Ogłoszenie o ocenie dla PGN

Skawina, dnia 11.08.2015 r.OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. z 2013 r. Dz.U., poz. 1235 z późn.zm.)


Burmistrz Miasta i Gminy Skawina

 

Informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla opracowywanego projektu Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z elementami uzupełniającymi dla Gminy Skawina.

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny wynika z przyczyn, iż realizacja postanowień projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Skawina nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Odstąpienie następuje po dokonaniu uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie - pismo z dnia 12.12.2014r. znak: OO.410.1.39.2014.AZ oraz z Małopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Krakowie - pismo z dnia 31.03.2015 r. znak : NS.9022.10.37.2015.

Opinie RDOŚ oraz MPWIS dostępne są w siedzibie Urzędu Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Skawina, Rynek 3 pok. 4 lub na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Skawina: https://bip.malopolska.pl/umigskawina/Article/id,272487.html


Szczegółowe informacje dotyczące uzasadnienia o odstąpieniu przeprowadzenia strategicznej oceny znajdują się w załączniku nr 1 do ogłoszenia (KLIKNIJ  TUTAJ).

Opinia RDOŚ w Krakowie - KLIKNIJ  TUTAJ

Opinia MPWIS w Krakowie - KLIKNIJ  TUTAJ

 

 

Drukuj

Urząd Miasta i Gminy w Skawinie

Rynek 1, 32-050 Skawina

Tel. centrala: +48 12 277 01 00

Fax +48 12 277 01 10

urzad@gminaskawina.pl

Godziny pracy

Poniedziałek 8.00 - 17.00
Wtorek 7.30 - 15.30
Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 15.30
Piątek 7.30 - 14.30

© 2009 by UMIG Skawina. Aplikacje internetowe i tworzenie stron WWW by ESC SA.