28°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokoły sesji (wideo)

30-06-2020

XX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 17.06.2020 r.

XX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 17.06.2020 r.

W środę, 17 czerwca 2020 r., w trybie zdalnym przy wsparciu systemu dedykowanego administracji eSesja , odbyła się XX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały: w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z tytułu wykonania budżetu Miasta i Gminy Skawina za 2019 rok (jedno czytanie) oraz  w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Skawina w wieku powyżej 55 roku życia na lata 2020-2022” (pierwsze czytanie).

więcej »

30-06-2020

XIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 27.05.2020 r.

XIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 27.05.2020 r.

W środę, 27 maja 2020 r., w trybie zdalnym przy wsparciu systemu dedykowanego administracji eSesja , odbyła się XIX zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały:  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Skawina z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.” - jedno czytanie  (jedno czytanie) oraz w sprawie zasad używania symboli Gminy Skawina: herbu, flagi, banneru i pieczęci (drugie czytanie).

więcej »

29-06-2020

IX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 30.04.2020 r.

IX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 30.04.2020 r.

W czwartek, 30 kwietnia 2020 r., w trybie zdalnym przy wsparciu systemu dedykowanego administracji eSesja , odbyła się IX nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały:  w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skawinie oraz realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok (jedno czytanie) oraz w sprawie przyjęcia „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Skawina” (jedno czytanie).

więcej »

29-06-2020

VIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 8.04.2020 r. cz. II

VIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 8.04.2020 r. cz. II

W środę, 8 kwietnia 2020 r., w trybie zdalnym przy wsparciu systemu dedykowanego administracji eSesja , odbyła się VIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały: w sprawie w sprawie przyjęcia Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Skawina w 2020 roku (jedno czytanie) oraz  w sprawie zatwierdzenia raportu z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Skawina za rok 2019 (jedno czytanie).

więcej »

29-06-2020

VIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 3.04.2020 r. cz. I

VIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 3.04.2020 r. cz. I

Informujemy, iż w dniu 3 kwietnia 2020 r. Rada Miejska w Skawinie na wniosek formalny jednego z radnych przerwała obrady VIII nadzwyczajnej sesji. Wyznaczono termin kontynuacji posiedzenia VIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Skawinie na dzień 8 kwietnia 2020 r. na godzinę 17.00.
 

więcej »

26-06-2020

XVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 26.02.2020 r.

XVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 26.02.2020 r.

W środę, 26 lutego 2020 r., w sali pałacyku „Sokół  w Skawinie, ul. Mickiewicza 7, odbyła się XVIII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały:  w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Skawina do realizacji projektu pn. „EKO-TEAM” współfinansowanego ze środków instrumentu ELENA w ramach Programu Horyzont 2020 ze środków Unii Europejskiej (jedno czytanie) oraz w sprawie przejęcia przez Gminę Skawina zadania własnego Województwa Małopolskiego (jedno czytanie).

więcej »

18-02-2020

XVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 29.01.2020 r.

XVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 29.01.2020 r.

W środę, 29 stycznia 2020 r., w sali pałacyku „Sokół  w Skawinie, ul. Mickiewicza 7, odbyła się XVII zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały:  w sprawie przystąpienia Gminy Skawina do programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019 – 2020” (jedno czytanie) oraz w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Skawina” (pierwsze czytanie).

więcej »

18-02-2020

VII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 16.01.2020 r.

VII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 16.01.2020 r.

W czwartek, 16 stycznia 2020 r., w sali obrad im. mec. Macieja Sikluckiego Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie, Rynek 1, odbyła się VII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazła się uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji rozbudowy Przedszkola Samorządowego w Radziszowie (jedno czytanie).

więcej »

21-01-2020

XVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 30.12.2019 r.

XVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 30.12.2019 r.

W poniedziałek 30 grudnia 2019 r., w sali Ośrodka Kulturalno-Rekreacyjnego „Gubałówka” w Skawinie, ul. Spacerowa 4, odbyła się  XVI zwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie.  W porządku obrad znalazły się uchwały:  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020 (jedno czytanie) oraz  w sprawie powołania przedstawicieli Rady Miejskiej w Skawinie do składu Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz wyznaczenia przedstawicieli Rady Miejskiej w Skawinie do komisji wyborczej do spraw powoływania przedstawicieli organizacji pozarządowych do składu Skawińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (jedno czytanie).

więcej »

17-12-2019

VI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 10.12.2019 r.

VI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie - 10.12.2019 r.

We wtorek, 10 grudnia 2019 r., w sali obrad im. mec. Macieja Sikluckiego Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie - Rynek 1, odbyła się VI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Skawinie. W porządku obrad znalazły się uchwały:  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, dla właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Skawina (drugie czytanie) oraz w sprawie  określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty (pierwsze czytanie).

więcej »

« poprzednia strona   [1] 2 [3] [4] ... [8] [9] [10]   następna strona »

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.