28°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patronat Burmistrza

Patronat Burmistrza Norberta Rzepisko przyznawany jest imprezom oraz wydarzeniom o randze i znaczeniu międzynarodowym, ogólnopolskim, ponadregionalnym i regionalnym mającym wieloletnią tradycję, których realizacja przyczynia się do promocji Gminy Skawina. 

Co, gdzie, jak:

HONOROWE PATRONATY:

 • przyznaje i cofa Burmistrz Miasta i Gminy Skawina;
 • jest wyróżnieniem honorowym i podkreśla szczególny charakter imprezy lub wydarzenia organizowanego na terenie Miasta i Gminy Skawina;
 • przyznanie Patronatu Burmistrza Miasta i Gminy Skawina odbywa się w oparciu o opinię właściwego merytorycznie wydziału (jednostki równorzędnej) UMiG w Skawinie lub jednostki organizacyjnej Gminy oraz Sekretarza Gminy , na temat organizowanej imprezy lub wydarzenia;
 • może być przyznany imprezom lub wydarzeniom o zasięgu, randze i znaczeniu międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym lub lokalnym, służącymi promocji Gminy Skawina, a w szczególności: upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu, ochronie zdrowia i profilaktyce zdrowotnej, integracji społecznej, wymianie wiedzy i doświadczeń związanych z rozwojem nauki, kultury i turystyki, utrwalaniu tożsamości lokalnej oraz promocji dziedzictwa kulturalnego oraz historycznego, ochronie środowiska i promocji ekologii, rozwojowi gospodarki - niemającymi charakteru komercyjnego;
 • przyznanie Patronatu Burmistrza Miasta i Gminy Skawina nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego;
 • informacja o przyznaniu lub odebraniu wyróżnienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie.

Kto może wystąpić z wnioskiem o przyznanie Patronatu:

Wniosek o przyznanie Patronatu Burmistrza Miasta i Gminy Skawina może złożyć organizator wydarzenia (imprezy) lub osoba przez niego wyznaczona.

Co zawiera wniosek:

 • nazwisko, imię lub nazwę wnioskodawcy wraz z danymi teleadresowymi oraz numer PESEL lub NIP;
 • opis planowanego wydarzenia lub imprezy oraz główne cele przedsięwzięcia;
 • termin oraz miejsce wydarzenia lub imprezy;
 • zasięg wydarzenia lub imprezy;
 • informacje wskazujące innych partnerów i/lub współorganizatorów;
 • informacje na temat wnioskodawcy oraz realizowanych przez niego działań.

Wniosek w postaci formularza dostępny jest poniżej, a także na Dzienniku Podawczym UMiG w Skawinie, ul. Rynek 14, pok.1.

Kiedy i gdzie należy złożyć wniosek:

Termin składania wniosku o przyznanie Patronatu Burmistrza Miasta i Gminy Skawina nie może być krótszy niż 30 dni przed data planowanej imprezy lub wydarzenia.  Wnioski po tym terminie nie będą rozpatrywane.  Wniosek można złożyć na Dzienniku Podawczym UMiG w Skawinie, ul. Rynek 14, pok. 1 lub przesłać pocztą na w/w adres, lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: urzad@gminaskawina.pl.

Jak przebiega procedura przyznania Patronatu Burmistrza Miasta i Gminy Skawina:

Termin odpowiedzi na wniosek:

Do 30 dni od daty złożenia wniosku i jest  zależny od ilości wniosków oczekujących w danym momencie na rozpatrzenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Skawina.


Jakie są obowiązki organizatora po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi:

 • poinformowanie uczestników o przyznanym wyróżnieniu;
 • umieszczenie informacji o przyznanym Patronacie we wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych;
 • umieszczenie znaków oraz materiałów promocyjnych Gminy Skawina w widocznym miejscu podczas trwania imprezy lub wydarzenia;
 • złożenie sprawozdania z przebiegu imprezy lub wydarzenia w ciągu 30 dni od zakończenia.

 

AKTY PRAWNE:
zapraszamy do zapoznania się z kompletem załączników  

Dodatkowych informacji udziela:

 

Załączniki:

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.