23°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wydział Inwestycji – IN


Rynek 14, parter, pok. 2, 4
inwestycje@gminaskawina.pl

Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres główny urzędu: urzad@gminaskawina.pl

STRUKTURA:

Rynek 3, parter, pok. 4

 

ZAKRES  DZIAŁANIA:

Do zadań Wydziału Inwestycji należy w szczególności:


Inwestycje (etap planowania i realizacji na podstawie koncepcji), w tym m.in.:

 1. przygotowanie i prowadzenie postępowań w zakresie prac projektowych instalacji i sieci wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej;
 2. przygotowanie i prowadzenie postępowań w zakresie prac projektowych komunalnego budownictwa mieszkaniowego;
 3. przygotowanie i prowadzenie postępowań w zakresie prac projektowych budownictwa użyteczności publicznej (np. obiekty oświatowe, obiekty sportowe, remizy, świetlice, itp.);
 4. przygotowanie materiałów niezbędnych do wniosków aplikacyjnych z funduszy krajowych i europejskich; 
 5. prowadzenie rejestru dokumentacji projektowych dla zadań nieprzewidzianych do realizacji w danym roku budżetowym;
 6. przygotowanie dokumentacji przetargowej i organizacja przetargów nie objętych przepisami ustawą zamówień publicznych, prowadzenie rejestru zamówień;
 7. wykonywanie wycen prac budowlanych – kosztorysowanie;
 8. pełnienie funkcji inwestora bezpośredniego lub inwestora zastępczego;
 9. kontrola zgodności realizacji przedsięwzięcia z posiadaną dokumentacją, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej – nadzór inwestorski; 
 10. przygotowanie i prowadzenie inwestycji w zakresie realizacji uzbrojenia terenu  w sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej oraz dokonywanie kontroli, przeglądów w okresie gwarancyjnym;
 11. przygotowanie i prowadzenie inwestycji w zakresie realizacji komunalnego budownictwa mieszkaniowego, oraz dokonywanie kontroli, przeglądów  w okresie gwarancyjnym;
 12. przygotowanie i prowadzenie inwestycji wraz z rozliczeniem w zakresie realizacji budownictwa użyteczności publicznej (np. obiekty oświatowe, obiekty sportowe, remizy, świetlice itp.);
 13. przygotowanie i realizacja projektów w ramach dofinansowania ze środków zewnętrznych, zgodnie z wymogami programów, z których uzyskano dofinansowanie;
 14. rozliczanie inwestycji realizowanych z pozyskanych środków zewnętrznych, weryfikacja kosztów, wydawanie świadectwa płatności, przygotowywanie  i wystawianie dowodów przekazania/przejęcia środka trwałego;
 15. weryfikacja kosztorysów ofertowych pod względem zgodności z warunkami przetargu i specyfikacją istotnych warunków zamówienia;
 16. przygotowanie materiałów i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie inwestycji;
 17. rozliczanie inwestycji, weryfikacja kosztów przy fakturach częściowych, przygotowywanie i wystawianie dowodów przekazania/przejęcia środka trwałego;
 18. przekazywanie zrealizowanych obiektów na rzecz właściwego podmiotu;
 19. współpraca z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Marszałkiem Województwa Małopolskiego, Starostą Krakowskim, Miastem Kraków oraz innymi podmiotami i organami w zakresie wspólnie realizowanych inwestycji - dotacje celowe;
 20. prowadzenie i nadzorowanie rozbiórki obiektów;
 21. wdrażanie systemowych, technicznych i organizacyjnych rozwiązań dotyczących zrównoważonej gospodarki wodno – kanalizacyjnej oraz gospodarki wodami opadowymi.


Drogownictwo, w tym m.in.:

 1. przygotowanie i prowadzenie postępowań prac projektowych w zakresie budowy i rozbudowy dróg publicznych dla których zarządcą jest Burmistrz;
 2. przygotowanie i prowadzenie inwestycji wraz z rozliczeniem w zakresie budowy i rozbudowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą, których zarządcą jest Burmistrz;
 3. przygotowanie i prowadzenie inwestycji wraz z rozliczeniem w zakresie budowy i rozbudowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dla których jest inny zarządca niż Burmistrz;
 4. przygotowanie i prowadzenie inwestycji w zakresie budowy i rozbudowy szlaków oraz ścieżek rowerowych.


Aglomeracja, w tym m.in.:

 1. wydawanie informacji w zakresie przynależności danej nieruchomości do aglomeracji Skawina;
 2. wnioskowanie o wyznaczenie planu aglomeracji;

Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza, bądź zleconych do realizacji przez Zastępców Burmistrza, Sekretarza lub Skarbnika.

 

 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.