Kompetencje rady

Kompetencje Rady Miejskiej w sposób bezpośredni wynikają z "Ustawy o samorządzie gminnym" z dnia 8 marca 1990r. ( tekst jednolity Dz. U. Nr. 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm. )

Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie. Rada obraduje na posiedzeniach plenarnych zwanych sesjami. O terminie, miejscu i programie sesji zawiadamia się mieszkańców Gminy przez rozplakatowanie informacji. Sesje z reguły odbywają się w Pałacyku „Sokół” w Skawinie, ul. Mickiewicza 7.

Do wyłącznej właściwości Rady należy m.in. :

 • uchwalenie statutu Gminy,
 • ustalenie wynagrodzenia Burmistrza, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działania,
 • powoływanie i odwoływanie Skarbnika Gminy, który jest głównym księgowym budżetu oraz Sekretarza Gminy - na wniosek Burmistrza,
 • uchwalanie budżetu Gminy,
 • rozpatrywanie sprawozdania z budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
 • uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wprowadzanie do nich zmian,
 • uchwalanie programów gospodarczych,
 • podejmowanie uchwał w sprawie podatków i opłat,
 • podejmowanie uchwał w sprawach : Herbu miasta, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
 • nadanie honorowego obywatelstwa Gminy,
 • wydawanie przepisów porządkowych, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

Rada decyduje o najważniejszych sprawach dotyczących funkcjonowania miasta i gminy, m.in. o gospodarowaniu majątkiem gminy, inwestycjach, ochronie środowiska, gospodarce komunalnej, współpracy z innymi gminami, kulturze i ochronie zabytków, bezpieczeństwie i porządku publicznym, edukacji, rozwoju sportu.

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.