w sprawie ogłoszenia od godz. 03:30 alarmu przeciwpowodziowego

ZARZĄDZENIE Nr 120/2010
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKAWINA

z dnia 04.06.2010r.

 

w sprawie : ogłoszenia od godz. 3,30 alarmu przeciwpowodziowego

 

Na podstawie art.31a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz. U. z 2001r nr 142 poz. 1591 z późn. zm) z a r z ą d z a się co następuje:

§ 1


W związku z zagrożeniem powodziowym ogłasza się na terenie Gminy SKAWINA od godz. 3,30 stan alarmu przeciwpowodziowego.


§ 2

Zobowiązuje się jednostki organizacyjne, osoby fizyczne i prawne wymienione w Planie Reagowania Kryzysowego Miasta i Gminy Skawina, którym przypisane są zadania w zakresie ochrony przed powodzią, do realizacji jego postanowień.


§ 3


Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierza się koordynatorowi polityki informacyjnej – członkowi Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

więcej »

« poprzednia strona   [1] 2 [3] [4] ... [24] [25] [26]   następna strona »

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.