Akty prawne


Cele i założenia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Skawina” są zgodne z następującymi dokumentami strategicznymi na poziomie krajowym i regionalnym:

 • Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności,
 • Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju,
 • Umowa Partnerstwa,
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego,
 • Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030,
 • Krajowa Polityka Miejska do 2020 roku,
 • Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016,
 • Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” 2020,
 • Polityka Energetyczna Państwa do 2030 roku,
 • Krajowy Plan Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych do 2020 roku,
 • Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej,
 • Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej,
 • Strategiczny Plan Adaptacji,
 • Strategia dla Rozwoju Polski Południowej w obszarze województw Małopolskiego i Śląskiego do roku 2020,
 • Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020,
 • Program ochrony powietrza dla stref województwa małopolskiego.
   

Plan gospodarki niskoemisyjnej zostanie przyjęty uchwałą Rady Gminy (wpisanie do Wieloletniej Prognozy Finansowej).  

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.