25°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biuro ds. Kadr i Płac – KP

 

Rynek 1, pok. 10

STRUKTURA:

ZAKRES  DZIAŁANIA:

Do zadań Biura ds. Kadr i Płac należy w szczególności:


Zadania dotyczące spraw kadrowych, w tym m.in.:

 1. prowadzenie spraw osobowych i akt pracowników Urzędu oraz dyrektorów (kierowników) gminnych jednostek organizacyjnych z wyłączeniem jednostek oświatowych);
 2. prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz spraw związanych z dyscypliną pracy w Urzędzie;
 3. organizacja prac związanych z dokonywaniem okresowych ocen pracowników zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza;
 4. przygotowywanie i wydawanie świadectw pracy;
 5. prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników;
 6. prowadzenie spraw związanych z:
  a) naborem pracowników na wolne stanowiska urzędnicze,
  b) naborem kierowników/dyrektorów instytucji kultury,
  c) konkursami na stanowiska prezesów spółek gminnych,
 7. kierowanie na wstępne i okresowe badania lekarskie;
 8. prowadzenie spraw z zakresu odbywanych w Urzędzie staży, robót publicznych i prac interwencyjnych;
 9. sporządzanie sprawozdań i informacji w sprawach objętych zakresem działania Biura;
 10. obsługa programu ZUS „Płatnik” w zakresie dokonywania zgłoszeń/zmian, korekt/ oraz wyrejestrowywania ubezpieczonego /członków rodziny/ do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.


Zadania związane z płacami, w tym m.in.:

 1. sporządzanie list płac, naliczanie wynagrodzeń z uwzględnieniem wszelkich dodatków i potrąceń pracowników zatrudnionych na umowach o pracę;
 2. sporządzanie list płac wypłat świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz wydruk rocznych kartotek z ZFŚS;
 3. sporządzanie dokumentów stanowiących podstawę wykonania przelewów składek ZUS, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz innych potrąceń z list płac;
 4. ustalanie uprawnień do zasiłków chorobowych, macierzyńskich i opiekuńczych oraz kompletowanie odpowiedniej dokumentacji;
 5. sporządzanie i przesyłanie drogą elektroniczną wszelkich dokumentów rozliczeniowych, deklaracji, raportów ZUS dotyczących comiesięcznego rozliczania składek społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego i Funduszu Pracy pracowników;
 6. sporządzanie i przesyłanie drogą elektroniczną rocznych informacji podatkowych (PiT-11, PiT-40, PiT-4R);
 7. sporządzanie rocznych wydruków kartotek płacowych, zasiłkowych, raportów ZUS RMUA, oraz rocznej deklaracji ZUS IWA;
 8. sporządzanie raportów i zestawień z wykorzystania funduszu płac, a także zaangażowania wynagrodzeń;
 9. obsługa programu bankowego w zakresie wysyłania wynagrodzeń na konta pracowników oraz drukowania wyciągów bankowych,
 10. Prowadzenie spraw dotyczących oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich składania w tym kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, prezesów spółek gminnych, dyrektorów instytucji kultury (z wyłączeniem osób składających oświadczenia do Biura Rady i Wydziału Edukacji i Zdrowia).
 11. Prowadzenie rachunkowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej.
 12. Prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych.
 13. Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza bądź zleconych do realizacji przez Zastępców Burmistrza, Sekretarza lub Skarbnika.

 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.