28°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kadencja 2006-2010

Prezydium Rady Miejskiej w kadencji 2006-2010:

Marcin KUFLOWSKI
Przewodniczący Rady Miejskie w Skawinie

dr inż. Witold MAZGAJ
Wiceprzewodniczący Rady Miejskie w Skawinie

mgr Witold GRABIEC
Wiceprzewodniczący Rady Miejskie w Skawinie

mgr Jerzy GURBA
Wiceprzewodniczący Rady Miejskie w Skawinie


Wykaz Radnych Rady Miejskiej w Skawinie - V Kadencja 2006-2010.

 1. Andrzej BOBULA
 2. Franciszek CIERNIA
 3. Franciszek CZEKAJ
 4. Marek FUGIEL
 5. Witold GRABIEC
 6. Grzegorz GRUCA
 7. Jerzy GURBA
 8. Tadeusz JODŁOWSKI
 9. Marek KLIMCZYK
 10. Marcin KUFLOWSKI
 11. Ewa MASŁOWSKA
 12. Witold MAZGAJ
 13. Norbert RZEPISKO
 14. Maria SĘK
 15. Stanisław SŁUSZNIAK
 16. Janusz ŚMIECH
 17. Grzegorz WASYL
 18. Anna WĄSOWICZ
 19. Artur WĄTOR
 20. Eugeniusz ZAJĄC
 21. Małgorzata ZAWARTKA

 

Kluby radnych w kadencji 2006-2010:

W Radzie Miejskiej w Skawinie działa 5 klubów radnych:

 • Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość
  Andrzej Bobula, Witold Grabiec, Ewa Masłowska, Norbert Rzepisko, Maria Sęk, Eugeniusz Zając
  Klub reprezentuje radny Eugeniusz Zając
   
   
 • Klub Radnych "Nasze Miasto, Nasza Gmina"
  Franciszek Czekaj, Marek Fugiel, Jerzy Gurba, Artur Wątor, Grzegorz Gruca
  Klub reprezentuje radny Jerzy Gurba
   
   
 • Klub Radnych Platformy Obywatelskiej RP
  Marek Klimczyk, Anna Wąsowicz, Małgorzata Zawartka
  Klub reprezentuje radny Marek Klimczyk
   
   
 • Klub Radnych "Porozumienie dla Skawiny"
  Witold Mazgaj, Stanisław Słuszniak, Janusz Śmiech
  Klub reprezentuje radny Witold Mazgaj
   
   
 • Klub Radnych "Skawina jutra"
  Franciszek Ciernia, Tadeusz Jodłowski, Marcin Kuflowski, Grzegorz Wasyl
  Klub reprezentuje radny Franciszek Ciernia

 

Komisje Rady Miejskiej w kadencji 2006-2010:

Do zadań komisji należy przede wszystkim doradztwo i inicjowanie działań Rady, opiniowanie projektów uchwał, kontrola wykonywania uchwał Rady oraz wniosków komisji, współdziałanie z radami sołeckimi i zarządami osiedli. Posiedzenia komisji są jawne i odbywają się w sali konferencyjnej Rady Miejskiej w Skawinie, Rynek 2 - pokój 2. Harmonogram posiedzeń znajduje się w Biurze Rady Miejskiej w Skawinie, Rynek 2 - pokój 3.

 

Komisja Rewizyjna

Badanie, analiza i ocena działalności Burmistrza i podległych mu jednostek organizacyjnych pod względem celowości, gospodarności i rzetelności w zakresie przestrzegania statutu, uchwał Rady i innych przepisów z wyjątkiem zadań zleconych podlegających kontroli zewnętrznej, opiniowanie wykonania budżetu Gminy oraz występowanie z wnioskiem w przedmiocie udzielenia bądź nieudzielenia Burmistrzowi absolutorium.

 

Komisja Budżetowa

Opiniowanie projektu budżetu Gminy oraz zmian w budżecie, współpraca z komisjami problemowymi Rady przy opracowywaniu projektu budżetu, przedstawianie radzie opinii i wniosków oraz propozycji rozstrzygnięć w sprawach budżetowych, opiniowanie projektów uchwał związanych ze zobowiązaniami i wierzytelnościami finansowymi Gminy.

 

Komisja Edukacji

Sprawy funkcjonowania przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz pozaszkolnych placówek oświatowych i opiekuńczych w Gminie; opiniowanie inwestycji oświatowych w gminie.

 

Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska

Sprawy dotyczące gospodarowania mieniem komunalnym, utrzymanie i budowa ulic, oświetlenie, gospodarka zasobem mieszkaniowym w tym budownictwo komunalne, funkcjonowanie przedsiębiorstw i urządzeń infrastruktury komunalnej, placów targowych, opiniowanie i inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska; inicjowanie działań i planistycznych zagospodarowania ze szczególnym naciskiem na ochronę i kształtowanie środowiska Skawiny i całej Gminy.


Komisja Infrastruktury Wsi i Rolnictwa

Zagadnienia dotyczące infrastruktury wsi oraz związane z rolnictwem i leśnictwem w Gminie.

 

Komisja Spraw Obywatelskich

Sprawy bezpieczeństwa i ochrony p/pożarowej w mieście i gminie, rozpatrywanie skarg i zażaleń obywateli, inicjowanie współdziałania samorządu z instytucjami i organizacjami w zwalczaniu patologii społecznych, współpraca z zarządami osiedli i radami sołeckimi. Komisja pełni dyżury w każdy ostatni poniedziałek miesiąca od godz.16.00 w sali konferencyjnej Rady Miejskiej w Skawinie, Rynek 2, p.2.

 

Komisja Zdrowia, Kultury, Sportu i Rekreacji

Sprawy organizacji opieki i profilaktyki zdrowotnej w Gminie, rehabilitacji, wspieranie środowiskowych inicjatyw w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji.

 

Składy osobowe komisji stałych Rady Miejskiej
w Skawinie w kadencji 2006 – 2010

 

I KOMISJA REWIZYJNA

 1. Franciszek Ciernia
 2. Marek Fugiel - Przewodniczący Komisji
 3. Tadeusz Jodłowski
 4. Marek Klimczyk
 5. Norbert Rzepisko
 6. Anna Wąsowicz – Zastępca Przew.Komisji
 7. Eugeniusz Zając

 

II KOMISJA BUDŻETOWA

 1. Andrzej Bobula
 2. Jerzy Gurba
 3. Tadeusz Jodłowski
 4. Ewa Masłowska - Zastępca Przew.Komisji
 5. Witold Mazgaj
 6. Stanisław Słuszniak
 7. Grzegorz Wasyl - Przewodniczący Komisji

 

III KOMISJA EDUKACJI

 1. Jerzy Gurba
 2. Tadeusz Jodłowski - Zastępca Przew.Komisji
 3. Marek Klimczyk - Przewodniczący Komisji
 4. Ewa Masłowska
 5. Norbert Rzepisko
 6. Artur Wątor
 7. Małgorzata Zawartka
 8. Grzegorz Gruca

 

IV KOMISJA GOSPODARKI I OCHRONY ŚRODOWISKA

 1. Andrzej Bobula - Zastępca Przew.Komisji
 2. Franciszek Czekaj
 3. Marek Fugiel
 4. Witold Grabiec
 5. Janusz Śmiech - Przewodniczący Komisji
 6. Grzegorz Wasyl


V KOMISJA ZDROWIA, KULTURY, SPORTU I REKREACJI

 1. Norbert Rzepisko
 2. Maria Sęk
 3. Stanisław Słuszniak - Przewodniczący Komisji
 4. Grzegorz Wasyl
 5. Artur Wątor - Zastępca Przew. Komisji
 6. Małgorzata Zawartka
 7. Grzegorz Gruca


VI KOMISJA INFRASTRUKTURY WSI I ROLNICTWA

 1. Franciszek Ciernia - Przewodniczący Komisji
 2. Franciszek Czekaj
 3. Witold Grabiec
 4. Witold Mazgaj
 5. Maria Sęk - Zastępca Przew.Komisji
 6. Janusz Śmiech
 7. Grzegorz Gruca

 

VII  KOMISJA SPRAW OBYWATELSKICH

 1. Franciszek Ciernia
 2. Marek Fugiel
 3. Marek Klimczyk - Zastępca Przew.Komisji
 4. Maria Sęk
 5. Anna Wąsowicz
 6. Eugeniusz Zając - Przewodniczący Komisji
 7. Janusz Śmiech

 

Plan pracy Rady Miejskiej na rok 2009:

Załącznik do Uchwały Nr XXVII/268/08
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 30 grudnia 2008 r.

Tematyka

Podział zadań

Termin

Wykonanie budżetu

Burmistrz – sprawozdanie, komisje – opinie, Rada – dyskusja

I kwartał

Rozpoczęcie prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 2003-2013

Komisje – dyskusja, opinie; (ewentualnie) powołanie komisji doraźnej ds. Strategii

I-III kwartał

Absolutorium dla burmistrza

Komisja Rewizyjna – opinia i wniosek, Rada – dyskusja + podjęcie uchwały

Kwiecień

Bezpieczeństwo publiczne w gminie

Burmistrz – informacja, komisje – ocena, Rada – dyskusja + ewentualne podjęcie uchwały

II kwartał

Zakończenie prac komisji doraźnych ds. statutowo-regulaminowych i ds. społeczeństwa informacyjnego

Komisje – dyskusja, prezentacja efektów prac, propozycje uchwał, Rada – podjęcie uchwał

II-III kwartał

Ocena systemu oświaty w gminie – rewizja poczynionych założeń i podjętych działań

Burmistrz, Komisja Edukacji – informacja, dyskusja

II, III kwartał

Analiza polityki podatkowej

Burmistrz – informacja, komisje – ocena, Rada – dyskusja

III kwartał

Opiniowanie projektu budżetu Gminy Skawina na rok 2010

Burmistrz – projekt, komisje – opinie

IV kwartał

Ustalenie stawek podatków i opłat na rok 2010

Burmistrz – projekt, komisje – opinie, Rada – dyskusja + podjęcie uchwał

IV kwartał

Przyjęcie planów pracy Rady Miejskiej i komisji na rok 2010

Komisje – przygotowanie planów pracy, Rada – dyskusja + podjęcie uchwały

Grudzień

Uchwalenie budżetu Gminy Skawina na rok 2010

Burmistrz – autopoprawki, Rada – debata robocza + podjęcie uchwały

Grudzień

Działania na rzecz promocji Gminy Skawina, w tym współpraca z innymi samorządami w kraju i za granicą, oraz promocji prac Rady Miejskiej

Burmistrz, Rada

Cały rok

 

Planowana liczba sesji: 12
Planowane terminy sesji: przedostatnia środa miesiąca
Planowana liczba debat roboczych: 3-4

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  Marcin Kuflowski

 

 

Załącznik do Uchwały Nr XV/139/07
Rady Miejskiej w Skawinie
z dnia 27 grudnia 2007 r.

Plan pracy Rady Miejskiej w Skawinie na rok 2008

Tematyka

Podział zadań

Termin

Uchwalenie budżetu Gminy Skawina na rok 2008

Burmistrz – autopoprawki, Rada – debata robocza + podjęcie uchwały

Styczeń

Wykonanie budżetu

Burmistrz – sprawozdanie, komisje – opinie, Rada – dyskusja

I kwartał

Analiza możliwości pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania spoza budżetu gminy w kontekście polityki strukturalnej UE w latach 2007-2013 i innych funduszy pomocowych.

Burmistrz – informacja, komisje – ocena, Rada – debata robocza + ewentualne podjęcie uchwały/rezolucji, w tym również dotyczącej aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Skawina na lata 2003-2013

I kwartał

Absolutorium dla burmistrza

Komisja Rewizyjna – opinia i wniosek, Rada – dyskusja + podjęcie uchwały

Marzec/Kwiecień

Bezpieczeństwo publiczne w gminie

Burmistrz – informacja, komisje – ocena, Rada – dyskusja + ewentualne podjęcie uchwały

II kwartał

Ocena systemu oświaty w gminie – rewizja poczynionych założeń i podjętych działań

Burmistrz, Komisja Edukacji – informacja, Rada – ewentualnie podjęcie uchwały

II, III kwartał

Analiza polityki finansowej Gminy Skawina, przede wszystkim – polityki podatkowej

Burmistrz – informacja, komisje – ocena, Rada – dyskusja + ewentualne podjęcie uchwały

III kwartał

Opiniowanie projektu budżetu Gminy Skawina na rok 2009

Burmistrz – projekt, komisje – opinie

IV kwartał

Ustalenie stawek podatków i opłat na rok 2009

Burmistrz – projekt, komisje – opinie, Rada – dyskusja + podjęcie uchwał

IV kwartał

Przyjęcie planów pracy Rady Miejskiej i komisji na rok 2009

Komisje – przygotowanie planów pracy, Rada – dyskusja + podjęcie uchwały

Grudzień

Uchwalenie budżetu Gminy Skawina na rok 2009

Burmistrz – autopoprawki, Rada – debata robocza + podjęcie uchwały

Grudzień

Działania na rzecz promocji Gminy Skawina, w tym współpraca z innymi samorządami w kraju i za granicą, oraz promocji prac Rady Miejskiej

Burmistrz, Rada

Cały rok


Ponadto planowane jest powołanie zespołów zadaniowych mające na celu:

 • opracowanie propozycji zmian statutowo – regulaminowych dla Rady Miejskiej w Skawinie oraz jednostek pomocniczych (I kwartał)
 • przygotowanie inwentaryzacji bazy i infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na terenie gminy Skawina (I i II kwartał)
 • nakreślenie podstawowych kierunków rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gminie Skawina (I kwartał)


Planowana liczba sesji: 12
Planowane terminy sesji: przedostatnia środa miesiąca
Planowana liczba debat roboczych: 4


Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
dr inż. Witold Mazgaj

 

Dyżury radnych w kadencji 2006-2010:

Marcin KUFLOWSKI - Przewodniczący
Pełni dyżury: poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 9.00
czwartki od godz.7.30 do godz.8.30
Rynek 2, pok.4, tel. (012) 277-01-98


dr inż. Witold MAZGAJ - Wiceprzewodniczący
Pełni dyżury: środy od godz.15.15 do godz.16.15
Rynek 2, pok.4, tel. (012) 277-01-98


mgr Witold GRABIEC - Wiceprzewodniczący
Pełni dyżury: czwartki od godz.14.30 do godz.15.30
Rynek 2, pok.4, tel. (012) 277-01-98


mgr Jerzy GURBA - Wiceprzewodniczący
Pełni dyżury: wtorki od godz.9.00 do godz.10.00
Rynek 2, pok.4, tel. (012) 277-01-98,

 

Komisja Spraw Obywatelskich pełni dyżur w każdy ostatni poniedziałek miesiąca

Rynek 2, pok. 2 w godz. 16.00 - 17.00

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.