23°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Straż Miejska – SM


32-050 Skawina, ul. Ogrody 101/1a
tel. kom. 604 099 141,
604 099 142
tel.: 12 276 29 73
e-mail: k.luczak@gminaskawina.pl

godziny pracy Straży Miejskiej w Skawinie: 
(od 1 maja 2017 r.)

DYŻUR CAŁODOBOWY
I zmiana 6:00-14:00
II zmiana 14:00-22:00
III zmiana 22:00-6:00
(od poniedziałku do soboty)


Komendant: Karol Łuczak

Tomasz Baran - starszy inspektor
Tomasz Bieda - strażnik
Mariusz Garstecki - starszy inspektor
Piotr Góra - starszy inspektor
Dariusz Hachorkiewicz - starszy inspektor
Mariusz Jachimowski - starszy inspektor
Józef Madej - starszy inspektor
Tomasz Morawa - starszy inspektor
Paweł Piotrowski - strażnik
Grzegorz Rybarczyk - starszy inspektor
Kazimierz Sasor - starszy inspektor
Marek Turek - starszy inspektor
Grażyna Wilk - starszy inspektor
Bogusława Wyroba - starszy inspektor
Artur Haras – młodszy strażnik
Dawid Nowak - aplikant
Sławomir Piwowarczyk - aplikant

 

Obsługa monitoringu miejskiego:
e-mail: monitoring@gminaskawina.pl

 • Elżbieta Dubiel
 • Grzegorz Karczewski
 • Bartłomiej Kurek
 • Małgorzata Sumera
 • Małgorzata Wieczorek
 • Edyta Wyrwa
 • Michał Paciorek

 

ZAKRES DZIAŁANIA

Straż Miejska w Skawinie działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa - w tym ustawę o strażach gminnych oraz przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Skawinie Regulamin Straży Miejskiej w Skawinie, zmieniony uchwałą  nr XIX/181/08.


Do zadań Straży Miejskiej należy w szczególności:

 1. Kontrolowanie i podejmowanie stosownych działań dla zapewnienia czystości  i estetycznego wyglądu budynków mieszkalnych komunalnych, spółdzielczych, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz otoczenia instytucji, zakładów pracy i posesji prywatnych.
 2. Uczestniczenie w działaniach zabezpieczających wszelkiego rodzaju uroczystości państwowe, miejskie, religijne, masowe imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i inne.
 3. Podejmowanie działań dla ograniczenia zjawisk niszczenia mienia społecznego.
 4. Podejmowanie działań związanych ze zwiększeniem efektywności funkcjonowania służb miejskich odpowiedzialnych za utrzymanie porządku i czystości, prawidłowego zabezpieczania prowadzonych prac inwestycyjno-remontowych.
 5. Informowanie właściwych służb o stwierdzonych nieprawidłowościach stanu nawierzchni jezdni i ciągów pieszych, stanu oznakowania i oświetlenia ulicy oraz prawidłowości zabezpieczenia i oznakowania prac prowadzonych w pasie drogowym.
 6. Kontrolowanie i egzekwowanie prawidłowości numeracji porządkowej posesji, czystości i estetyki tablic z nazwami ulic, estetyki miejsc plakatowania ogłoszeń, funkcjonowania reklam itp.
 7. Egzekwowanie od właścicieli, administratorów, zarządców administracji, użytkowników i gospodarzy budynków mieszkalnych właściwego wykonywania obowiązku utrzymania porządku i czystości w tych budynkach i ich otoczeniu.
 8. Podejmowanie działań ograniczających zjawiska degradacji środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania niszczeniu zieleni miejskiej, obiektów przyrodniczych, parków oraz zanieczyszczania wód.
 9. Ujawnianie i powodowanie usuwania porzuconych pojazdów.
 10. Egzekwowanie należytego ładu i porządki na terenach targowisk.
 11. Kontrolowanie i egzekwowanie przestrzegania przepisów porządkowych dotyczących przewozu odpadów, zanieczyszczeń jezdni.
 12. Egzekwowanie przepisów porządkowych wydanych przez organy samorządowe Gminy.
 13. Sprawdzanie stanu urządzeń służących do gromadzenia odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym.
 14. Wnioskowanie o dokonanie zmian w zakresie organizacji ruchu drogowego w Gminie.
 15. Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub pieniędzy dla potrzeb Urzędu.
 16. Ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej w zakresie ochrony przed dewastacją oraz monitorowanie zabezpieczenia obiektów.
 17. Wydawanie poleceń w celu usunięcia nieprawidłowości, nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym, kierowanie wniosków o ukaranie do sądu i występowanie w tych sprawach w charakterze oskarżyciela publicznego oraz prowadzenie rejestru nałożonych mandatów.
 18. Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, udzielanie pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń.
 19. Prowadzenie monitoringu miejskiego, w tym m.in.:
  1) obsługa monitoringu wizyjnego dla Gminy;
  2) przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców o naruszeniu porządku i bezpieczeństwa i przekazywanie patrolom do dalszej realizacji;
  3) dokumentowanie zdarzeń i zgłoszeń mieszkańców, a także zdarzeń zaobserwowanych przez monitoring oraz informowanie o nich odpowiednich służb.
 20. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza bądź zleconych do realizacji przez Zastępców Burmistrza, Sekretarza lub Skarbnika.

 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.