25°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wydział Mienia i Geodezji – MG


Rynek 3, parter - pok. 5, 6, 7

Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres główny urzędu: urzad@gminaskawina.pl

STRUKTURA:

W skład Wydział Mienia i Geodezji wchodzi: Referat Gospodarki Przestrzennej – GP

Rynek 3, I piętro, pok. 14-16

STRUKTURA:

 

ZAKRES  DZIAŁANIA:

Do zadań Wydziału Mienia i Geodezji należy, prowadzenie całokształtu spraw związanych z gospodarką przestrzenną oraz gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy, a w szczególności:

 1. Gospodarka nieruchomościami, w tym m.in.:
  1) gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy;
  2) zakup nieruchomości na rzecz Gminy;
  3) sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy w trybie przetargowym i bezprzetargowym;
  4) zamiana nieruchomości gminnych;
  5) nabywanie praw nieruchomości od Skarbu Państwa oraz innych jednostek państwowych i podmiotów państwowych posiadających osobowość prawną;
  6) darowizny na cele publiczne;
  7) obciążanie nieruchomości gminnych ograniczonymi prawami rzeczowymi;
  8) wydawanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie urządzeń technicznych;
  9) prowadzenie postępowań związanych z odszkodowaniami za grunty przejęte w postępowaniach o ustalenia lokalizacji dróg publicznych;
  10) ustalanie cen, opłat i rozliczeń za nieruchomości;
  11) podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym o założenie księgi wieczystej i jej aktualizację;
  12) współpraca z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują nieruchomościami Skarbu Państwa oraz z właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego;
  13) zlecanie dokumentacji niezbędnych do gospodarowania nieruchomościami oraz współpraca z wykonawcami (geodeci, rzeczoznawcy, architekci, biegli sądowi, itp.);
  14) przeprowadzanie przetargów na wynajem lokali użytkowych będących własnością Gminy;
  15) sporządzanie umów najmu na pawilony handlowe na placu targowym;
  16) prowadzenie spraw związanych wykonywaniem prawa pierwokupu na rzecz Gminy;
  17) prowadzenie spraw dotyczących najmu nieruchomości.
   
 2. Prowadzenie postępowań dotyczących podziału nieruchomości jak również rozgraniczeń nieruchomości.
   
 3. Nazwy ulic, nazwy fizjograficzne, w tym m.in.:
  1) prowadzenie rejestru nazw ulic, nazw fizjograficznych;
  2) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem, dokonywaniem zmian oraz znoszeniem urzędowych nazw miejscowości i ich części oraz urzędowych nazw obiektów fizjograficznych;
  3) ustalanie numerów porządkowych oraz zakładanie i prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów;
  4) prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących zmiany granic Gminy oraz jednostek pomocniczych Gminy;
  5) prowadzenie spraw z zakresu uwłaszczeń nieruchomości rolnych (odpisy, prawomocność decyzji);
  6) obsługa bezpośredniego dostępu do bazy danych ewidencji gruntów i budynków Gminie bez prawa ich udostępniania osobom trzecim.
   
 4. Prowadzenie spraw i postępowań związanych z komunalizacją gruntów.
   
 5. Prowadzenie spraw związanych z użytkowaniem wieczystym, w tym m. in.:
  1) ustalanie sposobu i terminów zagospodarowania nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste;
  2) prowadzenie postępowań związanych z udzielaniem za zgodą Rady Miejskiej bonifikat od cen sprzedaży lub użytkowania wieczystego;
  3) prowadzenie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
   
 6. Nadzór właścicielski nad spółkami gminnymi, w tym prowadzenie spraw dotyczących Zgromadzenia Wspólników:
  1) przygotowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach dotyczących spółek z udziałem Gminy;
  2) przygotowanie projektów zarządzeń Burmistrza w sprawach dotyczących spółek z udziałem Gminy;
  3) przygotowanie projektów informacji, sprawozdań z realizacji wniosków Rady Miejskiej i Burmistrza;
  4) przygotowanie odpowiedzi na wnioski i pisma Rady Miejskiej w sprawach dotyczących spółek z udziałem Gminy;
  5) przygotowanie materiałów i analiz sytuacji finansowej, majątkowej i prawnej dla reprezentantów Gminy na zgromadzeniach wspólników;
  6) przygotowanie dokumentów dotyczących sprzedaży, umorzenia udziałów Gminy w spółkach;
  7) przygotowanie dokumentów w zakresie reprezentowania Gminy na zgromadzeniach wspólników spółek z udziałem Gminy;
  8) przygotowanie dokumentów w zakresie powoływania członków organów spółek z udziałem Gminy;
  9) współpraca z organami spółek (radami nadzorczymi, zarządami) z udziałem kapitałowym Gminy w zakresie nadzoru nad tymi spółkami;
  10) gromadzenie dokumentacji finansowo-ekonomicznej spółek z udziałem Gminy;
  11) prowadzenie monitoringu sytuacji finansowo-ekonomicznej spółek z udziałem Gminy;
  12) analiza materiałów przedkładanych przez spółki na walne zgromadzenia wspólników i opracowywanie opinii i wniosków.
   
 7. Nadzór nad Referatem Gospodarki Przestrzennej.
   
 8. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza.

 

Do zadań Referatu Gospodarki Przestrzennej należy w szczególności:

 

 1. Gospodarka przestrzenna w tym m.in.:
  1) prowadzenie procedur związanych z opracowaniem i uchwalaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  2) wydawanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
  3) prowadzenie postępowań w zakresie ustalenia opłaty planistycznej kończących się wydawaniem decyzji administracyjnej;
  4) wydawanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  5) opiniowanie projektów podziału geodezyjnego nieruchomości;
  6) wydawanie zaświadczeń o zgodności inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz innych.
   
 2. Pozostałe zadania:
  1) realizacja zadań wynikających z ustawy krajobrazowej;
  2) opracowywanie i prowadzenie dokumentów wynikających z ustawy o ochronie zabytków;
  3) prowadzenie innych zadań wynikających z innych przepisów prawa, a dotyczących architektury oraz planowania przestrzennego;
  4) opiniowanie projektów prac geologicznych;
  5) realizacja zadań wynikających z ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.
   
 3. Opracowanie i wdrożenie lokalnych standardów urbanistycznych.
   
 4. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza.
   

Załączniki:

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.