23°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biuro Zamówień Publicznych - ZP


Rynek 3, parter - pok. 8 i 4

Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres główny urzędu: urzad@gminaskawina.pl

STRUKTURA:

 

ZAKRES  DZIAŁANIA:

Do zadań Biura Zamówień Publicznych należy w szczególności:

 1. Przygotowanie i prowadzenie we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi, postępowań związanych z udzielaniem zamówień publicznych  w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 Euro, a w szczególności:
  1) przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
  2) przygotowanie treści i publikowanie ogłoszeń dotyczących zamówień
  w Biuletynie Zamówień Publicznych, Biuletynie Informacji Publicznej oraz Dzienniku Urzędowym UE;
  3) organizowanie pracy komisji przetargowej, udział w pracach komisji oraz badaniu i ocenie ofert;
  4) udział w negocjacjach z wykonawcami ubiegającymi się o udzielenie zamówienia w trybach niekonkurencyjnych;
  5) prowadzenie rejestru zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 Euro.
 2. Koordynacja zamówień prowadzonych na podstawie zarządzenia Burmistrza.
 3. Opracowanie zasad i trybu udzielania przez komórki organizacyjne Urzędu zamówień publicznych do 30 000 Euro, w tym m.in.:
  1) prowadzenie rejestru zamówień publicznych do 30 000 Euro organizowanych przez komórki organizacyjne Urzędu;
  2) koordynowanie i nadzorowanie zamówień publicznych do 30 000 Euro.
 4. Tworzenie rocznych planów zamówień.
 5. Zapewnienie obsługi proceduralnej i formalno-prawnej postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy, usługi i roboty budowlane.
 6. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej prowadzonych postępowań oraz sprawowanie pieczy nad archiwizacją wytworzonej dokumentacji.
 7. Przygotowywanie propozycji umów we współpracy z Biurem Obsługi Prawnej  i właściwym wydziałem merytorycznym oraz nadzór nad ich podpisaniem.
 8. Sporządzanie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
 9. Udostępnianie ofert oraz udzielanie informacji dotyczących prowadzonych postępowań, w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
 10. Nadzorowanie działań dotyczących zamówień publicznych prowadzonych przez komórki organizacyjne Urzędu.
 11. Konsultacje dotyczące realizacji ustawy Prawo zamówień publicznych w jednostkach organizacyjnych Gminy.
 12. Reprezentowanie Urzędu, w ramach udzielonych upoważnień, w kontaktach z wykonawcami, Urzędem Zamówień Publicznych oraz innymi instytucjami związanymi z realizacją ustawy Prawo zamówień publicznych.
 13. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza bądź zleconych do realizacji przez Zastępców Burmistrza, Sekretarza lub Skarbnika.
   

 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.