23°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wydział Rozwoju i Strategii – RS

 

Rynek 12, parter
(wejście od ul. Krzywej)


Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres główny urzędu: urzad@gminaskawina.pl

STRUKTURA:


RS-CWP Centrum Wspierania Przedsiębiorczości  (kliknij, aby przejść do zakładki)
ul. Rynek 14, pok. 3

 

ZAKRES  DZIAŁANIA:

Do zadań Wydziału Rozwoju i Strategii należy w szczególności:


Pozyskiwanie środków zewnętrznych, w tym m.in.:

 1. monitorowanie programów w zakresie pozyskiwania środków krajowych i zagranicznych;
 2. inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć z wykorzystaniem środków funduszy strukturalnych: uruchomienie mechanizmów służących pozyskiwaniu środków na współfinansowanie zadań realizowanych przez Gminę;
 3. przygotowywanie dokumentacji i wniosków w sprawie pozyskiwania środków zewnętrznych oraz pilotowanie złożonych wniosków w instytucjach pomocowych;
 4. koordynacja i rozliczanie przedsięwzięć prowadzonych przez Gminę w ramach projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych;
 5. monitoring trwałości projektów zrealizowanych ze środków zewnętrznych;
 6. kompleksowe opracowanie danych niezbędnych do uzyskania pomocy strukturalnych;
 7. współpraca z administracją rządową, samorządową oraz organizacjami pozarządowymi i samorządu gospodarczego w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków pozabudżetowych wykorzystywanych celem rozwoju gminy;
 8. pomoc jednostkom organizacyjnym gminy w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych oraz w przygotowania odpowiednich wniosków;
 9. informowanie mieszkańców Gminy o możliwości pozyskania środków z konkretnych programów, funduszu, fundacji, instytucji czy organizacji ze szczególnym uwzględnieniem środków pomocowych z Unii Europejskiej.


Koordynowanie rozwoju i realizacja strategii oraz monitorowanie jakości usług publicznych, w tym m.in.:

 1. aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Skawina;
 2. opracowanie, wdrożenie i koordynowanie systemu monitorowania realizacji strategii i programów rozwojowych oraz innych dokumentów o charakterze strategicznym, rozwojowym i planistycznym w tym dbałość o ich spójność, przejrzystość i komplementarność;
 3. dokonywanie analiz, zestawień, opracowań na temat stanu społecznego i gospodarczego gminy, warunków życia oraz uwarunkowań jej rozwoju w tym tworzenie i rozwijanie bazy danych dotyczących Gminy;
 4. określenie założeń społeczno-gospodarczych na potrzeby planowania, gromadzenie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań z realizacji zadań poszczególnych wydziałów;
 5. tworzenie przestrzennej wizualizacji zjawisk w zakresie społeczno-gospodarczego rozwoju Gminy;
 6. koordynowanie okresowego weryfikowania opinii publicznej – badania ankietowe;
 7. udział w programach: rozwoju ponadlokalnego, integracyjnych, służących realizacji zadań gminy w partnerstwach terytorialnych i stowarzyszeniach jednostek samorządu terytorialnego, w tym zwłaszcza w ramach: Stowarzyszenia Metropolia Krakowska, Lokalna Grupa Działania „Blisko Krakowa”, porozumienia ws. Podkrakowskiego Obszaru Funkcjonalnego „Razem Blisko Krakowa”;
 8. przygotowanie założeń inteligentnego rozwoju gminy oraz koordynowanie i monitorowanie wszelkich działań mieszczących się w ramach inteligentnego zarządzania Gminą;
 9. opracowywanie studiów wykonalności projektów wraz z analizą finansowo-ekonomiczną w celu oceny efektywności społeczno-ekonomicznej planowanego przedsięwzięcia;
 10. koordynowanie operacyjnego wdrażania i monitorowania Planów Odnowy Miejscowości oraz Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym zapewnienie dbałości o kompleksowość i komplementarność prac, a także możliwie szerokie włączanie społeczności lokalnej oraz zapewnienie promocji realizowanych przedsięwzięć;
 11. prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie zagadnień urbanistycznych i mobilnościowych dla mieszkańców Gminy,
 12. współpraca z osiedlami i miejscowościami w celu tworzenia miejsc sprzyjających integracji mieszkańców oraz przeciwdziałania przestrzennej dezintegracji osiedli i sołectw.


Realizacja działań opartych o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym, w tym m.in.:

 1. analizowanie potrzeb inwestycyjnych miasta pod kątem możliwość wykorzystania przepisów ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym;
 2. opracowywanie projektów ofert inwestycyjnych i koordynacja przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego;
 3. inicjowanie i rozwój współpracy z potencjalnymi inwestorami w zakresie inwestycji będących przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego.


Centrum Wspierania Przedsiębiorczości [CWP] realizuje zadania m.in.:

 1. realizacja zadań z zakresu Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki;
 2. wydawanie zaświadczeń dotyczących informacji o poszukiwanych przedsiębiorcach oraz działalności własnej przedsiębiorców figurujących w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza;
 3. archiwizowanie wniosków CEIDG-1 w formie papierowej oraz dokumentacji z nimi związanymi przez okres 10 lat od dokonywania wpisu;
 4. wykonywanie określonych czynności (zadań) związanych z prowadzeniem Krajowego Rejestru Sądowego;
 5. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, cofaniem, wygaszaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i wydanymi zezwoleniami;
 6. przeprowadzanie kontroli, udział w wizjach terenowych z zakresu sprzedaży napojów alkoholowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i wydanymi zezwoleniami;
 7. opracowywanie koncepcji i wdrażanie projektów mających na celu promocję przedsiębiorczości, lokalnego rynku pracy i edukacji zawodowej;
 8. koordynowanie współpracy Gminy Skawina z przedsiębiorcami w tym obsługa Rady Przedsiębiorczości;
 9. obsługa informacyjna inwestorów w zakresie:

  a) polityki inwestycyjnej gminy,
  b) obowiązującego prawa lokalnego,
  c) podstawowych uwarunkowań prawnych inwestycji,
  d) tworzenie propozycji ofert inwestycyjnych i ich prezentacja na targach,
  e) współpraca z jednostkami samorządu gospodarczego, organizacjami wspierającymi rozwój gospodarczy gminy oraz krajowymi i zagranicznymi organizacjami gospodarczymi w celu rozwoju przedsiębiorczości w Gminie,
  f) prowadzenie, aktualizacja i udostępnianie Gminnego Katalogu Firm,
  g) podejmowanie inicjatyw w sprawie rozwoju przedsiębiorczości w tym koordynacja działań związanych z organizacją szkoleń dla przedsiębiorców,


Opracowywanie koncepcji planowanych zadań inwestycyjnych, w tym m.in.:

 1. koordynacja opracowania koncepcji funkcjonalno-użytkowych planowanych zadań inwestycyjnych w dostosowaniu do specyfiki przyszłej funkcji obiektu, budowli;
 2. inicjowanie i przeprowadzanie konkursów urbanistyczno-architektonicznych dla wybranych inwestycji w celu wyłonienia najlepszych rozwiązań;
 3. opiniowanie przedsięwzięć zmierzających do zapewnienia całościowego harmonijnego rozwoju przestrzeni publicznych w Gminie;
 4. udział w naradach koordynacyjnych i radach budowy dotyczących inwestycji strategicznych;
 5. współpraca z komórkami organizacyjnymi opracowującymi wnioski i aplikacje stanowiące podstawę ubiegania się o środki ze źródeł zewnętrznych na realizację zadań.


Zarządzanie mobilnością, w tym m.in.:

 1. koordynowanie wdrażania Planu Mobilności w tym w szczególności monitorowanie stanu wdrażania działań/zadań zdefiniowanych ww. dokumencie;
 2. pozyskiwanie i analiza danych o zachowaniach komunikacyjnych i preferencjach mieszańców, planowanie rozwoju zrównoważonego systemu transportowego dla ruchu pieszych, rowerzystów i użytkowników transportu zbiorowego, działania dotyczące poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego pieszych, rowerzystów i użytkowników transportu zbiorowego, współpraca przy organizowaniu drogowego i szynowego transportu zbiorowego;
 3. stały monitoring sieci szlaków Skarby Blisko Krakowa oraz produktów i rezultatów projektu „Budowa kompleksowego produktu turystycznego – Skarby Blisko Krakowa”;
 4. przygotowywanie i realizowanie działań informacyjnych, promocyjnych, edukacyjnych służących rozwojowi produktów projektu „Budowa kompleksowego produktu turystycznego – Skarby Blisko Krakowa”.


Wykonywanie innych zadań powierzonych przez Burmistrza, bądź zleconych do realizacji przez Zastępców Burmistrza, Sekretarza lub Skarbnika.

 

Załączniki:

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.