Statut Gminy Skawina

    Załącznik  Nr 1

        do Uchwały Nr  XXXIV/341/09

  Rady Miejskiej w Skawinie

z dnia  8 lipca 2009 roku

 

 

S T A T U T

GMINY  SKAWINA

 

T e k s t    j e d n o l i t y

 

 

I.                                  POSTANOWIENIA   OGÓLNE

 

§ 1

 

1.          Gmina Skawina, zwana w dalszym ciągu Gminą, jest z mocy prawa wspólnotą samorządową mieszkańców Gminy.

2.          W skład Gminy wchodzą: miasto Skawina oraz wsie: Borek Szlachecki, Facimiech, Gołuchowice, Grabie, Jaśkowice, Jurczyce, Kopanka, Krzęcin, Ochodza, Polanka Hallera, Pozowice, Radziszów, Rzozów,Wielkie Drogi, Wola Radziszowska i Zelczyna.

3.          Herbem Gminy jest litera „S”, złota z krzyżykiem na górnym zakończeniu, opleciona wokół miecza zwróconego ostrzem ku dołowi, ostrze miecza jest srebrne, rękojeść i jelce złote, nad mieczem znajduje się złota korona. Herb jest umieszczony na tarczy błękitnej, prostokątnej od góry, od dołu lekko zaokrąglonej i schodzącej się po środku dolnego boku w szpic. Wizerunek herbu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego statutu.

4.          Barwami Gminy są kolory niebieski i złoty.

5.          Flagę Gminy stanowi prostokątny płat tkaniny, którego proporcje boków wynoszą 2:3, o barwie błękitnej z umieszczonym na nim znakiem graficznym koloru złotego. Znak graficzny stanowi stylizowana litera „S” oraz umieszczona nad nią korona, których krój wzorowany jest na herbie Gminy. Oś pionowa litery „S” znajduje się w 2/3 szerokości flagi.

6.          Wzór flagi określa załącznik nr 2 do statutu Gminy.

7.          Tekst literacki i muzyczny Hymnu Skawiny stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Statutu.

 

§ 2

 

1.        Gmina posiada osobowość prawną.

2.        Samodzielność Gminy podlega ochronie sądowej.

3.        Siedzibą organów Gminy jest miasto Skawina.

 

 

§ 3

 

1.        Gmina tworzy jednostki pomocnicze: sołectwa oraz osiedla.

2.        Jednostkę pomocniczą tworzy Rada Miejska zwana w dalszym ciągu Radą w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy.

3.        Konsultacje przeprowadza się przez zasięgnięcie opinii mieszkańców na zebraniach wiejskich i osiedlowych lub przez rozesłanie do mieszkańców ankiety zawierającej pytania na temat zdania mieszkańca w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej. Ankietę przeprowadza się wśród wszystkich pełnoletnich mieszkańców posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej i mających stałe zamieszkanie na terytorium, na którym ma być utworzona jednostka pomocnicza.

4.        Określone w ustępie poprzednim zasady, stosuje się odpowiednio w przypadku łączenia, podziału oraz znoszenia jednostek pomocniczych. Rada może je także zastosować w przypadku powołania oraz znoszenia jednostek pomocniczych niższego rzędu. Może je zastosować także w przypadku zmiany granic jednostki pomocniczej.

5.        Organizację i zakres działania jednostek pomocniczych określa Rada odrębnym statutem. Statut może przewidywać powołanie jednostki niższego rzędu w ramach jednostki pomocniczej.

6.        Granicę sołectwa stanowi granica administracyjna wsi. Z inicjatywy sołectwa Rada może tworzyć jedno sołectwo dla dwóch i więcej wsi. Granicę osiedla stanowi teren miasta, którego mieszkańcy powiązani są ze sobą terytorialnie, historycznie, kulturowo i społecznie.

7.        Jednostki pomocnicze nie mają osobowości prawnej. Na zasadach określonych w niniejszym statucie i uchwałach Rady jednostki pomocnicze mogą zarządzać i korzystać z części mienia komunalnego i rozporządzać dochodami z tego źródła.

8.        Organizację jednostek pomocniczych, zasady przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasady przekazywania środków budżetowych na realizację ich zadań określa statut jednostki pomocniczej.

 

 

II.                            ZAKRES DZIAŁANIA, CELE I ZADANIA ORAZ ICH REALIZACJA

 

§ 4

 

1.        Do zakresu działania Gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

2.        Celem Gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, tworzenie warunków dla jej racjonalnego i harmonijnego rozwoju oraz warunków dla pełnego uczestnictwa obywateli w życiu Gminy.

3.        Dla realizacji celu określonego w statucie Gmina wykonuje zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzania wyborów powszechnych i referendów. Zadania z zakresu administracji rządowej mogą być zlecone Gminie wyłącznie przez ustawy. Gmina może je także wykonywać na podstawie porozumienia z organami tej administracji.

4.        Na wykonanie zadań zleconych Gmina otrzymuje środki finansowe w wysokości koniecznej do wykonania tych zadań, na zasadach i w terminach określonych w ustawach lub zawartych porozumieniach. W razie niedotrzymania terminu przekazania środków finansowych, za każdy dzień zwłoki Gminie należą się odsetki w wysokości ustalonej dla zaległości podatkowych.

5.        Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz województwa na podstawie porozumienia z tymi jednostkami samorządu terytorialnego. Wykonywanie zadań publicznych może być realizowane także w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.

 

§ 5

 

1.            Do zadań własnych Gminy należą w szczególności sprawy:

a/  ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

b/ gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

c/  wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, oczyszczania i usuwania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

d/ lokalnego transportu zbiorowego,

e/ ochrony zdrowia,

f/ pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

g/ gminnego budownictwa mieszkaniowego,

h/ edukacji publicznej,

i/ kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

j/ kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

k/  targowisk i hal targowych,

l/ zieleni komunalnej i zadrzewień,

ł/ cmentarzy gminnych,

m/  porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,

n/  utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

o/ polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

p/  wspierania i upowszechniania idei samorządowej,

r/ promocji Gminy,

s/  współpracy z organizacjami pozarządowymi,

t/ współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

 

§ 6

 

1.        Do wykonania zadań własnych przekraczających możliwości organizacyjne Gminy może ona przystępować do związków międzygminnych.

2.        Przystąpienie do związku wymaga wyrażenia zgody przez Radę.

3.        Wykonanie zadań publicznych przekraczających możliwości Gminy następuje w drodze współdziałania pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

4.        Gmina może tworzyć stowarzyszenia i być ich członkiem. W tym przypadku stosuje się przepisy o stowarzyszeniach.

5.        W celu wykonywania zadań Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami w tym z organizacjami pozarządowymi.

6.        Gmina oraz komunalne osoby prawne mogą prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadkach określonych ustawą.

7.        Gmina może udzielić pomocy innej gminie, związkowi komunalnemu lub innym jednostkom samorządu terytorialnego, a także korzystać z takiej pomocy, w przypadku zaistnienia klęski żywiołowej, nadzwyczajnego zagrożenia, katastrof lub innych zagrożeń i zdarzeń losowych.

 

 

III.                    WŁADZE GMINY

 

§ 7

 

1.        Mieszkańcy Gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym tj. poprzez wybory, a także przez referendum lub za pośrednictwem organów Gminy.

2.        Organami Gminy są Rada Miejska oraz Burmistrz Miasta i Gminy Skawina, zwany dalej Burmistrzem.

3.        Organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie jest Rada Miejska.

 

§ 8

 

1.        Organy Gminy działają jawnie, a ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

2.        Jawność działania organów Gminy obejmuje w szczególności:

a/ prawo wstępu na sesje Rady oraz posiedzenia jej komisji, z wyjątkiem posiedzeń Komisji Rewizyjnej, na których dokonywane są czynności kontrolne,

b/ prawo obywateli do uzyskiwania informacji publicznej,

c/ dostęp do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń Rady Miejskiej oraz jej komisji,

3. Udostępnianie informacji publicznej odbywa się na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach o dostępie do informacji publicznej. Odmowa udostępnienia takiej informacji może nastąpić jedynie z przyczyn wynikających z przepisów rangi ustawowej.

 

§ 9

 

1.        W celu realizacji prawa obywateli do uzyskiwania informacji, organy Gminy w szczególności:

1/ informują społeczność lokalną o:

a/ bieżących i perspektywicznych planach pracy samorządu oraz zamierzeniach i programach działania,

b/  strukturze i organizacji własnej oraz podległych urzędów, instytucji oraz samorządowych osób prawnych,

c/ organach i osobach sprawujących funkcje publiczne w Gminie,

d/  zadaniach i kompetencjach organów samorządu oraz procedurach publicznych.

2/  udostępniają obywatelom dokumenty wynikające z wykonywania zadań publicznych, a w szczególności:

a/ uchwały Rady,

b/ protokoły z sesji Rady,

c/ protokoły z posiedzeń komisji Rady,

d/ zarządzenia Burmistrza, z zastrzeżeniem ust.2.

2.  Wszelkie ograniczenia dostępu do informacji publicznej mogą wynikać jedynie z przepisów rangi ustawowej.

 

§ 10             

 

1.        Indywidualne udostępnianie dokumentów następuje na pisemny wniosek zainteresowanego w siedzibie organów Gminy.

2.        Jeżeli żądane dokumenty zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego lub innym urzędowym publikatorze, wskazanie zainteresowanemu numeru i daty danego wydawnictwa zastępuje udzielenie informacji. Nie ogranicza to jednak prawa do zapoznania się z dokumentem w sposób określony w ust.1.

3.        Udostępnienie dokumentów następuje poprzez umożliwienie zapoznania się z ich treścią i sporządzenia notatek w siedzibie organów Gminy – w terminie 14 dni, od dnia złożenia wniosku. Zapoznawanie się z dokumentami oraz sporządzanie notatek odbywa się w obecności pracownika Gminy i jest odnotowane w rejestrze prowadzonym przez Urząd Miasta i Gminy.

4.        Niezwłocznie po otrzymaniu wniosku zobowiązany do udzielenia dostępu do dokumentu organ, zawiadamia zainteresowanego o terminie, miejscu i sposobie dostępu do dokumentu, bądź o odmowie jego udzielenia. Odmowa wymaga uzasadnienia.

 

§ 11

 

1.        Z inicjatywy Rady lub na wniosek mieszkańców przeprowadza się referendum.

2.        Referendum przeprowadza się w celu wyrażenia przez członków wspólnoty samorządowej woli co do sposobu rozstrzygania spraw dotyczących tej wspólnoty lub w sprawie odwołania organu Gminy.

3.        Szczegółowe zasady przeprowadzenia referendum określają odrębne przepisy.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

§ 12

 

  Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu organu w głosowaniu jawnym, chyba, że ustawa stanowi inaczej. W takim przypadku głosowanie odbywa się w trybie określonym w ustawie.

 

§ 13

 

1.        Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania Gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

2.        Do wyłącznej właściwości Rady należy:

a/ uchwalanie statutu i zmian w statucie Gminy,

b/ustalanie wynagrodzenia Burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

c/ na wniosek Burmistrza powoływanie i odwoływanie Skarbnika Gminy sprawującego zarazem funkcję głównego księgowego budżetu,

d/ uchwalanie budżetu Gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,

e/ uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wprowadzanie do nich zmian,

f/ uchwalanie programów gospodarczych,

g/ ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

h/  podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

i/ podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, a dotyczących:

-                zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony,

-                emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrza,

-                zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

-                ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym,

-                zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę,

-                tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz ich rozwiązywania i występowania z nich,

-                określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Burmistrza,

-                tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych jednostek organizacyjnych oraz wyposażenia ich w majątek,

-                ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym,

j/  określanie wysokości sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

k/  podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań administracji rządowej, powiatu i województwa,

l/  podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

ł/  podejmowanie uchwał w sprawach herbu miasta, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych, a także wznoszenia pomników,

m/  nadawanie honorowego obywatelstwa Gminy,

n/  podejmowanie uchwał w sprawie przeprowadzania referendum,

o/  kontrolowanie za pomocą komisji rewizyjnej Burmistrza oraz gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy

p/ uchwalanie aktów prawa miejscowego oraz rozpatrywanie skarg na działalność Burmistrza.

r/ podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowanie do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

s/ podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

t/  stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Rady .

3.        Ponadto do wyłącznej właściwości Rady należą sprawy przypisane Radzie w ustawach szczególnych nie wymienionych w ustępie 2.

 

§ 14

 

Liczbę radnych oraz długość kadencji Rady, a także sposób uzupełniania składu osobowego Rady określają odrębne przepisy.

 

§ 15

 

1.        Radny reprezentuje wyborców, utrzymuje stałe więzi z mieszkańcami, oraz ich organizacjami, przyjmuje zgłaszane postulaty i przedstawia je organom Gminy do rozpatrzenia. Przy wykonywaniu obowiązków radny korzysta z ochrony prawnej, przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

2.        Z radnym nie może być nawiązany stosunek pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Skawinie. Radny nie może pełnić funkcji kierownika gminnej jednostki organizacyjnej lub jego zastępcy. Nawiązanie przez radnego stosunku pracy w Urzędzie Miasta i Gminy, bądź na stanowisku kierownika gminnej jednostki organizacyjnej i jego zastępcy jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu.

3.        Osoba wybrana na radnego, wykonująca pracę w ramach stosunków pracy w Urzędzie Miasta i Gminy lub wykonująca funkcję kierownika gminnej jednostki organizacyjnej lub jego zastępcy, przed przystąpieniem do wykonywania mandatu jest zobowiązana złożyć wniosek o urlop bezpłatny w terminie 7-miu dni od ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ. Nie złożenie przez radnego wniosku jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu.

4.        Radny, który złożył wniosek, o którym mowa w ustępie poprzednim, otrzymuje urlop bezpłatny na okres sprawowania mandatu oraz 3-ch miesięcy po jego wygaśnięciu. Radny otrzymuje urlop bez względu na rodzaj i okres trwania stosunku pracy. Stosunek pracy zawarty na czas określony, który ustałby przed terminem zakończenia urlopu bezpłatnego przedłuża się do 3-ch miesięcy po zakończeniu tego urlopu.

5.        Określony w ustępie 3 termin wynosi dla kierownika gminnej jednostki organizacyjnej i jego zastępcy przejętej lub utworzonej w trakcie kadencji 6 miesięcy od dnia przejęcia lub utworzenia jednostki.

6.        Po wygaśnięciu mandatu pracodawca przywraca radnego do pracy na tym samym lub równorzędnym stanowisku z wynagrodzeniem równym temu jakie otrzymałby gdyby nie przysługujący mu urlop bezpłatny.

7.        Burmistrz nie może powierzyć radnemu Rady Miejskiej w Skawinie wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.

8.        Radni nie mogą podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać darowizn mogących podważyć zaufanie wyborców do wykonywania mandatu.

9.        Radni nie mogą powoływać się na swój mandat w związku z podjętymi dodatkowymi zajęciami bądź działalnością gospodarczą prowadzoną na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami.

10.                    Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.

11.                    Radni i ich małżonkowie oraz małżonkowie Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz osób zarządzających i członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi nie mogą być członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych oraz pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby. Wybór lub powołanie tych osób na te funkcje są z mocy prawa nieważne.

12.                    Radni nie mogą posiadać pakietu większego niż 10% udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby. Udziały lub akcje przekraczające ten pakiet powinny być zbyte przez radnego przed pierwszą sesja Rady, a w razie niezbycia ich nie uczestniczą oni przez okres sprawowania mandatu i dwóch lat po jego wygaśnięciu w wykonywaniu przysługujących mu uprawnień (prawa głosu, prawa do dywidendy, prawa do podziału majątku, prawa poboru).

13.                    Jeżeli radny przed rozpoczęciem wykonywania mandatu prowadził działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 10, jest obowiązany do zaprzestania prowadzenia tej działalności w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania. Niewypełnienie tych obowiązków stanowi podstawę do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu – w trybie określonym w ustawach.

14.                    Jeżeli wybór lub powołanie, o którym mowa w ust. 11, nastąpiły przed rozpoczęciem wykonywania mandatu radnego albo wyboru Burmistrza lub przed zatrudnieniem lub powołaniem na stanowiska wymienione w tym przepisie, osoby te winne zrzec się stanowiska lub funkcji w terminie 3 miesięcy na zasadach określonych w ustawach.

15.                    Radni, Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza mają obowiązek składać oświadczenie o swoim stanie majątkowym, które dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnotą majątkową.

16.                      Osoby wymienione w ust. 14 obowiązane są do złożenia oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez ich małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwa, jeżeli działalność ta prowadzona jest na terenie Gminy Skawina, oraz o umowach cywilnoprawnych zawartych z organami Gminy, gminnymi jednostkami organizacyjnymi lub gminnymi osobami prawnymi, jeżeli umowy te nie dotyczą stosunków prawnych wynikających z korzystania z powszechnie dostępnych usług lub ze stosunków prawnych powstałych na warunkach powszechnie obowiązujących.

17.                      Szczegółowe zasady składania oświadczeń, o których mowa wyżej oraz ich dostępność, a także sankcje za ich niezłożenie, określone są w ustawach.

18.                      Radny nie może brać udziału w głosowaniu w Radzie ani w komisji, jeżeli dotyczy ono jego interesu prawnego.

19. Mandatu Radnego Gminy nie można łączyć z :

    1/ mandatem posła lub senatora,

    2/ wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody,

    3/ członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego.

 

§ 16

 

1.        Radni mogą tworzyć kluby radnych. Kluby mogą powstawać wyłącznie z inicjatywy radnych. Radni o utworzeniu klubu zawiadamiają Przewodniczącego Rady, który informuje o tym Radę na jej najbliższym posiedzeniu. Zawiadomienie powinno zawierać nazwę klubu, jego skład oraz imię i nazwisko osoby reprezentującej go.

2.        Zgłoszone Radzie kluby radnych, liczące nie mniej niż trzech radnych mogą uczestniczyć w pracach Rady przez wyrażanie opinii na temat przedstawionych projektów uchwał, występowanie z inicjatywą uchwałodawczą, zgłaszanie propozycji tematów do porządku obrad rady. Występując na zewnątrz klub radnych reprezentuje wyłącznie radnych wchodzących w jego skład.

3.        Radny może być członkiem tylko jednego klubu radnych.

 

§ 17

 

1.        Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radny składa ślubowanie według roty:

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”

Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania : Tak mi dopomóż Bóg.

2.        Radni nieobecni na pierwszej sesji Rady oraz radni, którzy uzyskali mandat w czasie kadencji, składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni.

 

§ 18

 

1.            Pierwszą sesje nowo wybranej Rady zwołuje Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji na dzień przypadający w ciągu siedmiu dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad gmin na obszarze całego kraju. Po upływie tego terminu sesje zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu 21 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów dla całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych na dzień przypadający w ciągu 21 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do Rady.

2.            Na pierwszej sesji nowej kadencji Rada dokonuje wyboru ze swego składu Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczących. Do czasu tego wyboru pierwszą sesje prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

3.            Rada wybiera Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

Odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących następuje w tym samym trybie, na wniosek co najmniej ¼ ustawowego składu Rady. Funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących nie można łączyć z funkcją członka Komisji Rewizyjnej.

4.            Zadaniem Przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonania swoich zadań Wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności Przewodniczącego i nie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego, zadania Przewodniczącego wykonuje Wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.

 

§ 19

 

1.        Rada obraduje na posiedzeniach plenarnych zwanych sesjami, zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na -kwartał. Sesje są jawne lub odbywają się z wyłączeniem jawności. Wyłączenie jawności całej sesji lub jej poszczególnych punktów musi mieć podstawę w przepisach rangi ustawowej. O terminie, miejscu i programie sesji zawiadamia się mieszkańców Gminy przez rozplakatowanie informacji, nie później niż 5 dni przed sesją.

2.        Na wniosek Burmistrza lub co najmniej ¼ ustawowego składu Rady przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

3.        Radni otrzymują materiały na sesje zwyczajne nie później niż 7 dni przed terminem sesji, a na sesje nadzwyczajne nie później niż 2 dni przed terminem sesji.

4.        Przewodniczący Rady jest każdorazowo zobowiązany do zawiadamiania, na takich samych zasadach jak radnych, przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej o sesji Rady.

5.        Szczegółową organizację i tryb działania Rady określa Regulamin Rady Miejskiej w Skawinie stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego Statutu.

 

§ 20

 

1.        W celu kontroli Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych Gminy, Rada powołuje Komisję Rewizyjną ustalając jej skład osobowy.

2.        W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem pełniących funkcję Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczących.

3.        Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu Gminy i występuje do Rady z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi, po uprzednim przeprowadzeniu kontroli wykonania budżetu oraz zapoznaniu się ze sprawozdaniem Burmistrza z jego wykonania – w terminie umożliwiającym Przewodniczącemu Rady wystąpienie do Regionalnej Izby Obrachunkowej o zaopiniowanie wniosku i otrzymanie tej opinii przed sesją absolutoryjną, która winna się odbyć w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku sprawozdawczym.

4.        Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez Radę w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji Rady. Komisja może wykonywać zadania kontrolne w składach co najmniej trzyosobowych. Składy zespołów kontrolnych ustala przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Przed przystąpieniem do kontroli Komisja Rewizyjna jest obwiązana uzyskać upoważnienie do przeprowadzenia kontroli w imieniu Rady. Upoważnienie podpisuje Przewodniczący Rady.

5.        Propozycję zaleceń pokontrolnych oraz innych wniosków, Komisja Rewizyjna uchwala na posiedzeniu całej komisji. Komisja może podejmować uchwały, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa jej składu. Uchwały komisji są podejmowane zwykłą większością głosów. Poszczególni członkowie Komisji Rewizyjnej mogą zgłaszać zdania odrębne. Zdanie odrębne dołącza się do materiałów na sesję, jeżeli zostało sprecyzowane i uzasadnione na piśmie. Zdanie odrębne nie ma wpływu na treść wniosku komisji do Rady.

6.        Komisja przedstawia Radzie wnioski i projekt zaleceń pokontrolnych dla kontrolowanych podmiotów, zgodnie z przyjętym planem pracy. Szczegółowy tryb pracy Komisji Rewizyjnej określa jej regulamin uchwalony przez Radę stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego Statutu.

 

§ 21

 

1.        Rada ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.

2.        Komisje podlegają Radzie, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności.

3.        Poza komisjami wymienionymi w ustępach poprzednich, Rada może powoływać komisje do załatwienia poszczególnych spraw, jeżeli prawo lub obowiązek powołania takich komisji wynika z ustaw szczególnych lub jeżeli wymaga tego sytuacja szczególnego rodzaju. W takiej sytuacji nie stosuje się zasad przewidzianych dla powoływania komisji, wymienionych w ust. 1 -  2 niniejszego paragrafu.

 

§ 22

 

1.        Organem wykonawczym Gminy Skawina jest Burmistrz.

2.        Burmistrz w drodze zarządzenia powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę lub zastępców oraz określa ich liczbę.

3.        Zasady bezpośrednich wyborów organów wykonawczych Gminy określa Ustawa.

4.        Objęcie obowiązków przez Burmistrza następuje z chwilą złożenia wobec Rady, ślubowania o następującej treści:

 

„ Obejmując urząd Burmistrza Miasta i Gminy Skawina  uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Miasta i Gminy”

Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Tak mi dopomóż Bóg”.

 

§ 22’

 

W przypadku przemijającej przeszkody w wykonywaniu zadań i kompetencji Burmistrza, jego zadania przejmuje jego zastępca w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie.

 

§ 23

 

1.Burmistrz wykonuje uchwały Rady i zadania Gminy określone przepisami prawa i statutem.

2.Do zadań Burmistrza należy w szczególności:

a/ przygotowanie projektów uchwał Rady,

b/ określanie sposobu wykonywania uchwał,

c/ gospodarowanie mieniem komunalnym,

d/ wykonywanie budżetu,

e/ zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

f/ wykonywanie zadań zleconych i przejętych z administracji rządowej,

g/ przedkładanie Radzie sprawozdań z działalności finansowej Gminy,

h/  wydawanie zarządzeń w sprawach porządkowych w sytuacjach nie cierpiących zwłoki. Zarządzenie takie wymaga zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Rady,

i/ wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu administracji publicznej.

3.        W realizacji zadań własnych Burmistrz podlega wyłącznie Radzie. Rada podejmuje uchwałę w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Burmistrzowi absolutorium, na wniosek Komisji Rewizyjnej złożony przez nią równocześnie z opinią na temat wykonania budżetu Gminy. Odrzucenie w głosowaniu uchwały o udzielenie absolutorium jest jednoznaczne z przyjęciem uchwały o nieudzieleniu absolutorium.

4.        Uchwała Rady w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi absolutorium jest równoznaczna z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Burmistrza. Uchwałę w sprawie absolutorium Rada podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. Uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza z powodu nieudzielenia absolutorium Rada może podjąć na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium. Przed podjęciem uchwały Rada zapoznaje się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie tej uchwały oraz wysłuchuje wyjaśnień Burmistrza.

5.        Rada   po upływie 9 miesięcy od dnia wyboru Burmistrza i nie później niż na 9 miesięcy przed zakończeniem kadencji może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Burmistrza z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium jedynie na pisemny, uzasadniony i zaopiniowany przez Komisję Rewizyjną wniosek, co najmniej ¼ ustawowego składu Rady. Uchwałę taką Rada może podjąć na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia złożenia wniosku, większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu Rady, w głosowaniu imiennym. Jeżeli zgłoszony wniosek nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek może być zgłoszony w tym trybie nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od poprzedniego głosowania.

6.        Zasady przeprowadzania referendum w sprawie odwołania organów   Gminy określa ustawa.

 

§ 24

 

1.        Wygaśnięcie mandatu Burmistrza przed upływem kadencji jest równoznaczne z odwołaniem jego zastępcy lub zastępców. W takim przypadku funkcje Burmistrza do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego Burmistrza pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.

2.        Po upływie kadencji Burmistrza pełni on swą funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego Burmistrza.

3.        Po upływie kadencji Burmistrza, Zastępca Burmistrza pełni swe obowiązki do czasu objęcia obowiązków przez nowo powołanego Zastępcę Burmistrza.

 

§ 25

 

1.        Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

2.        Burmistrz opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy, a ponadto może zarządzić ewakuację mieszkańców z obszarów bezpośrednio zagrożonych.

3.        W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej Burmistrz działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

                             

§ 26

 

Zadania Burmistrza wykonywane są przy pomocy Urzędu Miasta i Gminy, którego organizację i zasady działania określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy nadany przez Burmistrza w drodze zarządzenia.

 

§ 27

 

Kierownikiem Urzędu Miasta i Gminy jest Burmistrz.

 

§ 28

 

1.            Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy wykonuje Przewodniczący Rady Miejskiej, z tym że wynagrodzenie Burmistrza ustala Rada w drodze uchwały. Pozostałe czynności wykonuje wyznaczony przez Burmistrza Zastępca Burmistrza.

2.            Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Zastępcy Burmistrza, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, pozostałych pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych wykonuje Burmistrz.

 

IV.                    MIENIE KOMUNALNE ORAZ GOSPODARKA FINANSOWA GMINY

 

§ 29

 

1.          Gmina wykonuje swoje zadania w oparciu o własny majątek (mienie komunalne).

2.          Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do Gminy oraz komunalnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

3.          Gmina samodzielnie decyduje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników mienia komunalnego przy zachowaniu wymogów zawartych w ustawach.

 

§ 30

 

1.        Gospodarowanie mieniem komunalnym jest zadaniem Burmistrza.

2. Na zasadach określonych w odpowiednich ustawach i w uchwale Rady Miejskiej określającej zasady zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości gruntowych Burmistrz może przekazać jednostce pomocniczej część mienia komunalnego w zarząd i do korzystania.

 

§ 31

 

1.        Gmina prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową w oparciu o budżet Gminy. Projekt budżetu przygotowuje Burmistrz. Bez zgody Burmistrza Rada nie może wprowadzić w projekcie budżetu zmian powodujących zwiększenie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenie planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów. Projekt budżetu wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami Burmistrz przedkłada Radzie najpóźniej do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy i przesyła projekt Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

2.        Procedurę uchwalania budżetu oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi określa Rada.

3.        Gospodarka finansowa Gminy jest jawna. Burmistrz niezwłocznie wykłada do publicznego wglądu uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania.

4.        Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę, jednak nie później niż do 31 marca roku budżetowego, podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przedstawiony Radzie.

5.        W przypadku nieuchwalenia budżetu w terminie, o którym mowa w ust.4, Regionalna Izba Obrachunkowa ustala najpóźniej do końca kwietnia budżet Gminy.

6.        Za prawidłową gospodarkę finansową Gminy odpowiada Burmistrz.

7.        Bankową obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego wykonuje bank wybrany przez organ stanowiący danej jednostki w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.

8.        Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy i w tym zakresie:   

a/ przedstawiają w formie określonej w statucie jednostki pomocniczej propozycję do projektu budżetu Gminy,

b/ realizują zadania, na które w budżecie Gminy przewidziano nakłady do wykonania w danej jednostce pomocniczej – do wysokości uchwalonych w budżecie Gminy na to zadanie środków pieniężnych,

c/ potwierdzają wykonanie zadań lub zakupu środków rzeczowych – realizowanych w ramach wykonania budżetu Gminy na terenie lub dla jednostki pomocniczej, z zastrzeżeniem ust. 9-11.

9.        Sołectwa prowadzą gospodarkę finansową w ramach części rezerwy celowej, oddanej do dyspozycji poszczególnych sołectw. Wydatki na zadania Gminy realizowane na terenie tych sołectw, przyporządkowane do odpowiednich działów i rozdziałów kwalifikacji budżetowej, określa uchwała budżetowa.

10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Wysokość środków oddanych sołectwom do dyspozycji, na dany rok budżetowy, zależy w szczególności od wpływów z podatków, ilości mieszkańców oraz długości dróg gminnych na terenie danego sołectwa.

11.    Propozycje planu wydatków na poszczególne zadania realizowane w sołectwie, zaakceptowane uchwałą zebrania wiejskiego, sołtysi przedkładają Burmistrzowi, celem ich wykorzystania przy konstruowaniu projektu uchwały budżetowej, o ile jest to zgodne z zasadami gospodarki finansowej gminy.

 

§ 32

 

1.        Oświadczenie woli w imieniu Gminy w zakresie zarządzania mieniem składa jednoosobowo Burmistrz, albo działający na podstawie jego upoważnienia Zastępca Burmistrza samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez Burmistrza osobą.

2.        Czynność prawna powodująca powstanie zobowiązania pieniężnego wymaga kontrasygnaty Skarbnika Gminy. Skarbnik Gminy, który odmówił kontrasygnaty, dokona jej jednak na pisemne polecenie zwierzchnika, powiadamiając o tym Radę oraz Regionalną Izbę Obrachunkową.

3.        Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy nie posiadających osobowości prawnej działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza.

4. Przewodniczący jednostek pomocniczych mogą być pełnomocnikami Gminy w zakresie, o którym mowa w ust.1 dotyczącym zarządzania i korzystania oraz rozporządzania dochodami w części dotyczącej majątku przekazanego jednostce pomocniczej.

 

§ 33

 

1.        Dochodami Gminy są:

a/ wpływy z następujących podatków, ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw:

-                rolnego,

-                od nieruchomości,

-                leśnego,

-                od środków transportowych,

-                od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej,

-                od spadków i darowizn,

-                czynności cywilnoprawnych

b/ wpływy z opłat:

-                skarbowej,

-                eksploatacyjnej, uiszczanej przez podmioty gospodarcze na podstawie Ustawy Prawo geologiczne i górnicze,

-                lokalnych,

-                od posiadania psów,

-                innych, pobieranych na podstawie odrębnych przepisów,

c/ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w wysokości i na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

d/  dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe Gminy oraz wpłaty od zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych Gminy,

e/ dochody z majątku Gminy,

f/ subwencja ogólna z budżetu państwa,

g/ dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie oraz inne zadania zlecone ustawami,

h/  odsetki od środków finansowych Gminy, gromadzonych na rachunku bankowym.

2.        Dochodami Gminy mogą być:

a/ dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych Gminy,

b/  dotacje celowe na zadania realizowane przez Gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub innymi jednostkami samorządu terytorialnego,

c/  dotacje celowe na usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego,

d/ dotacje z funduszów celowych,

e/ spadki, zapisy i darowizny,

f/ odsetki od pożyczek udzielanych przez Gminę,

g/ opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowo regulowanych należności, stanowiących dochody Gminy,

h/ odsetki i dywidendy od kapitału wniesionego do spółek,

i/ dochody z kar pieniężnych i grzywien, określonych odrębnymi przepisami,

j/ inne dochody należne Gminie na podstawie odrębnych przepisów,

k/  środki finansowe pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi oraz środki na współfinansowanie programów realizowanych z udziałem środków zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

l/ środki z budżetu Unii Europejskiej.

 

§ 34

 

1.        Uchwały i zarządzenia organów Gminy dotyczące zobowiązań finansowych wskazują źródła dochodów, z których zobowiązania te zostaną pokryte.

2.        Uchwały, o których mowa w ust.1 zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady.

 

 

V.                            UCHWALENIE  I  ZMIANY  W  STATUCIE

 

§ 35

 

1.        Statut uchwala Rada zwykłą większością w obecności co najmniej połowy składu Rady. Zmiany w Statucie uchwala się odpowiednio jak w ust.1.

2.        Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

 

       

VI.                    PRZEPISY KOŃCOWE

 

§ 36

 

W kwestiach nie uregulowanych Statutem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

dr inż. Witold Mazgaj       

 

 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.